Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Hatályos: 2018. 07. 01

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

2018.07.01.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés c) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Főépítészi hatáskörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága, valamint Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Szabadkígyós Község építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében, a település történeti múltját, építészeti kultúráját és lakosságának önbecsülését, identitását elősegítő épületek, épületrészek, építmények, illetve az azok által létrehozott utcák, terek, szobrok egészben vagy részben történő megőrzése, minőségi fejlesztése a jövő nemzedékek számára, az építészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.

(2) Szabadkígyós Község településkép védelméről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) meghatározza Szabadkígyós Község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelmét és alakítását:

a) a helyi építészeti örökség védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, illetve a védelem megszüntetés szabályozásával;

b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,

c) a településképi követelmények szabályozásával,

d) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

e) településképi önkormányzati ösztönző rendszer alkalmazásával.

(3) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely a község közigazgatási területén különösen

a) jogszabályban meghatározott építési tevékenységet végez vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,

a) reklámfeliratot, illetve hirdető-berendezést helyez el vagy tart fenn, valamint ilyen céllal felületet alakít ki,

a) az épület külső megjelenésén a rendeletben meghatározott változtatást végez, feltéve, hogy tevékenysége az e rendeletben meghatározott településképet, vagy annak védelmét érinti, vagy befolyásolja.

(4) E rendelet alkalmazásában:

1. Áttört kerítés: A legalább 20 %-os átláthatóságot biztosító kerítés.

2. Molinó: Építményen kifeszített, illetve építmények vagy más tartószerkezetek között átfeszített, textil vagy textil-jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó.

Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések

2. § (1) Az illeszkedés szabályait kell alkalmazni minden e rendelettel nem szabályozott esetben.

(2) Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az alábbi kritériumoknak együttesen eleget tesz:

a) környezetéhez igazodik;

b) a településrész építészeti karakterét megőrzi;

c) a meglévő formakultúrát megtartja;

d) léptékhelyes épülettömeget eredményez; továbbá

e) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.

II. Fejezet

A HELYI ÉRTÉKVÉDELEM

3. § (1) A helyi értékvédelem feladatai:

a) a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari-agrár szempontból védelemre érdemes

aa) településszerkezetek,

ab) épületegyüttesek,

ac) épületek és épületrészek, építmények,

ad) utcaképek és látványok,

ae) műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek felkutatása,

b) a védett értékek körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése,

c) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megóvandó épített értékeit helyi védettség alá helyezi.

(3) A helyi védettség alá tartozó értékek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Nem vonható helyi védelem alá a más módon már műemléki védettséget élvező építmény.

4. § (1) E Fejezet alkalmazása során:

a) eredeti állapot: az eredeti építéskori állapot vagy az a későbbi állapot, amelyet a védelem elrendelésekor védendő értékként határoztak meg.

b) értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyek, szervezetek által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából védelemre érdemes értéket. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit.

c) területi védelem: e rendelet szempontjából a településszerkezet, a településkép, valamint beépítési mód védelmével érintett területek.

d) védett épület, építmény: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy műszaki-ipari-agrár szempontból jelentős alkotás. A védett épület, építmény minden alkotórészét – ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemeket is, továbbá esetenként a használat módját – védelem illeti. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősülhet az a telek, amelyen a védett épület, építmény áll.

e) védett épületrész: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, portálja, díszítményei, illetve különleges tartószerkezete.

f) védett értékek károsodása: minden olyan esemény, amely a védett érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenést eredményez.

g) védett műtárgy: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított, e) és f) pontok alatt fel nem sorolt építmény, műtárgy, különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés, kapu.

h) védett településkarakter: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított, a településépítészet jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak, anyagainak, színvilágának együttese.

i) védett településszerkezet: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal.

Helyi védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

5. § (1) A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel dönt.

(2) A helyi védetté nyilvánítást és annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti, értékvizsgálattal.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) egyedi építmények, épületek esetén:

aa) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körül határolását,

ab) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-illetve telekrész),

ac) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (fotók, irodalom),

ad) a kezdeményezés indokolását,

b) településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén:

ba) az együttes megnevezését,

bb) körül határolását,

bc) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását,

bd) a kezdeményezés indokolását.

6. § (1) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálatot kell készíteni.

(2) A helyi védetté nyilvánítási, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket – az erről szóló döntést megelőzően – a partnerségi egyeztetés szabályai alapján kell tájékoztatni.

(3) A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről értesíteni kell:

a) az érdekelteket:

aa) a helyi védettség kezdeményezőjét,

ab) a helyi védelem alá helyezett ingatlan tulajdonosát,

ac) a helyi védelem alá helyezett ingatlan kezelőjét, ha az nem azonos a tulajdonossal,

b) a kormányhivatal ingatlanügyi szervét,

c) az illetékes építésügyi hatóságot,

d) területi védelemnél az érintett közműveket,

e) helyi értéktár kezelőjét.

Védett értékek megszüntetése

7. § (1) A megszüntetésre:

a) műszaki indokok alapján, vagy

b) életveszély-elhárítása miatt, vagy

c) a védett elem országos védelmi kategóriába történő beemelése miatt kerülhet sor.

(2) A védelem megszüntetésére vonatkozó eljárást e Rendelet 5-6. §-ainak megfelelő alkalmazásával kell lefolytatni, a helyi védett elem teljes körű műszaki felmérését (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, minden irányú fényképes dokumentálás – ha releváns – történeti kutatás) követően.

(3) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető.

(4) A bontás engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak az új épületbe történő beépítése vagy részleges bontás esetén azok megőrzése indokolt esetben előírható.

A védett értékek fenntartása, hasznosítása

8. § (1a) Az egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség mindenkori tulajdonosát az alábbi kötelezettség terheli.

(1b) A védett elem/elemrészlet használata nem veszélyeztetheti az örökség fennmaradását;

(1c) A védett elem/elemrészlet jókarbantartásáról, állapotának megőrzéséről gondoskodni kell;

(1d) A védett elemen végzett építési tevékenység során a védett elem értékóvó átalakítására, karakterének megőrzésére, anyag- és színhasználatában a védett állapot megtartására kell törekedni.

A védett értékek nyilvántartása

9. § (1) A helyi védetté nyilvánított értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a) a védett érték megnevezését,

b) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

c) a helyszínrajzot,

d) a rendeltetés és használati mód megnevezését,

e) az eredeti tervdokumentáció másolatát, ha az rendelkezésre áll,

f) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselőtestületi előterjesztés és döntés másolatát, a védettségi kategória meghatározását,

g) a védett érték felmérési terveit, amennyiben beszerezhetők, illetve előállíthatók,

h) a védett érték fotódokumentációját,

i) minden egyéb adatot, amelyet a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart.

(3) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) A helyi védelem alatt álló építményt – annak értékeit nem sértő módon – az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.

(5) A tábla szövege: „Helyi védelem alatt álló épület/építmény”.

(6) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK MEGÁLLAPÍTÁSA

10. § (1) A településkép védelme szempontjából Szabadkígyós Község közigazgatási területén meghatározó területnek minősül:

a) a műemlék területe, a műemléki környezet területe,

b) a régészeti lelőhely területe,

c) a helyi jelentőségű védett érték területe,

d) a NATURA 2000 terület és az országos ökológiai hálózat területei,

e) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület.

(2) Szabadkígyós Községben településképi szempontból meghatározó területnek tekintjük az alábbiakban felsorolt településrészek együttes halmazát:

a) a helyi területi védettség alatt álló történeti településrész - Ókígyós

b) a településkép védelme szempontjából a kisvárosias beépítésű területek;

c) a településkép védelme szempontjából falusias beépítésű területek;

(3) A településképi szempontból meghatározó terület – e Rendelet 2. melléklete szerinti – művi elemekkel érintett részén:

a)a homlokzatkialakítások egymáshoz való illeszkedését;
b)az épületek összhangot mutató elhelyezését;
c)a minőségi anyaghasználatot;
d)a harmóniát tükröző színezést;
e)az előkertek rendezettségét;
f)a kerítések összhangját;
g)az utcafásítások utcaszakaszonként való összehangolását
h)a rendezett, rendben tartott műszaki állapotot
el kell érni.
(4)A településképi szempontból meghatározó terület – e Rendelet 2. melléklete szerinti – táji, természeti elemekkel érintett részén:
a)a tájkarakter megőrzését;
b)a kilátás és rálátásvédelem szempontjainak figyelembevételét;
c)az építmények tájba-illeszkedését;
d)az építmények környezetükkel összhangot mutató elhelyezését;
e)a minőségi és természetes anyaghasználatot;
f)a visszafogott színezést;
g)a táji hagyományokat tükröző növényállomány ültetését;
h)az tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növények telepítésének elkerülését
el kell érni.
IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

11. § (1a) A település teljes területén, az adott szerkezet felújítása, átépítése során, az alábbi általános építészeti követelményeket kell betartani:

a) a homlokzatképzésnél nem alkalmazhatók az alábbiak:

aa) erős, élénk, kontrasztos színű anyagok – kivéve a fehér és ettől elütő szín –használatát,

ab) ipari terület, kereskedelmi, szolgáltató terület kivételével, a település történelmi anyaghasználatától idegen (pl. fém, műanyag) homlokzati használatát.

b) a tetőszerkezet héjalásánál nem alkalmazhatók az alábbi anyagok:

ba) pala (kivéve a természetes pala);

bb) rozsdásodó bádog, valamint

bc) műanyag.

c) a nyílászáróknál nem alkalmazhatók az alábbiak:

ca) domború üvegezés;

cb) egymással nem harmonizáló anyagok.

