Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 04. 28

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2017.(IV.28.) számú önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2016. évi zárszámadásáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 1. §


 A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község Önkormányzatára, annak költségvetési szerveire.

 1. §


Az Önkormányzat költségvetési szervei


(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


                                               Polgármesteri Hivatal


(2) Önállóan működő költségvetési szervek:


                                               Általános Művelődési Központ 

                                               Szociális Alapszolgáltatási Központ


 1. §


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítéseSzabadkígyós Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetésről szóló többször módosított  4/2016. (II. 24.) számú rendelet végrehajtását


    662.427.392 Ft bevétellel és

611.931.956Ft kiadással,


az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a rovatrendnek megfelelően 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a rovatrendnek megfelelően 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által megvalósított felhalmozási kiadásokat 29.819.125 Ft összeggel a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2016. évi működési célú pénzeszköz átadásokat 5.958.599 Ft összeggel, 5. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.


 1. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 8. melléklet szerint 50.495.436 Ft-tal hagyja jóvá. 1. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2016. december 31-i értékét a 4. melléklet szerinti konszolidált költségvetési mérlegnek megfelelően a 10.  mellékletben foglalt részletezettséggel, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el. A 11.mellékletben a mezőgazdasági tevékenység kimutatása szerepel. 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának részeként

 • konszolidált eredménykimutatás 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat együttes záró létszám előirányzatát 159 főben  a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg. 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2016. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei adósságállományának lejárat és eszközök szerinti bontását tartalmazó kimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 1. §

a) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

b) Az önkormányzat  2016. évben nem biztosított közvetett támogatásokat 1. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.Záró rendelkezések


 1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 10/2001.(V. 21.)  1-3.  melléklete helyébe az e rendelet 10,11.  mellékletével megállapított mellékletek lépnek.Szabadkígyós, 2017. április 27.
            Balogh József                                                   Balog Gábor

                                    polgármester                                                         aljegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. április 28.
                                                                                   Balog Gábor

                                                                                        aljegyző