Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 26 - 2015. 06. 27


SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


12/2015. (VI.25.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:I.§Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:648.270 E Ft

Költségvetési bevétellel

648.270 E Ft

Költségvetési kiadással

 0 E Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                

                                                                                                           adatok: E Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                   

 1. Működési Kiadások                                                                                    373.305

Személyi juttatások összesen:                                                                     180.313

 1. Önkormányzat                                                                                92.848
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                      26.886
 3. Általános Művelődési Központ                                                         45.069
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    15.510


 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                        38.976
  1. Önkormányzat                                                                                 16.161
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         6.412
  3. Általános Művelődési Központ                                                                   12.216
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     4.187


 1. Dologi kiadások összesen:                                                              131.485
  1. Önkormányzat                                                                                74.380
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                     10.410
  3. Általános Művelődési Központ                                                         34.949
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    11.746


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                              3.658
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre           3.658

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                  18.873

5.1 Önkormányzat                                                                                          18.873 1. Felhalmozási kiadások:                                                                                     49.046
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             38.500
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                            38.500


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                      10.546

1.1. Önkormányzat                                                                                  10.546

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                                         0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                  0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                      77.528

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                                  148.391

Önkormányzat                                                                                                         148.391 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        648.270 1. Bevételek bontása:


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                                    382.176 


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                                    239.748

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                         168.250

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                71.498


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                     14.616

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                         14.616


 1. Működési bevételek összesen:                                                                      37.072

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                                     18.078

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                               75

3.3 Általános Művelődési Központ                                                            12.112

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                          6.807


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                       90.740

4.1.  Önkormányzat                                                                                 90.740


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                        40.175


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                      39.680

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                                    39.680


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                        495

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                              495


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                      148.391

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                                43.633

3.2 Általános Művelődési Központ                                                                  80.122

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                              24.636


Maradvány igénybevétel                                                                           77.528


B. Költségvetési bevételek összesen                                             648.270

                                                                                                                                3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási,   0 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


1)Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2)Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


3)Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4)Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


5)Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lépZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Szabadkígyós, 2015. június 25.

                        Balogh József                                                  Balog Gábor

                        polgármester                                                        aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2015. június 25.


                       Balog Gábor

                                                                                       aljegyző
1. melléklet a 12/2015.(VI.25.) Ör. rendelethezA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok E Ft-ban


Megnevezés

2015. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2015. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     168 250   

Személyi juttatások

             180.313  


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

       62.627   

Munkaadókat terhelő járulékok

               38.976   


Közhatalmi bevételek

       14 616   

Dologi kiadások

             131.485   


Egyéb műk.c. támogatások

       90.740   

Ellátottak pénzbeli juttatásai

               18 873   
Egyéb műk.c. kiadások

                 3 658  


Működési bevételek

       37 072   
Működési c. átvett pénzeszközök

                -     

Intézményfinanszírozás

     148 391   

Intézményfinanszírozás

             148 391   


Működési célú bevételek összesen

    521.696   

Működési célú kiadások összesen

            521.696   Felhalmozási c. támogatás

       39 680   

Beruházások

                 1 500   


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás

             495   

Felújítások

               37 000   


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

         8 871   

Felhalmozási c.tám.

               10 546   


Felhalmozási célú bevételek összesen

      49 046   

Felhalmozási célú kiadások összesen

              49 046   


 Maradvány igénybevétel

       77.528 

 Fejlesztési célú tartalék

                77.528 


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

      648.270   

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

             648.270  

2. melléklet a 12/2015.(VI.25.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány feljesztési célra

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

            75   

            43 633   


                43 708   

Önkormányzat

            168 250   

           62.627   

    14 616   

       64.740   

       9 590   


          39 680   

              8 871   

                 495   


 77.528

              446.397   

Általános Művelődési Központ

     12 112   

            80 122   


                92 234   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       6 807   

            24 636   


                31 443   

Vállalkozási tevékenység
       26 000   

       8 488                   34 488   

ÖSSZESEN:

            168 250   

           602.627   

    14 616   

       90.740   

     37 072   

              -     

          39 680   

              8 871    

                 495   

          148 391   

                    -      77.528

              648.270  

3. melléklet a 12/2015.(VI.25.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm.c. kiadások tartalék

Kiadások
 összesen
Polgármesteri Hivatal

       26 886   

       6 412   

       10 410             43 708   

Önkormányzat

       77 663   

      12 061   

       60 677   

     18 873   

       3 658   

        148 391   


       37 000   

     88.074   

        446.397   

Általános Művelődési Központ

       45 069   

     12 216   

       34 949             92 234   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       15 510   

       4 187   

       11 746             31 443   

Vállalkozási tevékenység

       15 185   

       4 100   

       13 703   
          1 500             34 488   

ÖSSZESEN:

     180 313   

      38 976  

     131 485   

     18 873   

       3 658   

        148 391   

          1 500   

       37 000   

     88.074   

        648.270   


4. melléklet a 12/2015.(VI.25.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezés                                                                                                Adatok E Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülCivil szervezeteknek támogatás
           2 600   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
                 -     

Körösvölgyi hulladék Kondoros
                50   

Dareh hozzájárulás


              170   

Közép-békés ivóvíz hj

              330   

Arany János Tehetséggondozás támogatás              150   

Kárpátaljai

Kígyós

település

támogatása
               358

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

           3 658   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
           3 658   5. melléklet a 12/2015.(VI.25.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2015. évi felhalmozási kiadásai                                                                                              Adatok: Ezer forintban!
Beruházások


ivóvízminőségjavító társulás eu önerő alap 2015. évi

     10 546   


Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai

       1 500   


(tenyészállatok vásárlása)
Beruházások összesen:     12 046   Felújítás


              -     

Napközi konyha felújítása     37 000   

Felújítások összesen:     37 000   


jFejlesztési célú tartalék
     77.528


Mindösszesen:
    126.574