A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

12. § (1) A településképi szempontból meghatározó – e Rendelet 2. melléklete szerint lehatárolt helyi területi védettség alatt álló történeti településrész (Ókígyós) területei, művi elemekkel érintett részére vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:

a) a beépítés telepítési módjának tekintetében:

aa) Szabadon álló építési módnál a már kialakult beépítéssel összhangban álló épületelhelyezést kell alkalmazni,

ab) oldalhatáron álló beépítési módnál:

1. utcaszakaszonként egységes oldalkerti épület-elhelyezést;

2. utcaszakaszonként egységes garázselhelyezést kell alkalmazni.

ac) a településen megjelenő, egyedi telepítésű épületek elhelyezésnél: a történetileg kialakult, egyedi jelleg megőrzését biztosító épületelhelyezést kell alkalmazni.

b) a beépítés jellemző szintszámának, tetőhajlásszögének tekintetében:

ba) a területfelhasználás függvényében az alábbi szintmagasságot kell feltételezni a beépítés jellemző, túl nem léphető szintszámának kiszámítása során:

1. lakóterületeken min. 3,0 méter

2. vegyes területen min. 3,3 méter

3. további területeken nincs rögzítve.

bb) magastető építés esetén a tetőhajlásszög 32-45O közötti lehet

bb) tetőtérben egynél több önálló szint nem alakítható ki.

c) a kerti építmények, műtárgyak tekintetében:

ca) kerti építmény(eke)t, műtárgya(ka)t az oldal és hátsókertben kell elhelyezni az alábbi kivételek figyelembevételével:

1. portaépület előkertben is elhelyezhető.

2. közmű becsatlakozási műtárgy, előkertben és oldalkertben is elhelyezhető.

3. pad, játszótéri építmény, szobor, képzőművészeti alkotás, lugas, szaletli előkertben és oldalkertben is elhelyezhető.

d) kerítés kialakítás tekintetében:

da) a területen áttört kerítést kell létesíteni az alábbi kivételek figyelembevételével:

1. forgalmi terhelések mérséklésére;

2. történeti hagyományok megtartására;

3. utcaképi illeszkedés biztosítására; valamint

4. építészeti koncepció érvényesítésére tömör kerítés is kialakítható.

db) a közterület felőli kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani, illetve fenntartani:

1. az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása;

2. időtálló, minőségi anyaghasználat;

3. élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér szín alkalmazása;

4. elsősorban természetes anyagok (pl. kő, tégla, fa) használata;

5. növényzet alkotta kerítés lehetősége;

6. balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, áram-bevezetésű) nem építhető;

7. kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása.

e) közterület alakítási terv tekintetében:

ea) közterület-alakítási tervet a településkép szempontjából meghatározó terület legalább utca-szakaszonkénti, annak két oldalát magába foglaló lehatárolásával kell készíteni, a Képviselő-testület mindenkori döntésében szereplő területre, a szükséges forgalomtechnikai és műszaki szempontok tekintetében a településképi szempontból meghatározó teljes terület figyelembevételével.

eb) a közterület-alakítási tervben, legalább utca szakaszonként egységes megjelenést biztosító fajösszetételű fasorokat kell alkalmazni.

(2) A településképi szempontból meghatározó – e Rendelet 2. melléklete szerinti lehatárolt – helyi területi védettség alatt álló történeti településrész történeti településrész (Ókígyós) területei művi elemekkel érintett részére vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:

a) az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő anyag használható:

aa) időtálló,

ab) minőséget képviselő,

ac) természetes (pl. kő, tégla, fa);

ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű; valamint

ae) árnyalatában földszínű, vagy fehér.

b) a tömegformálás tekintetében bármely:

ba) építészeti minőséget tükröző,

bb) arányos,

bc) funkciójával összhangot mutató,

bd) logikus tömegformálás használható.

c) a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő homlokzat kialakítható:

ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó;

cb) tagozatokat visszafogottan használó;

cc) díszítésében egyszerűségre törekvő;

cd) pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó;

ce) nyílásrendszerében rendezett;

cf) logikát tükröző; valamint

cg) természetes anyagokat (pl. vakolat, kő, tégla) alkalmazó.

d) a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő növényzet telepíthető:

da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is alkalmazó;

db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas;

dc) a művi értékekkel egységben kezelt;

de) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző;

df) nem allergén és nem invazív fajokat alkalmazó; valamint

dg) közterületen, utca szakaszonként egységes megjelenésre törekvő.

e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható:

ea) egységes arculatot kialakító;

eb) zavarosan vibráló burkolatot nem eredményező;

ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő;

ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító;

ee) a táji látványt előtérbe helyező; valamint

ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.

f) a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – az alábbi előírásokat kell betartani

fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelembe kell venni – lehetőség esetén –, területüket, szerkezeteiket felhasználni;

fb) az előkertben, a közterületről való láthatóságot növényzettel kell eltakarni, vagy mérsékelni;

fc) az antennák közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni;

fd) a légkondicionáló kültéri egységeinek közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni.

(3) A védelem alatt álló helyi építészeti örökség területén lévő sajátos építmények, műtárgyak, egyéb műszaki berendezések anyaghasználatánál az alábbi követelményeket kell alkalmazni:

a) időtálló

a) minőségi

a) környezetében alkalmazott anyagokhoz illeszkedő;

a) élénk színeket kerülő;

a) állagát hosszútávon megőrző;

a) a település karakterével összhangban lévő.

(4) A településképi szempontból meghatározó e Rendelet 2. melléklete szerinti lehatárolt – kisvárosias lakóterületek művi elemekkel érintett részére vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:

a) az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő anyag használható:

aa) időtálló,

ab) minőséget képviselő,

ac) elsősorban természetes (pl. kő, tégla, fa);

ad) nem telített és környezetétől élesen nem elütő színű; valamint

ae) árnyalatában földszínű, vagy fehér.

b) a tömegformálás tekintetében bármely:

ba) építészeti minőséget tükröző,

bb) arányos,

bc) funkciójával összhangot mutató, tömegformálás használható.

c) a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő homlokzat kialakítható:

ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó;

cb) tagozatokat visszafogottan használó;

cc) díszítésében egyszerűségre törekvő;

cd) pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó;

ce) nyílásrendszerében rendezett;

cf) logikát tükröző; valamint

cg) természetes anyagokat (pl. vakolat, kő, tégla) alkalmazó.

d) a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő növényzet telepíthető:

da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is alkalmazó;

db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas;

dc) a művi értékekkel egységben kezelt;

dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző;

de) nem allergén és nem invazív fajokat alkalmazó; valamint

df) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő.

e) a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható:

ea) egységes arculatot kialakító;

eb) zavarosan vibráló burkolatot, felületet nem eredményező;

ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő;

ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító;

ee) az utcaszakaszonkénti megjelenést előtérbe helyező; valamint

ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.

f) a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – az alábbi előírásokat kell betartani:

fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelembe kell venni – lehetőség esetén –, területüket, szerkezeteiket felhasználni;

fb) az előkertben, a közterületről való láthatóságot növényzettel kell eltakarni, vagy mérsékelni;

fc) az antennák településképet zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni;

fd) a légkondicionáló kültéri egységeinek településképet zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni.

(5) A védelem alatt álló helyi építészeti örökség területén lévő védett épületek átépítésénél az alábbi követelményeknek kell együttesen eleget tenni:

a) karaktert megtartó;

b) arányrendszert megőrző;

c) új elemeiben a régihez illeszkedő;

d) esztétikát, minőséget hozó, valamint

e) építészeti értéket teremtő.

