Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000.(X.1.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 22/2000. (IX. 18.) számú R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2021. 01. 01

Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000.(X.1.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 22/2000. (IX. 18.) számú R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről

2021.01.01.

Szabadkígyós Község Képviselő-testülete a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet végrehajtására a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetve lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-nemzetiségi hovatartozására, halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.

(2) A temetés módja lehet világi és egyházi.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község köztemetőjére.

II. Fejezet

Értelmező rendelkezések

2. § 1. E rendelet alkalmazásában

a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt építési használata szerint különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű és amelyet az elhunytak eltemettetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek, használnak vagy használtak.

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető az a terület, amelyet az önkormányzat erre a célra kijelölt.

3. temetési hely: temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. A temetési helyek egyes formái a temetés módja földben vagy építményben történik, elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.

III. Fejezet

A temető fenntartása

3. § 1. A köztemető kezelését a vonatkozó szabályok betartását a képviselő-testület a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el.

2. A temető fenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi létesítmények, valamint közcélú zöldterületek karbantartása, szükség szerinti felújítása, gondozása.

3. A temető területén belüli közcélú zöldterületek és utak területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthető.

IV. Fejezet

Temetési hely

4. § (1) A sírhelytáblákat (A-B-C stb.), a sírhelysorokat római számmal, a sírhelyeket pedig arab számmal kell jelölni.

(2) Figyelemmel a rendezettségre, a temetés az egész területen a feltáró utak két oldalán elosztva történik.

(3) Az eltemetésre felekezethez való tartozáshoz vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetőség van.

(4) A köztemetőben mindenféle vallási és egyéb (egyházi és polgári) szertartás szerint végezhető temetés.

(5) Temetni hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése útján lehet. A koporsós temetés előtt a koporsót véglegesen le kell zárni.

(6) A köztemetőben temetésre szolgálnak:

1. egyes sírhelyek

2. kettős sírhelyek

(7) A sírhelyek és az azon felállított síremlékek sem csere, sem adásvétel vagy egyéb jogügylet, öröklés tárgyát nem képezheti.

(8) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet, mint amekkora e rendeletben szabályozott temetési terület.

(9) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.

V. Fejezet

Temetési hely és temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

5. § 1. Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely. Az egyes, sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhelyé két egymás melletti koporsó.

2. Az önkormányzat másfeles sírhely megváltását is engedélyezhet. A másfeles sírhelybe történő temetéskor ugyanazon szabályok érvényesek, mint az egyes sírhelybe történő temetés esetén, jelentősége a nagyobb területnek a síremlék felállításánál van, amelynek mérete így nagyobb lehet..

3. Az egyes sír méretei: 220 cm hosszú, 110 cm széles és 200 cm mély. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

4. A mélyített sír mélysége: 250 cm. A betemetett egyes mélyített nagy sírban külön engedély alapján szabályszerinti befizetés mellett még egy koporsó temethető.

6. § 1. A gyermeksír (10 éven aluli gyermek) 130 cm hosszú, 60 cm széles és 160 cm mély.

2. A kettős sír 220 cm hosszú, 220 cm széles és 200 cm mély.

3. A felnőtt és gyermeksíroknak egymástól 60 cm-re, a sírsoroknak 100 cm-re kell lenni.

4. A kettős sírhely 1-1 részében az 5. §. (3) bekezdés alapján történt rátemetés.

5. Díszsírhely adományozása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

7. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint

a) a koporsós betemetés egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év;

b) a koporsós betemetés kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év;

c) sírbolt esetén 60 év;

d) urnafülke esetén 15 év, kettős vagy családi urnafülke esetén az utolsó urnabehelyezés napjától számított 15 év,

e) urnasírhely esetén 15 év,

f) urnasírbolt esetén 20 év.

(2) A sírhely előre megváltható, másra azonban nem ruházható át.

a) Az urnafülkét előre megváltani nem lehet.

b) A sírhelyek teljes megváltási árát, illetve használati díját a sírhely megváltásakor meg kell fizetni.

(3) A fertőző betegségben elhaltakra csak a temetést követő egy év eltelte után szabad rátemetni.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítása nem tagadható meg, erre az esetre az (1) bekezdés irányadó.

(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár.

(6) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre visszahelyezik.

(7) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni.

VI. Fejezet

Sírboltok, urnafülkék, síremlékek építése, használati ideje

8. § (1) A temetőben sírboltot építeni a temető fenntartójának engedélyével lehet. (A létesíthető sírboltok méreteit az 1. számú melléklet tartalmazza.)

(2) A sírbolt használati ideje: 60 év.

