Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 29

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2016. (IV.28.) számú önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2015. évi zárszámadásáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 1. §


 A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község Önkormányzatára, annak költségvetési szerveire.

 1. §


Az Önkormányzat költségvetési szervei


(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


                                               Polgármesteri Hivatal


(2) Önállóan működő költségvetési szervek:


                                               Általános Művelődési Központ 

                                               Szociális Alapszolgáltatási Központ 1. §


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítéseSzabadkígyós Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított  3/2015. (II. 26.) számú rendelet végrehajtását


    941.343 E Ft bevétellel és

870.108 E Ft kiadással,


az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.
 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a rovatrendnek megfelelően 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a rovatrendnek megfelelően 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által megvalósított felhalmozási kiadásokat 253.007 E Ft összeggel a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2015. évi működési célú pénzeszköz átadásokat 5.892 E Ft összeggel, 5. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.


 1. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát a 8. melléklet szerint 71.238 E Ft-tal hagyja jóvá. 1. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2015. december 31-i értékét a 4. melléklet szerinti konszolidált költségvetési mérlegnek megfelelően a 10. és 11. mellékletben foglalt részletezettséggel, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el.

 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójának részeként

 • konszolidált eredménykimutatás 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület 2015. évre az önkormányzat együttes záró létszám előirányzatát 169 főben  a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg. 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2015. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 14. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei adósságállományának lejárat és eszközök szerinti bontását tartalmazó kimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 1. §

a) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

b) Az önkormányzat  2015. évben nem biztosított közvetett támogatásokat 1. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések


 1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 10/2001.(V. 21.)  1-3.  melléklete helyébe az e rendelet 10,11.  mellékletével megállapított mellékletek lépnek.

Szabadkígyós, 2016. április 28.
            Balogh József                                                               Balog Gábor

                                   polgármester                                                         aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április 28.


                                                                                  Balog Gábor

                                                                                       aljegyző