(6) A településképi szempontból meghatározó e Rendelet 2. melléklete szerinti lehatárolt –falusias lakóterületek művi elemekkel érintett részére vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:

a) területén a 2.§-ban előírt illeszkedési,

b) az épületek elhelyezésére vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt szabályokat be kell tartani,

c) magastető építés esetén a tetőhajlásszög 30-45O közötti lehet,

d) területén áttört kerítést kell létesíteni az alábbi kivételek figyelembevételével:

da) forgalmi terhelések mérséklésére;

db) történeti hagyományok megtartására;

dc) utcaképi illeszkedés biztosítására; valamint

dd) építészeti koncepció érvényesítésére tömör kerítés is kialakítható.

A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

13. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek – e Rendelet 2. melléklete szerinti – táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:

a)a beépítés telepítési módjának tekintetében:
aa)a történetileg kialakult, egyedi tájjelleg megőrzését biztosító;
ab)a tájba-simulásra legalkalmasabb helyet elfoglaló épület-elhelyezést kell alkalmazni.
b)a beépítés jellemző szintszámának tekintetében:
ba)földszintes, legfeljebb tetőtér-beépítéses;
bb)pinceszintet a lokális talajvízszint függvényében tartalmazó épület alakítható ki.
c)a kerti építmények, műtárgyak tekintetében:
ca)a táji látványt nem zavaró;
cb)a növényzettel harmonikus
cc)természetes anyagokból készülő;
cd)az épületek, építmények összhangjára ügyelő kerti építmények, műtárgyak helyezhetők el.
d)kerítéskialakítás tekintetében:
da)áttört, vagy növényekből álló kerítést kell létesíteni;
db)a kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani, illetve fenntartani:
1.az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása;
2.időtálló, minőségi anyagok használata;
3.élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér szín alkalmazása;
4.elsősorban természetes anyagok (pl. kő, tégla, fa) használata;
5.növényzet alkotta kerítés lehetősége;
6.balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, áram-bevezetésű) kerülése;
7.kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása.
(2)A településképi szempontból meghatározó területek – e Rendelet 2. melléklete szerinti – táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:
a)az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő anyag használható:
aa)időtálló,
ab)minőséget képviselő,
ac)természetes (pl. kő, tégla, fa);
ad)nem telített és környezetétől nem elütő színű; valamint
ae)árnyalatában földszínű, vagy fehér.
b)a tömegformálás tekintetében bármely:
ba)építészeti minőséget tükröző,
bb)arányos,
bc)funkciójával összhangot mutató,
bd)logikus tömegformálás használható, továbbá markáns stílusjegyeket hordozó, ám funkciójában a környezetét szolgáló építmény (pl. magasles, kilátótorony stb.) is engedélyezhető.
c)a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő homlokzat kialakítható:
ca)a homlokzattagolást arányosan alkalmazó;
cb)tagozatokat visszafogottan használó;
cc)díszítésében egyszerűségre törekvő;
cd)pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó;
ce)nyílásrendszerében rendezett;
cf)logikát tükröző; valamint
cg)természetes anyagokat (pl. vakolat, kő, tégla) alkalmazó.
d)a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő növényzet telepíthető:
da)a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is alkalmazó;
db)az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas;
dc)a művi értékekkel egységben kezelt;
dd)a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző;
de)nem allergén és nem invazív fajokat alkalmazó; valamint
df)közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő.
e)a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható:
ea)egységes arculatot kialakító;
eb)zavarosan vibráló burkolat nem eredményező;
ec)az építmények és a burkolat összhangját megteremtő;
ed)a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító;
ee)a táji látványt előtérbe helyező; valamint
ef)építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.
f)a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelembe kell venni –lehetőség esetén –, területüket, szerkezeteiket felhasználni.
V. Fejezet

REKLÁMOK ÉS REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

14. § (1) A település területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények az alábbiak:

a) a reklámok mérete tekintetében: molinó a település belterületén nem helyezhető el.

b) a reklámközzététel technológiája, módszere és eszköze tekintetében:

ba) a kihelyezés időtartama alatt az időjárásnak ellenálló technológiával készült;

bb) egymást nem eltakaró reklám, reklámelhelyezés alkalmazható.

c) a reklámhordozók száma tekintetében: reklámhordozó 10 méteres körzetében újabb reklámhordozó nem helyezhető el.

d) a reklámhordozókra vonatkozó anyaghasználati követelmények az alábbiak:

da) nem rozsdásodó;

db) állékony;

dc) könnyen karbantartható;

dd) élénk színeket nem használó;

de) a reklám megjelenését nem befolyásoló kialakítás alkalmazható.

(2) A település területén a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó, reklámrendeletben [jelenleg a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet] rögzített országos rendelkezésektől az alábbi estekben és időtartamra el lehet térni:

a) építési reklámháló kihelyezése, kizárólag építési tevékenység időtartamára, bármely települési területen megengedett,

b) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése, évente összesen 12 naptári hét időszakra, bármely települési területen megengedett, valamint

c) a nyilvánosság biztosítására – például a partnerségi egyeztetési szabályzatban nevesített célok teljesítésére – szolgáló önkormányzati információs felület időkorlát nélkül, bármely települési területen megengedett.

VI. Fejezet

A TELJES TELEPÜLÉS ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ FELSZÍNI ENERGIAELLÁTÁSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, MŰTÁRGYAK ELHELYEZÉSE

Előírások az elhelyezés korlátozására vagy tiltására

15. § (1) A történeti településrész területén új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat föld felett elhelyezni tilos, földalatti elhelyezéssel kell építeni, kivéve, ha a beruházás másként nem valósítható meg, vagy aránytalanul nagy költséggel jár.

(2) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új energiaellátási elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.

(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

(4) Már beépített területen üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is

a) műemléki környezetben,

b) helyi védettségű területen,

c) közparkokban csak föld alatti elhelyezéssel kivitelezhető.

Teljes település ellátását biztosító vezeték nélküli elektronikus hírközlés

16. § (1) Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően helyezhető el.

(2) Belterületen belül, valamint a külterület beépítésre szánt területein az antennák elhelyezésénél a következő követelményeknek kell megfelelni:

a) Antenna csak már meglevő építményre telepíthető a gazdasági övezetek kivételével.

b) Ha meglévő épület, építmény tetejére valamely okból nem lenne telepíthető az új antenna, akkor - gazdasági övezetek kivételével - az antenna önállóan csak multifunkcionális (pl. sportpálya térvilágítás, vendéglátó egységgel együtt építve, kilátó, vadles stb.) kialakítással telepíthető.

c) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.

d) Helyi védettséggel érintett építményen, területen, közparkban, lakóépítési övezetben antenna nem telepíthető.

e) Gazdasági övezetekben önálló tartószerkezettel telepített antenna lakóépületektől csak legalább 100 méter távolságra helyezhető el.

Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó egyedi előírások

17. § (1) Teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:

a) mezőgazdasági,

b) gazdasági,

c) különleges területek.

(2) A helyi védettség alatt álló területek, terek, parkok területén a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó követelmények:

a) építmények esetében is elsődlegesen földalatti elhelyezés preferált,

b) föld feletti kialakítás esetén kő-, tégla- vagy vakolt homlokzat, korcolt fémlemez fedés megengedett.

VII. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

18. § (1) A településképi bejelentési eljárás a polgármesterhez – az országos követelményekben meghatározott tartalommal és formában – benyújtott bejelentés alapján indul.

(2) A településképi bejelentési eljárás a bejelentő kérelmére indul. A bejelentéshez szükséges bejelentőlapot e rendelet 3. melléklete tartalmazza, amelyet a polgármesterhez kell benyújtani.

(3) A településképi bejelentés tudomásul vételéről igazolást kel kiadni.

(4) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a polgármesteri hivatal ezzel a feladattal munkaköri feladatként megbízott személy készíti elő.

(5) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység előírásoknak megfelelő végzését.

VIII. Fejezet

A HELYREHOZATALI KÖTELEZETTSÉG ELŐÍRÁSÁNAK RENDJE

19. § A helyi védelem alatt álló ingatlanok településképi megjelenésének javítása érdekében, az azt rontó állapotú építményekre helyrehozatali kötelezettség írható elő, a következő feltételek együttes teljesülésével:

a) Helyrehozatali kötelezettséget a polgármester hatósági döntésében írhat elő.

b) Helyrehozatali kötelezettség kizárólag a településképben megjelenő (közterületről látható, közterület felőli rálátással érintett) építmény(ek)re írható elő.

c) A helyrehozatali kötelezettségnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

ca) az építmény beazonosítására alkalmas adatait (cím, helyrajzi szám, alaptérképi elhelyezkedés);

cb) az építmény tulajdonosát/tulajdonosait;

cc) a helyrehozatali kötelezettség által érintett szerkezet(ek), arculati elem(ek) leírását, vagy a teljes építmény megnevezését;

cd) a helyrehozatal teljesítésének végső határidejét;

ce) a határidő meghosszabbításának lehetőségeit, indokait;

cf) a helyrehozatalhoz nyújtható önkormányzati támogatás – e Rendelet 21. §-ban – lehetőségét és feltételeit; valamint

cg) a helyrehozatal nem teljesítésének szankcióit (pl. településképi kötelezés, településkép-védelmi bírság).