9. § 1. Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke is. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

2. A kolumbáriumban az urnák tárolása 30x30x30 cm, illetve kettős urnafülke esetén 60×30×30 cm belméretű és szilárd lappal légmentesen lezárt urnafülkében történik.

3. A kolumbáriumban kiképzett családi urnafülkék 4 db urna elhelyezésére alkalmasak, így igény esetén a családtagok hamvainak elhelyezését is biztosítani lehet.

4. Az urnák lezárása szürke gránit urnatáblával történik, név, születési és halálozási év felirattal. A kolumbáriumban az urnatáblák egyöntetűségét szolgálva azokat azonos formátumú felirattal kell elkészíteni.

10. § (1) A síremléket (sírkövet) a hozzátartozók egyénenként készíttetik el. A sírjelkő kidolgozását az anyagoknak megfelelően kell elvégeztetni (nyers, csiszolt, fényezett stb.) és állított, döntött vagy fekvő helyzetben kell elhelyezni.

(2) A felállítandó síremlék tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának (kezelőjének) be kell mutatni. Szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.

(3) Ülőhely, pad a temető fenntartója által kijelölt helyen elhelyezhető.

(4) Az elhelyezendő urnatábla tervét a temető fenntartójának (kezelőjének) be kell mutatni. Az urnafalban csak az alábbi paraméterekkel elkészített urnatáblákat lehet elhelyezni:

a) szürke gránit tábla

b) név, születési és halálozási év felirattal

c) felirat betűtípusa SCRI-02-Relief típusú

11. § (1) A sírboltok, síremlékek felújításáról, azok karbantartásáról azok tartoznak gondoskodni, akik azt megváltották. Ha a sír vagy síremlék, sírbolt elhanyagolt, a köztemető kezelője felszólíthatja a fenntartásra kötelezettet, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, a temető kezelője 6 hónap elteltével azzal rendelkezhet, illetve kiürítheti.

(2) A sírok rendszeres hantolása, füvesítése, öntözése a sírhely fenntartójának kötelessége.

(3) A sír gondozási munkáival a temető kezelőjét is meg lehet bízni. Ennek megtartását a temető fenntartója ellenőrzi.

(4) Az örök emléksírok, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és fenntartása a községi önkormányzat költségére a temető kezelőjének feladata.

(5) A sírhelyek bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek csakis a sírhelyre használhatók fel, ezen kívül területet elfoglalni nem szabad.

(6) A sírdomb magassága 50 cm. A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírkörüli közlekedést nem gátolja. Fákat, nagyobb cserjéket csak a temető kezelőjének engedélyével lehet a sírokra ültetni. A 2 m magasságot meghaladó növények kivágását a temető kezelője elrendelheti.

VII. Fejezet

Köztemető megtelt részének lezárása, kiürítése, újbóli megnyitása

12. § (1) Temetőrész vagy egy sírhelytábla (parcella) telítődésekor a polgármesteri hivatal javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-testülete felé a tábla lezárására.

(2) A sírhelytábla lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató-táblán, temetőkapun, ravatalozón ki kell függeszteni.

(3) Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.

(4) A lezárt temetőrész utolsó temetésétől számított 25 év, illetve 10 éves urnasírhely használati idő letelte után, kiüríthető. A kiürítést az önkormányzat képviselő-testülete rendeli el, amit 3 alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 hónaponként történjenek.

(5) Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát újra temetés céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.

(6) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol kívánja eltemetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat, urnákat a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével az illetékes ÁNTSZ-nek jelenlétében –közös sírhelyben kell elhelyezni.

12. § 1. Sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

2. Ha a jogosult, illetve annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a temető fenntartója értékesítheti.

VIII. Fejezet

Temetői munkák

13. § 1. A temetőben végzendő minden munkát –kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást- be kell jelenteni a temető fenntartójának, kezelőjének.

2. A temetőben a különböző építési munkákat az illetékes engedélyező hatóságok és a temető fenntartója által adott engedély birtokában olyan időpontban kell végezni, és olyan módon, hogy a temető rendjét és az esetleges szertartások végzését ne zavarják, ne sértsék a látogatók kegyeleti érzéseit.

3. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

4. A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat –térítés ellenében- a temetkezési vállalkozó végzi.

5. A sírok növénnyel való díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik, de megbízás alapján és térítés ellenében mással is elvégeztethető, amit a temető fenntartójának be kell jelenteni.

