Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 26 - 2015. 11. 27

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


17/2015. (XI.26.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:I.§Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:711.331 E Ft

Költségvetési bevétellel

711.331 E Ft

Költségvetési kiadással

 0 E Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                 

                                                                                                         adatok: E Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                    

 1. Működési Kiadások                                                                                          428.430

Személyi juttatások összesen:                                                                     219.184

 1. Önkormányzat                                                                             130.449
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                    27.091
 3. Általános Művelődési Központ                                                     46.123
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            15.521


 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                       47.232
  1. Önkormányzat                                                                               24.277
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       6.468
  3. Általános Művelődési Központ                                                               12.372
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            4.115


 1. Dologi kiadások összesen:                                                               138.925
  1. Önkormányzat                                                                              76.366
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                   10.410
  3. Általános Művelődési Központ                                                     40.693
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            11.456


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                              4.216
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre               4.216

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                  18.873

5.1 Önkormányzat                                                                                        18.873 1. Felhalmozási kiadások:                                                                             64.046
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             53.500
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                             53.500


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                      10.546

1.1. Önkormányzat                                                                               10.546

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                                        0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                 0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                 69.287

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                                 149.568

Önkormányzat                                                                                                      149.568 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         711.331 1. Bevételek bontása:


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                                      429.060 


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                                  235.790

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                   169.948

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                         65.842


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                               14.616

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                     14.616


 1. Működési bevételek összesen:                                                                         42.531

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                               18.078

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                             75

3.3 Általános Művelődési Központ                                                       17.571

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    6.807


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                       136.123

4.1.  Önkormányzat                                                                            136.123


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                         55.175


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                       54.680

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                               54.680


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                         495

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                         495


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                      149.568

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                             43.894

3.2 Általános Művelődési Központ                                                             81.389

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                        24.285


Maradvány igénybevétel                                                                           77.528


B. Költségvetési bevételek összesen                                              711.331

                                                                                                                                3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási,   0 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


1)Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2)Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


3)Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4)Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


5)Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Szabadkígyós, 2015. november 26.

                        Balogh József                                                Balog Gábor

                        polgármester                                                       aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2015. november 26.


                       Balog Gábor

                                                                                       aljegyző
1. melléklet a 17/2015.(XI.26.) Ör. rendelethezA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok E Ft-ban


Megnevezés

2015. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2015. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     169.948   

Személyi juttatások

             219.184  


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

       65.212

Munkaadókat terhelő járulékok

               47.232   


Közhatalmi bevételek

       14 616   

Dologi kiadások

             138.925   


Egyéb műk.c. támogatások

      136.123   

Ellátottak pénzbeli juttatásai

               18 873   
Egyéb műk.c. kiadások

                 4.216  


Működési bevételek

       42.531  
Működési c. átvett pénzeszközök

                -     

Intézményfinanszírozás

     149.568

Intézményfinanszírozás

             149.568   


Működési célú bevételek összesen

    577.998

Működési célú kiadások összesen

            577.998   Felhalmozási c. támogatás

       54.680   

Beruházások

                 1 500   


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás

             495   

Felújítások

               52.000   


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

         630   

Felhalmozási c.tám.

               10 546   


 Maradvány igénybevétel

       77.528 

Felhalmozási célú kiadások összesen

              64.046   


 Fejlesztési célú bevételek összesen

      133.333 

 Fejlesztési célú tartalék

                69.287 


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

      711.331   

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

             711.331  

2. melléklet a 17/2015.(XI.26.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány feljesztési célra

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

            75   

            43 894   


                43 969   

Önkormányzat

            169.948   

           65.212   

    14 616   

      109.895   

       9 590   


          54.680   

              630   

                 495   


 77.528

              502.594   

Általános Művelődési Központ
           228

     17.571   

            81.389   


                99.188  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       6 807   

            24 .285   


                31 092   

Vállalkozási tevékenység
       26 000   

       8 488                   34 488   

ÖSSZESEN:

            169.948   

           65.212   

    14 616   

      136.123   

     42.531   

              -     

          54.680   

              630   

                 495   

          149.568   

                         77.528

              711.331  

3. melléklet a 17/2015.(XI.26.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm.c. kiadások tartalék

Kiadások
 összesen
Polgármesteri Hivatal

       27.091   

       6 468   

       10 410             43 969   

Önkormányzat

      115.264  

      20.177   

       62.663   

     18 873   

       4.216   

        149.568    


       52.000   

     79.833   

        502.594   

Általános Művelődési Központ

       46 123   

     12 372  

       40.693             99.188  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       15 521   

       4 115   

       11 456              31 092 

Vállalkozási tevékenység

       15 185   

       4 100   

       13 703   
          1 500             34 488   

ÖSSZESEN:

     219.184   

      47.232  

     138.925   

     18 873   

       4.216    

        149.568   

          1 500   

       52.000   

     79.833   

        711.331   


4. melléklet a 17/2015.(XI.26.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezés                                                                                                 Adatok E Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülCivil szervezeteknek támogatás
            2943   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
                 -     

Körösvölgyi hulladék Kondoros
                50   

Dareh hozzájárulás


              170   

Közép-békés ivóvíz hj

              330   

Arany János Tehetséggondozás támogatás              150   

Kárpátaljai

Kígyós

település

támogatása
               358

Sportolók támogatása                                                                                               215                                                                                     Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

           3 658   


     
Pénzeszköz átadás mindösszesen:
           4.216   

5. melléklet a 17/2015.(XI.26.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2015. évi felhalmozási kiadásai                                                                                              Adatok: Ezer forintban!
Beruházások


ivóvízminőségjavító társulás eu önerő alap 2015. évi

     10 546   


Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai

       1 500   


(tenyészállatok vásárlása)
Beruházások összesen:     12 046   Felújítás


              -     

Napközi konyha felújítása     37 000   belterületi utak járda
     15 000


Felújítások összesen:     52.000   


jFejlesztési célú tartalék
     69.287


Mindösszesen:
    133.333