IX. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG, A településképi kötelezési eljárás

20. § (1) A polgármester településképi kötelezés formájában e rendeletben megfogalmazott településképi követelmények be nem tartása esetén az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására, helyrehozatalára vagy elbontására kötelezheti.

(2) A településképi kötelezési eljárás részletes szabályai:

a) A településképi kötelezési eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul.

b) A településképi kötelezési eljárást a polgármester folytatja le önkormányzati hatósági jogkörben, és határozattal kötelezést bocsát ki.

(3) A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei:

a) településképi kötelezés, valamint

b) településkép-védelmi bírság.

(4) A településkép-védelmi bírság kiszabásának részletes szabályai:

a) Településkép-védelmi bírság a következő esetekben szabható ki:

aa) településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása,

ab) a bejelentésben vagy döntésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése,

ac) a településképi követelmények be nem tartása,

ad) döntés végre nem hajtása.

b) Az önkormányzat képviselő-testülete a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.

c) A településkép-védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:

ca) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

cb) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

cc) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

cd) a jogsértő állapot időtartamát,

ce) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

cf) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását.

(5) A településkép-védelmi bírságot közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel kell teljesíteni.

X. Fejezet

ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

21. § (1) A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat az alábbi támogatási és ösztönző rendszert alkalmazhatja:

a) anyagi támogatás nyújtása a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig;

b) a Településképi Arculati Kézikönyv módosításánál, a megvalósult jó példák fejezetébe az érintett épület/épületrész beemelése,

c) szakmai segítségnyújtás központi támogatás benyújtása során,

d) csereingatlan felajánlása megállapodás alapján.

(2) A védett épületek külső és az ezzel összefüggő belső felújításának tervezésére, helyreállítására (homlokzatfelújítással összefüggő szerkezetépítési munkákat is beleértve), felújítására, korszerűsítésére (utólagos víz-, és hőszigetelés), a külső homlokzat meghatározó elemeinek (tagozat, párkány, horizontális és vertikális ritmus, lábazat, nyílászárók, szín, tetőforma, héjalás stb.) leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának költségeihez pályázat útján az önkormányzat támogatást adhat.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendő, a helyi védelem alatt álló épületek esetén a védett érték megőrzéséhez szükséges és indokolt költséghez adható, az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg és mérték erejéig.

(4) A támogatás kifizetésének esedékessége a támogatott munka befejezése, melyet számlákkal kell igazolni, indokolt esetben előleg is nyújtható.

(5) A támogatási igényt a Közbeszerzési és Területfejlesztési Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) kell benyújtani, a bizottság véleménye alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a megvalósítani tervezett felújítás engedélyes szintű tervét, költségvetését és

aa) ha jogszabály előírja, akkor a jogerős építési engedélyét;

ab) egyéb esetben az illetékes szerv, vagy hatóság hozzájárulását.

b) az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) névsorát, írásos nyilatkozatukat, hogy a felújítás rájuk eső többletköltségeit vállalják.

c) a kivitelezés ütemezését;

d) nyilatkozatot a megelőlegezett költség viseléséről.

(7) Ha a támogatott az építkezést a megállapodásban vállalt határidőre nem tudja befejezni, írásban kérheti a támogatási összeg következő évi felhasználását.

(8) A pályázatokat a Bizottság az éves költségvetést jóváhagyó testületi ülést követően folyamatosan be lehet nyújtani, amíg az éves keretösszeg fedezetet nyújt a benyújtott igényekre.

(9) A pályázat eredményéről az igénylőket írásban értesítést kapnak.

(10) Azokkal a pályázókkal, akiknek pályázatai elfogadásra kerültek, a polgármester megállapodást ír alá a megvalósítás feltételeiről.

(11) A megállapodásban rögzíteni kell a munkálatok ellenőrzésére vonatkozó feladatokat, az elvégzett munka átvételét, a felmerült költségek igazolását, az esetleges nem teljesítés miatti következményeket.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

22. § (1) Ez a Rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(2) A hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben kizárólag az építtető, vagy a tulajdonos kérésére alkalmazhatók a Rendelet előírásai.

(3) A 21. § (1) a) pontjában biztosított támogatási igény először a 2019.évi költségvetési rendelet elfogadását követően nyújtható be.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

23. § (1a) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

(1) Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló 23/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete,

(2) Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2004. (II. 17.) számú önkormányzati rendelete;

(3) Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabadkígyós Község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletének alábbi rendelkezései:

a) 7.§ k) pontja,

b) 8.§ l) pontja,

c) 9.§ k) pontja,

d) 10.§ k), l) , m) pontjai,

e) 16.§ (l) bekezdés i) pontja,

f) 17.§ (4) bekezdése

g) 19.§ (2) bekezdés d)-e) pontjai,

h) az Épített környezet védelme fejezet - 25.§,

i) az Országos jelentőségű természetvédelmi terület fejezet – 26.§,

j) a Helyi jelentőségű védett természeti területek fejezet – 27.§,

k) a Régészeti értékek védelme fejezet – 28.§,

l) 3. sz melléklet b) pontja

1. melléklet

1. melléklet
Szabadkígyós Község egyedi védelem alatt álló, valamint védelemre javasolt építészeti örökségei

a.

Vt

helyrajzi szám

rendelet

cím

védettség tárgya


Helyi területi védelem

1.

HV

hrsz : 038/1,2, 039 /1-2, 040, 042 -048-, 050, 052 -054, 055/4, 7, 8, 9, 12, 13*, 14, 15 , 16, 28, 29, 30, 31, 32,**


Szabadkígyós község helyi építési szabályza-táról szóló14/2005. (IV. 26.) számú önkor-mányzati rendelet

Nagymajor,

2

HV

hrsz: 425


Ókígyósi Út


Ótemető


Helyi egyedi védelem

1

HV

hrsz.: 027/3


Szabadkígyós község helyi építési szabályza-táról szóló14/2005. (IV. 26.) számú önkor-mányzati rendelet

Százas istálló

2.

HV

hrsz.: 028/3

Svájceráj

3.

HV

hrsz.: 031

Nyugdíjasotthon

4.

HV

hrsz.: 034

Major 19.

Cselédlakások

5.

HV

hrsz.: 043

Major 5.

Intézői lak

6.

HV

hrsz.: 044

Major 6.

Paplak

7.

HV

hrsz.: 045

Major 7.

Volt lovászmester és kulcsár lak

8.

HV

hrsz.: 046

Major 8.

Régi posta és gépész lakás

9.

HV

hrsz.: 047

Major 9.

Cselédlakások

10.

HV

hrsz.: 048

Major10.

Cselédlakások

11.

HV

hrsz.:050

Major 11.

Inkubátor ház

12.

HV

hrsz.:050

Major 12.

Jószágfelügyelő lakása

13.

HV

hrsz.: 052

Major 13.

Titkári lak

14.

HV
OVJ

hrsz.: 053

Major 13.

Ókastély.

15.

HV

hrsz.: 055/7

Major

Uradalmi műhelyek

16.

HV

hrsz.: 037

út

Diadalív

17.

HV

hrsz.: 425

temető

Farkas-kripta

18.

HV

hrsz.: 425

temető

id. Czigler Antal sírja

19.

HV

hrsz.: 426

Ókígyósi utca 1.

Kapus-ház

20.

HV

hrsz.: 040

Major

Rózsa Sándor pincéje

21.

HV

hrsz.: 096/2

Ókígyósi utca

Bolt és kocsma, hátul bálterem

22.

HV

hrsz.: 096/3

Ókígyósi utca

Régi („Muki”) vasútállomás

23.

HV

hrsz.: 091/5

Bpest-Lőkös-háza vasútvonal

Szabadkígyós Vasútállomás

24.

HV

hrsz.: 091/5

Vasútállomás raktárépület

25.

HV

hrsz.: 091/10

Jelen rendelet hatály-balépésével védelem alá kerülő építészeti értékek

Bpest-Lőkös-háza vasútvonal

Váltóház

26.