IX. Fejezet

Temetői rend

1. § (1) Temetőben tartózkodni március 01. és október 31. közötti időszakban reggel 06.00 órától 20.00 óráig, az év többi részében (november 01-től február 28. /29./-ig) reggel 08.00 órától 18.00 óráig lehet. A temető bezárásának idejét a bezárás előtt fél órával hallható módon jelezni kell. A nyitva tartásról szóló tájékoztatót a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(2) 12 éven aluli gyermek a temetőben felnőtt kísérő nélkül nem tartózkodhat.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

(4) Járművel behajtani, közlekedni csak a temető fenntartójának (kezelőjének engedélyével lehet, kivéve az elhaltat szállító fogatot, illetve gépi járművet.

(5) A temető épületeit, kerítését, a sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat és a sírokra ültetett növényeket rongálni, bepiszkítani, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni nem szabad.

(6) A sírokra ültetett növényzetet és a temetőbe bevitt virágokat onnan kivinni csak a temető kezelőjénél történt előzetes bejelentés után lehet.

(7) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. A temető kezelőjének szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles megjelölni.

(8) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és máshová elvinni tilos.

(9) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőzően 2 órával lehet. Ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék, ezért kötelező távozáskor a gyertyát eloltani.

(10) A temetőbe bármilyen állatot bevinni szigorúan tilos.

(11) A temetőbe elhelyezett tárgyakért a temető fenntartója, kezelője nem tartozik felelősséggel.

(12) A temető rendjéről szóló részletes tájékoztatót a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

X. Fejezet

Nyilvántartások vezetése

1. § (1) A temető részletes térképét a bejáratnál ki kell függeszteni.

(2) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temető fenntartója (kezelője)

a) nyilvántartó könyvet

a) sírbolt könyvet vezet.

(3) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, leánykori neve, anyja neve, foglalkozása, utolsó lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető neve és lakcíme, illetve egyéb megjegyzéseket.

(4) A nyilvántartó könyv lehetőleg betűsoros névmutató legyen, ahová az elhunytak betű- és időrendi sorrendbe kerülnek bejegyzésre.

(5) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett és halvaszületett gyermekekről, a jogszabályban előírt adatokkal.

(6) Sírboltkönyvet kell vezetni a jogszabályban meghatározott tartalommal.

(7) A temető minden sírhelytáblájáról vázrajzot kell készíteni, az igénybevett sírhelyre a főkönyvi sorszámot rá kell vezetni.

(8) A sírhelyekbe történő rátemetés, vagy kiföldelés (exhumálás) adatait és az arra vonatkozó ügyirat számát a főkönyv megjegyzések rovatába fel kell jegyezni.

(9) A nyilvántartó könyvek szabályszerű és naprakész vezetéséről a polgármesteri hivatal közreműködésével a jegyző gondoskodik, illetve ellenőrzi.

(10) A temetőre vonatkozó nyilvántartó-könyvek és ügyiratok nem selejtezhetők, azokat zárt szekrényben kell tárolni.

XI. Fejezet

Szabálysértési rendelkezések

1. §[7]

XII. Fejezet

Vegyes rendelkezések

1. §[8]

(1) [9]
1. az I-II. sorban 10.000 Ft,
2. a III-IV. sorban 8.000 Ft,
3. az V. sortól 6.000 Ft.
(2) Az urnafülke díjak nettó összege:
a) 30 X 30 X 30 (1-es urnafülke) 20.000 Ft
a) 60 X 30 X 30 (2-es urnafülke) 35.000 Ft
a) családi urnafülke 70.000 Ft
(2) [10] A temetőre vonatkozó sírhely díjakat és urnafülke díjakat a temető hirdetőtábláján ki kell hirdetni.
(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, melynek mértéke temetésenként 13.000 Ft.
(4) A vállalkozók által a temetőben végzett tevékenységük után az alábbi nettó összegű használati díjakat kötelesek fizetni:
a) ravatalozó épület használati díja 6.000.- Ft,
b) sírjel készítés és felállítás
ba) egyes sírjel 6.000.- Ft,
bb) kettes sírjel 9.000.- Ft,
bc) hármas sírjel 12.000.- Ft.
c) sírjel felújítás
ca) egyes sírjel 2.500.- Ft,
cb) kettes sírjel 4.000.- Ft,
cc) hármas sírjel 5.500.- Ft.
d) sírjel tisztítás, fedlap készítés
da) egyes sírjel 700.- Ft,
db) kettes sírjel 1.100.- Ft,
dc) hármas sírjel 1.400.- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott díjakat a tevékenység megkezdését megelőzően kell megfizetni, ennek hiányába a tevékenység nem kezdhető meg.
(6) A temetések időpontját a temető nyitvatartási idején belüli időpontban az eltemettetésre köteles hozzátartozó, valamint a temetési szolgáltatást végző állapítja meg.

1. § 1. E rendelet 2000. október 01. napján lép hatályba.

2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 21/1992. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet.

3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szokásos módon gondoskodik.

(4) [11] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.