Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 28 - 2020. 06. 28

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2020. (VI.26.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:


 1. §


Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetését:769 324 777 Ft

Költségvetési bevétellel

769 324 777 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”


2. §


Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                       

 1. Működési Kiadások                                                                                            427 735 782

Személyi juttatások összesen:                                                           210 976 434

 1. Önkormányzat                                                                               100 035 994
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                      31 738 340
 3. Általános Művelődési Központ                                                        60 024 808
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                   19 177 292 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                           35 846 213
  1. Önkormányzat                                                                                 14 875 947
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         5 949 329
  3. Általános Művelődési Központ                                                         11 447 528 
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3 573 409


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 169 181 227
  1. Önkormányzat                                                                              112 822 325
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       3 656 985
  3. Általános Művelődési Központ                                                       43 512 235
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    9 189 682


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                     3 252 408
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre          3 252 408
  2. Tartalékok                                                                                                      0

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                        8 479 500

5.1 Önkormányzat                                                                                             8 479 500


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                             164 771 190
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                            164 771 190
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                    89 886 473
  2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                       74 884 717


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                                 0

1.1. Önkormányzat                                                                                           0

IV. Finanszírozási kiadás, megelőlegezés                                                                       7.632.992                                                                0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                    0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                              0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                              169 184 813

Önkormányzat                                                                                                 169 184 813 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        769 324 777


 1. Bevételek bontása::
 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        435 368 774


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               219 035 349

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                 219 035 349

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                       0


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                34 916 025

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                 34 916 025


 1. Működési bevételek összesen:                                                          82 169 331

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                            66 038 500

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                                 0

3.3 Általános Művelődési Központ                                                    10.747 292

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                5 383 539


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                        80 619 445

4.1.  Önkormányzat                                                                          78 505 340

4.2. Polgármesteri Hivatal                                                                  2 114 105

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                    18 318 624
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                      18 318 624


 1. Működési c. pénzeszköz átvétel:                                                          310 000

6.1.Önkormányzat                                                                          310 000


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                   164 771 190


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                      49 394 197

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                             49 394 197


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                      800 000

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                      800 000


      3.Finanszírozási bevételek összesen:                                                    114 576 993

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                        114 576 993


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                   169 184 813

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                        39 183 215

3.2 Általános Művelődési Központ                                                        103 690 970

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     26 310 628


B. Költségvetési bevételek összese                                           769 324 777


3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lépZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2020. június 25.                        Balogh József                                                 Zatykó Katalin

                        polgármester                                                       jegyzőZáradék: Kihirdetve 2020. június 25.


                        Zatykó Katalin

                                                                                       jegyző1. melléklet a 4/2020.(VI.26.) Ör. rendelethezA 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG


adatok  Ft-ban


Megnevezés

2019. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2019. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

219 035 349

Személyi juttatások

210 976 434


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési


Munkaadókat terhelő járulékok

35 846 213


Közhatalmi bevételek

34 916 025

Dologi kiadások

169 181 227


Egyéb műk.c. támogatások

80 619 445

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 479 500
Egyéb műk.c. kiadások, tartalék

3 252 408


Működési bevételek

82 169 331

 Megelőlegezések visszafizetése

  7 632 992              


Működési c. átvett pénzeszközök

310 000              
Maradvány igénybevétele

18 318 624
Intézményfinanszírozás

169 184 813

Intézményfinanszírozás

169 184 813


Működési célú bevételek összesen

604 553 587

Működési célú kiadások összesen

604 553 587Felhalmozási c. támogatás

49 394 197      

Beruházások

89 886 473


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás

800 000

Felújítások

74 884 717              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      

Felhalmozási célú kiadások összesen

164 771 190  


 Maradvány igénybevétel

     114 576 993

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

769 324 777  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

769 324 777

2. melléklet a 4/2020.(VI.26.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal
2 114 105


39 183 215

47 334

41 344 654

Önkormányzat

219 035 349


34 916 025

78 505 340

66 038 500

310 000

49 394 197

             

800 000


132 055 758

581 055 169

Általános Művelődési Központ

10 747 292

103 690 970

546 309

114 984 571

Szociális Alapszolgáltató Központ

5 383 539   

26 310 628

246 216

31 940 383

ÖSSZESEN:

219 035 349


34 916 025

80 619 445

82 169 331

310 000

49 394 197

                 

800 000

169 184 813

132 895 617

769 324 7773. melléklet a 4/2020.(VI.26.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok  Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

31 738 340

5 949 329

3 656 98541 344 654

Önkormányzat

100 035 994    

14 875 947

112 822 325

8 479 500

3 252 408

169 184 813

89 886 473

74 884 717

  7 632 992

581 055 169

Általános Művelődési Központ

60 024 808   

11 447 528

43 512 235114 984 571

Szociális Alapszolgáltató Központ

19 177 292   

3 573 409

9 189 682 31 940 383

ÖSSZESEN:

210 976 434  

35 846 213

169 181 227

8 479 500

3 252 408

169 184 813

89 886 473

74 884 717

  7 632 992    

769 324 777

4. melléklet a 4/2020.(VI.26.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülCivil szervezeteknek támogatás
    2 212 000   


Körösvölgyi hulladék Kondoros

         50 000   

Dareh hozzájárulás


        170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM          50 000   

Egyéb működési célú

        440 408   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

     3 252 408   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
     3 252 408   


5. melléklet a 4/2020.(VI.26.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2019. évi felhalmozási kiadásai                                                                                               Adatok: forintban!Beruházások/felújítások összesen:

orvosi rendelő építési FAD

           1 898 650   

orvosi eszközök vásárlása modern falu program

         2 508 493


Wenckheim kerékpárút terület vásárlás

           5 000 000   

                            -     
Inkubátorház

         86 790 297   


Művelődési ház modern falu program                             

18 097 223

             


Mindösszesen:

114 294 663