HV

27.

HV

hrsz.: 091/9

Szolgálati lakás

28.

HV

OVJ: országos védelemre javasolt. HV: helyi védett. HVJ: helyi védelemre javasolt
*telekalakítás miatt megszűnt hrsz

2. melléklet

2. melléklet Szabadkígyós község településképi szempontból meghatározó területei

2.1. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolása)

null

2.2. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke
- A Wenckheim kastély és kastélypark területe
- A Wenckheim major területe

a) a településkép védelme szempontjából a történeti településrész – Ókígyós 2.1. melléklet szerint lehatárolt területei:

b) a településkép védelme szempontjából 2.1. melléklet szerint lehatárolt - az alábbi földrészleteket tartalmazó - kisvárosias beépítésű területei; 264-274 hrsz; 292-298 hrsz; 315-321 hrsz; 328-330 hrsz; 342-350 hrsz; 361-367 hrsz; 368/2, 368/3 hrsz; 512-530 hrsz; 624-632/2 hrsz; 663-669/2 hrsz; 673/1-675 hrsz; 682,687 hrsz; 720-724 hrsz; 757-761 hrsz; 763/1-765/2 hrsz; 794-798 hrsz;

c) a falusias településrész területei,

3. melléklet

üres cím

3. melléklet: Szabadkígyós község településkép védelme szempontjából meghatározó területei, területek jegyzéke

3.1. országos jelentőségű művi értékek: a műemlékek területe és a műemléki környezet területek,

3.2. a régészeti lelőhelyek területek,

3.3. a NATURA 2000 területek,

3.4. a helyi jelentőségű védett érték területe,
3.5 a helyi jelentőségű természetvédelmi területek,

3.6. a védett természetvédelmi értékek térképi ábrázolása.

3.1.1. Műemlékek

törzs szám

azono
sító

megye

helység

cím

név

védelem

bírság kat.

védési ügyiratok

helyrajzi szám

798

2579

Békés

Szabadkígyós

Kastély u. 22-23.

Szakiskola; Wenckheim kastély

Műemlék

I.

22509/1958. ÉM 120344/1958. MM

384

798

18058

Békés

Szabadkígyós

Kastély

Wenckheim-kastély kápolnája

Műemlék

I.

22509/1958. ÉM 120344/1958. MM

384

798

12704

Békés

Szabadkígyós

Kastély u. 22-23

Wenckheim-kastély parkja

általános műemléki védelem

III.

384, 027/8, 385/1, 385/2, 386/1, 386/3, 387, 423, 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9

798

16343

Békés

Szabadkígyós

Kastély u. 22-23

Wenckheim-kastély melléképülete (személyzeti- és konyhaépület)

általános műemléki védelem

III.

384

798

16344

Békés

Szabadkígyós

Kastély u. 22-23

Wenckheim-kastély istállója

általános műemléki védelem

III.

384

11018

16350

Békés

Szabadkígyós

Major - 18.

Szent Anna-kápolna

Műemlék

II.

863-4/1953. FOM, 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM, 24/2002. (XII. 25.) NKÖM

035

11018

16351

Békés

Szabadkígyós

Major - 18.

Wenckheim-kripta

Műemlék

II.

24/2002. (XII. 25.) NKÖM

035

798

26261

Békés

Szabadkígyós

Kastély

Wenckheim-kastély kocsiszínje

általános műemléki védelem

III.

384

798

30553

Békés

Szabadkígyós

kovácsoltvas függőhíd

általános műemléki védelem

III.

384

798

30554

Békés

Szabadkígyós

díszmedence

általános műemléki védelem

III.

384

9065

2580

Békés

Szabadkígyós

Wenckheim major

Uradalmi magtár

Műemlék

II.

17491/1979. OMF

028/2, 028/11*, 028/12, 028/13, 028/15, 028/19, 028/3, 028/6,
028/7, 028/18, 028/17, 028/16, 028/14

9074

2581

Békés

Szabadkígyós

Wenckheim major

Uradalmi szeszgyár

Műemlék

II.

17491/7/1979. OMF

029

11018

11173

Békés

Szabadkígyós

Major - 18.

Szent Anna-kápolna és Wenckheim-kripta együttese

Műemlék

II.

24/2002. (XII. 25.) NKÖM

035

*telekalakítás miatt megszűnt hrsz

**telekalakítással létrejött új hrsz

3.1.2. Műemléki környezetek

törzsszám

azonosító

megye

helység

név

védelem

helyrajzi szám

798

21829

Békés

Szabadkígyós

Szakiskola; Wenckheim kastély ex-lege műemléki környezet

Műemléki környezet

385/1, 385/2, 387, 027/6, 027/7, 027/8, 028/14, 028/15, 024, 025, 05/2, 1, 2, 3, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9 , 383***, 1161***

11018

16347

Békés

Szabadkígyós

Szent Anna-kápolna és Wenckheim-kripta műemléki környezete

Műemléki környezet

033/1, 033/2, 034, 036

9074

21830

Békés

Szabadkígyós

Uradalmi szeszgyár ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

028/11*, 028/13**, 028/2*, 028/3, 028/6, 028/7, 030, 031, 097, 099

9065

21831

Békés

Szabadkígyós

Uradalmi magtár ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

029, 097, 098, 099, 424/1, 424/2, 427, 384, 385/2, 022/1, 025, 027/4, 027/6, 027/7, 027/8, 055/23, 041/1, 041/2, 042***, 030, 031, 027/3*, 027/9**, 027/10**, 055/2, 021/6, 055/5**, 055/6, 055/22, 055/24

*telekalakítás miatt megszűnt hrsz

**telekalakítással létrejött új hrsz

***adatszolgáltatásból hiányzó hrsz

3.2. Régészeti lelőhelyek

sz

Azonosító

megye

Település

Lelő
hely
szám

név

HRSZ

EOV Y koord.

EOV X koord.

2

3023

Békés

Békéscsaba

125

Kereki, Csuvarszki-tanya

08/22, 08/23, 08/16, 08/2, 06/41, 06/44, 07

805093

144427

3

3079

Békés

Békéscsaba

183

Dajka-kerti-csatorna

069/2, 070, 071, 072/8, 072/10, 071, 072/9

808685

146207

4

184

Békés

Gyula

145

Hullató halom

085/30, 078/4, 079, 0479, 0480, 0478

810352

142880

5

399

Békés

Gyula

353

Nagy legelő Kígyósi-halom

0465/10, 089, 090

810000

140894

6

25344

Békés

Gyula

771

Keresztes-halom

088/22, 088/21, 088/19, 088/15, 088/16, 088/17, 088/14, 088/13, 088/12, 088/18, 0465/7, 0433, 0466/1, 0465/6, 0466/2, 0466/3, 0466/4, 0466/5, 0466/6, 0466/7, 0466/88, 0466/89, 0466/9

809833

141351

7

54754

Békés

Szabadkígyós

1

Nagy legelő, Megyeri-tanya

091/13, 0113/2, 090, 091/12

810459

139322

8

54755

Békés

Szabadkígyós

2

Ménes járás, 6-os kilométer

064/54, 064/55, 058/4, 064/57, 064/58, 064/59, 064/47, 064/56, 064/53, 064/48, 064/49, 063/1, 056/7, 057, 058/3

807903

143616

9

54756

Békés

Szabadkígyós

3

Ménes-járás I.

058/17, 058/12, 058/14, 058/13

807441

144046

10

54759

Békés

Szabadkígyós

4

Ménes-járás II.

058/16, 058/29

807370

144448

11

54760

Békés

Szabadkígyós

5

Ménes-járás III.

058/7

807474

143584

12

54761

Békés

Szabadkígyós

6

Ménes-járás IV.

058/1, 058/6

807460

143287

13

54762

Békés

Szabadkígyós

7

Ménes-járás V.

058/1, 058/6

807604

143233

14

54763

Békés

Szabadkígyós

8

Ménes-járás VI.

058/2, 058/3, 058/1, 057

807794

143310

15

54764

Békés

Szabadkígyós

9

Makkos-hát, Maklik-tanya I.

078/4, 078/32, 078/36

809996

143065

16

54769

Békés

Szabadkígyós

10

Makkos-hát, Maklik-tanya II.

078/36

809897

143268

17

54770

Békés

Szabadkígyós

11

Makkos-hát, Folyókanyar I.

078/15, 078/16, 078/17

809810

143476

18

54771

Békés

Szabadkígyós

12

Makkos-hát, Folyókanyar II.

078/7, 078/8, 078/10, 078/35, 078/31

809716

144023

19

54772

Békés

Szabadkígyós

13

Makkos-hát, Csobán-tannya

078/10, 078/8, 078/7

809877

143879

20

54773

Békés

Szabadkígyós

14

Makkos-hát, Határkanális

078/12, 078/13, 078/36

810124

143325

21

54774

Békés

Szabadkígyós

15

Sütőipari Tanműhely

422, 419, 421, 420, 426, 424/2, 423, 433, 434, 030, 047, 046, 033/2, 055/21, 033/1, 044, 042, 043, 045, 041/2, 031, 029, 028/11, 028/13, 099, 098, 435, 436, 437, 438, 440, 439, 441, 443, 442, 427, 432, 431, 418, 424/1, 028/19, 028/15, 028/12, 028/3, 028/2, 028/6, 028/7, 041/1, 055/23, 055/27, 048, 034, 035, 097, 416, 444, 445, 480, 0100

806736

142193

22

54775

Békés

Szabadkígyós

16

Oláh-temető-tábla

567, 0136/45, 098, 0101, 0102, 099, 0137, 0136/41, 0136/35, 0136/36, 0136/40, 0136/37, 0136/38, 0136/39, 0136/34, 0133, 0132, 0131/2, 622, 563, 562, 561, 559, 560, 496, 494, 491, 489/1, 457, 458, 449, 450, 451, 447, 448, 479, 480, 0100, 0136/6, 0136/30, 0136/29, 0136/28, 0136/27, 0136/33, 0136/31, 0136/32, 0136/26, 0134, 564, 566, 568, 565, 463/2, 464, 485, 483, 484, 574, 573, 486, 575, 578, 576, 577, 586/1, 587, 463/1, 487, 465, 589, 590, 586/2, 588, 585, 592, 593, 584, 583, 582, 581, 580, 572, 571, 579, 591, 608/1, 594, 596, 606, 600, 597, 605, 598, 604, 603, 607, 599, 595, 602, 601, 608/2, 610, 609, 615/2, 478, 615/1, 477, 476, 475, 470, 469, 468, 452, 473, 472, 471, 474, 621, 620, 619, 617, 618, 616/2, 616/1, 612, 614, 613, 611, 570, 569, 492, 481, 488, 459, 456/1, 456/2, 461, 462, 455, 454, 460, 466, 467, 453, 482, 0136/46, 0136/2, 0136/3, 0136/44, 0136/43, 0136/42, 432, 493, 495, 497, 499, 500, 501/1, 501/2, 490, 520, 519, 509, 513, 508, 514, 515, 517, 512, 511, 523, 541, 510, 489/2, 548, 545, 544, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 547, 543, 549, 550, 551, 552, 546, 554, 555, 553, 542, 507, 505, 498, 558, 502, 503, 504, 506, 557, 556

806277

141603

23

54778

Békés

Szabadkígyós

19

Kísérleti-tábla III.

04/79, 04/92, 04/137, 04/80, 04/81, 04/117, 04/113, 04/93, 04/78, 1162, 1118, 1117, 1116, 04/82, 04/83, 04/136, 04/135, 157, 156, 1121, 1126, 113/1, 1112, 1113, 158/2, 1, 158/1, 1114, 1115, 134, 133, 113/2, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 04/77

804714

142442

24

54779

Békés

Szabadkígyós

20

Kísérleti-tábla IV.

1107, 1108, 1111, 1110, 1109, 04/135, 04/134, 04/136, 04/84, 04/83, 04/82, 04/137, 1162, 1112, 04/86, 04/88, 04/87, 04/85, 04/90, 04/89, 03/2, 024/7, 024/6, 024/5, 024/4

804640

142207

25

54780

Békés

Szabadkígyós

21

Cseretelep, Urbán-tanya

08/11, 08/10

805020

143966

26

54781

Békés

Szabadkígyós

22

Cseretelep, Matvan-tanya

06/8, 06/9

804936

143540

27

54782

Békés

Szabadkígyós

23

Nagyerdő-tábla I.

1171, 1170, 1172, 0130

805527

141092

28

54784

Békés

Szabadkígyós

24

Nagyerdő-tábla II.

1173, 1171, 1170, 1169, 1172, 1051/7, 1051/5, 1051/6, 1051/4, 1051/8

805337

141019

29

54786

Békés

Szabadkígyós

25

Nagyerdő-tábla III.

0129/43, 0129/42, 046/19, 046/20, 046/18, 1051/12, 1051/13, 1051/14, 0129/49, 0129/40, 0129/28, 0129/29, 0129/30, 0129/35, 0129/31, 0129/32, 0129/34, 0129/33, 0129/38, 0129/39, 0129/48, 0129/36, 0129/37, 0129/47, 0129/46, 0129/44, 0129/45, 0129/41, 046/21, 046/22, 046/23, 046/24, 046/108

805086

140583

30

54788

Békés

Szabadkígyós

26

Birka színi-tábla I.

0129/129, 0129/128, 0129/127, 0129/126, 0129/125, 0129/124, 0129/13, 0129/14, 0129/15, 0129/16, 0129/12, 0129/22, 0129/17, 0129/26, 0129/18, 0129/19, 0129/25, 0129/23, 0129/20, 0129/21, 0129/123, 0129/122

805048

140123

31

54789

Békés

Szabadkígyós

27

Birka színi-tábla II.

0129/6, 0129/7, 0129/8, 0129/9, 0129/10, 0129/5

805375

140027

32

54790

Békés

Szabadkígyós

28

Nagyerdő-tábla IV.

0129/18, 0129/19, 0129/22, 0129/20, 0129/21, 0129/23, 0129/17, 0129/16

805448

140315

33

54791

Békés

Szabadkígyós

29

Nagyerdő-tábla V.

1051/50, 1051/49, 1051/47, 1051/48, 736, 703, 702, 704, 701, 706, 705, 707, 691, 708, 687, 688, 689, 690, 709, 737, 735, 738, 1051/46, 1051/51, 622, 739, 734, 733, 710, 685, 686, 683, 684, 693, 692, 719

805255

141317

34

54792

Békés

Szabadkígyós

30

Eötvös utca sarka

1032/2, 1032/1, 622, 1033

804954

141091

35

54793

Békés

Szabadkígyós

31

Háromszáz hold-dűlő I.

0129/83, 0129/84, 0129/85, 0129/82

805411

139465

36

54794

Békés

Szabadkígyós

32

Háromszáz hold-dűlő II.

0129/82, 0129/83, 0129/84

805481

139547

37

54796

Békés

Szabadkígyós

33

Piskóta-dűlő I.

0108

807498

139488

38

54797

Békés

Szabadkígyós

34

Piskóta-dűlő II.

0108

807763

139204

39

54798

Békés

Szabadkígyós

35

Farkuca erdő

0108

807334

139196

40

54800

Békés

Szabadkígyós

36

Kifli-dűlő I.

0105, 0108

806737

139448

41

54801

Békés

Szabadkígyós

37

Kifli-dűlő II.

0123, 0105

806493

139250

42

54802

Békés

Szabadkígyós

38

Kifli-dűlő III.

0105

806319

139622

43

54803

Békés

Szabadkígyós

39

Bacsa-dűlő, Folyópart

0108, 0109, 0113/2, 0116

807807

138361

44

54804

Békés

Szabadkígyós

40

Andrási-dűlő

0108

807747

138939

45

54805

Békés

Szabadkígyós

41

Apáti faluhely I.

0109, 0113/2, 0108

807936

138605

46

54806

Békés

Szabadkígyós

42

Apáti faluhely II.

0113/2, 0109, 0111

808344

138551

47

54809

Békés

Szabadkígyós

43

Makkoshát 60. - Kígyósi csatornaőrház

075/2, 075/4, 075/3, 075/10, 0117

809887

146572

48

54811

Békés

Szabadkígyós

44

Makkos-hát, Pallér-tanya I.

078/25, 078/26

809726

142975

49

54812

Békés

Szabadkígyós

45

Makkos-hát, Pallér-Tanya II.

078/24

809659

143238

50

54816

Békés

Szabadkígyós

46

Makkos-hát, Ny-i part I.

078/24, 078/23, 078/30

809626

143423

51

54817

Békés

Szabadkígyós

47

Makkos-hát, Ny-i part II.

078/22, 078/30, 078/23, 078/35

809487

143779

52

54818

Békés

Szabadkígyós

48

Makkos-hát, Ny-i part III.

078/21, 078/20

809512

144362

53

54819

Békés

Szabadkígyós

49

Csabai útszöglet I.

056/17, 056/15, 056/18, 056/13, 056/16, 056/14, 056/19, 056/20, 056/21, 056/22, 056/23

808040

143003

54

54820

Békés

Szabadkígyós

50

Csabai útszöglet II.

056/32, 055/20, 056/19, 056/30, 056/31, 056/25, 056/24, 056/20, 056/21, 056/22, 056/23, 056/16, 056/14, 056/26, 056/27, 056/28, 056/29, 056/18, 056/17, 056/15, 056/13

807685

142860

55

54821

Békés

Szabadkígyós

51

Csabai útszöglet III.

056/35, 056/36

808065

142824

56

54822

Békés

Szabadkígyós

52

Apáti, Gyulai út

095, 094, 0105

808307

142281

57

54823

Békés

Szabadkígyós

53

Makkoshát, Vozár-tanya I.

086/9, 086/6, 086/7, 086/8, 086/5, 086/10

809551

141917

58

54824

Békés

Szabadkígyós

54

Makkoshát, Vozár-tanya II.

086/2, 086/1

809394

142032

59

54825

Békés

Szabadkígyós

55

Makkoshát, Vozár-tanya III.

086/2, 086/3, 086/1

809465

142116

60

54826

Békés

Szabadkígyós

56

Makkoshát, Vozár-tanya IV.

084/13, 086/14

809833

142100

61

54828

Békés

Szabadkígyós

57

Makkoshát, Vozár-anya V.

086/20, 086/19, 086/18, 086/17, 086/16

809922

141974

62

54829

Békés

Szabadkígyós

58

Szabadkai út, Gazsó-tanya

088/13, 088/14, 088/12, 088/15, 088/16, 088/20, 088/19, 088/18, 088/17, 087

809731

141527

63

54830

Békés

Szabadkígyós

59

Apáti, vasút melléke I.

0113/2

810233

138663

64

54831

Békés

Szabadkígyós

60

Apáti, vasút melléke II.

0113/2

809867

138807

65

54832

Békés

Szabadkígyós

61

Apáti, vasút melléke III.

0113/2

810287

138995

66

54833

Békés

Szabadkígyós

62

Apáti, vasút melléke IV.

0113/2

810220

139212

67

54834

Békés

Szabadkígyós

63

Apáti, vasút melléke V.

0113/2

810211

139401

68

54835

Békés

Szabadkígyós

64

Apáti, vasút melléke VI.

0113/2, 090, 091/12

810344

139554

69

54836

Békés

Szabadkígyós

65

Makkosháti legelő, Dajkakert I.

069/2

808877

145709

70

54837

Békés

Szabadkígyós

66

Makkosháti legelő, Dajkakert II.

073/7, 069/2, 068/24

808727

145523

71

54838

Békés

Szabadkígyós

67

Makkosháti legelő, szántórész

073/7, 068/29, 068/31, 068/24

808692

145028

72

54839

Békés

Szabadkígyós

68

Makkoshát, Kígyósi-főcsatorna

073/14, 073/17, 073/18, 073/13, 076/1, 076/2, 074, 073/6, 073/1, 073/12, 073/10, 073/11, 073/24

809151

144601

73

54840

Békés

Szabadkígyós

69

Pálligeti tábla, honfoglaló temető

04/119, 04/120

804873

143298

74

54841

Békés

Szabadkígyós

70

Nagy legelő I.

0107/2

808479

139418

75

54842

Békés

Szabadkígyós

71

Háromszáz-hold dűlő K-i széle

0129/146, 0129/145, 0129/144, 0129/143, 0129/142, 0129/147

805390

139126

76

54843

Békés

Szabadkígyós

72

Hursán dűlő, határszél I.

0114, 065/2, 066/1, 066/2

807858

137563

77

54844

Békés

Szabadkígyós

73

Hursán dűlő, határszél II.

067, 0114

808660

136813

78

54845

Békés

Szabadkígyós

74

Hursán dűlő, határszél III.

0114, 0210/2, 0210/3, 067

808787

136676

79

54846

Békés

Szabadkígyós

75

Hursán dűlő, határszél IV.

0114, 0115, 0116

808961

136936

80

54847

Békés

Szabadkígyós

76

Hursán dűlő, határszél V.

0114

808605

137137

81

54848

Békés

Szabadkígyós

77

Hursán dűlő, határszél VI.

0114

808294

137414

82

54849

Békés

Szabadkígyós

78

Hursán dűlő, határszél VII.

0114

808157

137486

83

54850

Békés

Szabadkígyós

79

Nagy Erdő, akácos

0122, 0119/16, 0119/69, 0123, 0124, 0127

805827

138507

84

54851

Békés

Szabadkígyós

80

Koticzki dűlő

0118

807541

138375

85

54852

Békés

Szabadkígyós

81

Nagy erdei írtás

0123

806247

138929

86

54853

Békés

Szabadkígyós

82

Nagy erdő DNy-i sarka

0129/152, 0129/153, 0119/69, 0119/36, 0122, 0129/137, 0129/136, 0129/134, 0129/135, 0129/133, 0129/132

805276

138680

87

54854

Békés

Szabadkígyós

83

Nagy erdő Ny-i széle

0129/152, 0129/153, 0129/132

805373

138912

88

54855

Békés

Szabadkígyós

84

Süli-tábla I.

0136/21, 0136/24, 0136/23, 0136/20, 0136/22, 0136/25, 0136/19

806217

140976

89

54856

Békés

Szabadkígyós

85

Harminckét-hold K-i oldal

0136/4, 0105

806413

140242

90

54857

Békés

Szabadkígyós

86

Süli-tábla II.

0135, 0136/8, 0133, 0134

806088

140366

91

54858

Békés

Szabadkígyós

87

Háromszáz-hold dűlő DNy-i sarka I.

0129/93, 0129/92, 0129/91, 0129/94

804928

138956

92

54859

Békés

Szabadkígyós

88

Háromszáz-hold dűlő DNy-i sarka II.

0129/89, 0129/88, 0129/91, 0129/92, 0129/93

804781

138875

93

54860

Békés

Szabadkígyós

89

Reisz dűlő I.

0119/3, 0119/4, 0119/5, 0119/6

804722

138449

94

54868

Békés

Szabadkígyós

90

Reisz dűlő II.

0119/11, 0119/12, 0119/10

804953

138610

95

54869

Békés

Szabadkígyós

91

Reisz dűlő III.

0119/53, 0119/52, 0119/51, 0119/55, 0119/54, 0119/56, 0119/68, 0119/63, 0119/50, 0119/58, 0119/57

805077

137955

96

54870

Békés

Szabadkígyós

92

Reisz dűlő IV.

0119/25, 0119/23, 0119/24

804680

137778

97

54871

Békés

Szabadkígyós

93

Reisz dűlő V.

0119/29, 0119/28, 0119/27, 0119/30

804608

137931

98

54872

Békés

Szabadkígyós

94

Reisz dűlő VI.

0119/21, 0119/20, 0119/22

804538

137630

99

59175

Békés

Szabadkígyós

95

Reisz dűlő VII.

0119/71, 0119/20, 0119/39

804708

137504

100

59176

Békés

Szabadkígyós

96

Koticzki dűlő K-i széle

0118

807501

138483

101

59177

Békés

Szabadkígyós

97

Koticzki dűlő D-i sarka I.

0118

806314

137908

102

59178

Békés

Szabadkígyós

98

Koticzki dűlő D-i sarka II.

0118

806313

137695

103

59179

Békés

Szabadkígyós

99

Kastély előtti tábla, falu széle

70, 1137, 1136, 1138, 1139, 1135, 1134, 1101, 1103, 1102, 1, 103, 94, 105, 104, 100, 109, 108, 107, 106, 1133, 1140, 71, 72/1, 73, 92, 93, 95/2, 99, 101, 98, 96, 89, 91, 90, 1141, 112, 102

805161

142096

104

59180

Békés

Szabadkígyós

100

Fekete-halom

0119/2, 0118, 065/2

806382

137497

105

59181

Békés

Szabadkígyós

101

Makkosháti legelő, vasút széle I.

068/2, 066, 065/1

807802

144980

106

57252

Békés

Szabadkígyós

102

Makkosháti legelő, vasút széle II.

066, 068/2, 068/1, 064/14, 064/13, 065/1, 064/3, 063/1, 064/19, 064/17, 064/18, 064/16, 062/5, 063/2, 064/15, 041, 040, 035, 069, 042

807562

145479

107

59182

Békés

Szabadkígyós

103

Apáti, Szín-tábla I.

0111, 0113/2, 0112

808672

138679

108

59183

Békés

Szabadkígyós

104

Apáti, Szín-tábla II.

0111

808970

139025

109

59202

Békés

Szabadkígyós

105

Apáti legelő I.

0113/2, 0112, 0111

808697

138411

110

59203

Békés

Szabadkígyós

106

Apáti legelő II.

0113/2

808589

138057

111

59204

Békés

Szabadkígyós

107

Apáti legelő III.

0113/2

808955

138293

112

59205

Békés

Szabadkígyós

108

Apáti legelő IV.

0113/2

809116

138481

113

59206

Békés

Szabadkígyós

109

Apáti legelő V.

0113/2

809759

138623

114

59207

Békés

Szabadkígyós

110

Nagy legelő I.

0113/2

809605

138798

115

59208

Békés

Szabadkígyós

111

Nagy legelő II.

0113/2

809222

138797

116

59209

Békés

Szabadkígyós

112

Hursán dűlő I.

0116, 066/2, 066/1

807879

137882

117

59210

Békés

Szabadkígyós

113

Hursán dűlő II.

0113/2

808131

137875

118

59211

Békés

Szabadkígyós

114

Hursán dűlő III.

0116, 0113/2

808370

137635

119

59212

Békés

Szabadkígyós

115

Hursán dűlő IV.

0113/4, 0113/3, 0113/2, 0116, 0213/3, 0210/11

809195

137249

120

59213

Békés

Szabadkígyós

116

Máté dűlő I.

0119/16

806101

137744

121

59219

Békés

Szabadkígyós

117

Máté dűlő II.

0119/16

805780

137804

122

59220

Békés

Szabadkígyós

118

Máté dűlő III.

0119/16, 0119/69

805538

138212

123

59221

Békés

Szabadkígyós

119

Kápolnai-ér, útszöglet

058/21

806891

144764

124

59222

Békés

Szabadkígyós

120

Kápolnai-ér, Krenács-tanya

014/5

806661

144989

125

59223

Békés

Szabadkígyós

121

Kápolnai-ér, Mézes-tanya I.

014/7, 016/5, 016/4, 016/6, 014/6, 07

806814

144411

126

59224

Békés

Szabadkígyós

122

Kápolnai-ér, Mézes-tanya II.

016/6, 016/7, 016/5, 017, 021/12, 021/13, 021/14, 021/15, 021/16

806796

143978

127

59225

Békés

Szabadkígyós

123

Kápolnai-ér, Mézes-tanya III.

017, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11, 021/16

806694

143986

128

59228

Békés

Szabadkígyós

124

Kápolnai-ér, Mézes-tanya IV.

016/10, 016/8, 016/9

806687

144345

129

59229

Békés

Szabadkígyós

125

Víztároló I.

016/17

806067

144125

130

59230

Békés

Szabadkígyós

126

Víztároló II.

016/17

806051

143828

131

59231

Békés

Szabadkígyós

127

Cseretelep I.

06/3, 07, 010/18, 010/17, 09, 08/20

805563

143993

132

59232

Békés

Szabadkígyós

128

Cseretelep II.

06/3

805557

143804

133

59234

Békés

Szabadkígyós

129

Cseretelep III.

06/4, 06/5, 04/130, 04/129, 04/128, 04/127

805441

143621

134

59235

Békés

Szabadkígyós

130

Cseretelep IV.

06/5, 08/19, 07, 06/4

805355

143777

135

59236

Békés

Szabadkígyós

131

Cseretelep V.

06/7, 06/6, 06/5

805185

143828

136

59237

Békés

Szabadkígyós

132

Betyár úti határszöglet I.

08/16

804973

144267

137

59238

Békés

Szabadkígyós

133

Betyár úti határszöglet II.

08/13, 08/14, 08/12

805009

144140

138

59239

Békés

Szabadkígyós

134

Víztároló, Gajdács-tanya

016/17

806349

144165

139

59240

Békés

Szabadkígyós

135

Kastély előtti tábla

04/66, 04/65, 1162, 1147, 1146

805460

142447

140

59241

Békés

Szabadkígyós

136

Pál-ligeti tábla közepe I.

04/126, 04/125, 04/127, 04/115, 04/116, 04/128, 04/129

805338

143121

141

59273

Békés

Szabadkígyós

137

Pál-ligeti tábla közepe II.

04/122, 04/123, 04/124

805263

143377

142

59274

Békés

Szabadkígyós

138

Pál-ligeti tábla közepe III.

04/115, 04/130, 04/131, 04/132, 04/129, 04/138

805511

143170

143

59275

Békés

Szabadkígyós

139

Pál-ligeti tábla közepe IV.

04/115

805417

142939

144

59276

Békés

Szabadkígyós

140

Makkosháti legelő, vasútoldal

068/10

808207

144654

145

59277

Békés

Szabadkígyós

141

Kápolnai-tábla I.

058/31, 058/30, 058/19, 058/32, 058/29

807039

144392

146

59278

Békés

Szabadkígyós

142

Kápolnai-tábla II.

021/34, 059, 021/4, 058/17

807154

143823

147

59279

Békés

Szabadkígyós

143

Csíkóskerti-tábla

021/34, 021/37, 021/35, 021/12

807069

143604

148

59280

Békés

Szabadkígyós

144

Hajcsár út

021/8

806616

142807

149

59281

Békés

Szabadkígyós

145

Víztározói kertészet I.

021/23, 021/8, 021/22, 021/24, 021/25, 021/26, 021/27, 021/28, 021/29, 021/30, 021/31, 021/32

806227

143442

150

59282

Békés

Szabadkígyós

146

Víztározói kertészet II.

021/25, 021/24, 021/26, 021/27, 021/29, 021/28, 021/30, 021/31, 021/32, 021/8

806017

143352

151

59283

Békés

Szabadkígyós

147

Falu széle, Tangazdaság

027/6, 027/7, 027/4

806496

142527

152

59284

Békés

Szabadkígyós

148

Kertészet

023

806277

143056

153

59285

Békés

Szabadkígyós

149

Hajcsár úti kisvasút

023, 022/1, 021/8, 024

806412

142872

154

59286

Békés

Szabadkígyós

150

Tangazdaság gyümölcsöse

04/111, 04/114, 05/2, 024, 04/112, 04/110, 04/109, 04/113

805817

142909

155

59287

Békés

Szabadkígyós

151

Pálligeti-tábla, homokhát

04/114, 04/115

805652

143044

156

59288

Békés

Szabadkígyós

152

Hegyes-halom

0113/2, 0223/4, 0223/3

810057

137569

157

59289

Békés

Szabadkígyós

153

Kétegyházi határ-halom

0213/18, 0113/2

809922

137233

158

59292

Békés

Szabadkígyós

155

Nagy-legelő, vasútszéle

091/12, 0106, 090

809686

141019

159

59293

Békés

Szabadkígyós

156

Kraszkó-tanya

064/31, 064/30, 064/28, 064/27, 064/26, 065/1, 064/3, 064/20, 064/21, 064/22, 064/23, 064/24, 064/25

807825

144572

160

59294

Békés

Szabadkígyós

157

Széchenyi utca 16.

58, 357, 334, 333/2, 333/1, 359, 356, 43, 44, 49/2, 49/1, 42, 52, 31, 32, 46, 45, 51, 28, 53, 29, 47, 30, 48, 54, 55, 56, 38, 41, 59, 57, 65, 61, 63, 62, 60, 64, 360, 358, 335, 200, 69, 67, 66, 40, 33, 34, 27

805454

142084

161

37421

Békés

Szabadkígyós

158

Ókígyósi utca 52.

453, 454, 452, 451, 525

805636

141709

162

69071

Békés

Szabadkígyós

160

Szabadkígyós-Általános Iskola

321, 332

805368

141763

163

81801

Békés

Szabadkígyós

162

Kápolna

014/6

806693

144892

164

81803

Békés

Szabadkígyós

163

Templom-halom

035, 037, 036, 097

807113

142283

165

81805

Békés

Szabadkígyós

164

Makkos-háti legelő

068/31, 068/4

808572

145259

166

81807

Békés

Szabadkígyós

165

Makkos-hát, karámok

073/19, 073/16

808837

144491

167

81809

Békés

Szabadkígyós

166

Nagy-legelő III.

0106

809019

140315

168

81811

Békés

Szabadkígyós

167

Nagy-legelő IV.

0113/2

809766

139057

169

81813

Békés

Szabadkígyós

168

Nagy-legelő V.

0113/2

809990

137556

170

59309

Békés

Újkígyós

3

Zupányi-dűlő, Betyár-út I.

023/9, 023/10, 023/11, 06/10, 06/9, 04/118, 03/2

804627

143365

171

59320

Békés

Újkígyós

4

Zupányi-dűlő, Betyár-út II.

06/9, 03/2, 023/4, 023/5, 023/6, 023/7

804680

143739

172

60002

Békés

Újkígyós

31

Vízmű I.

046/11, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15, 046/16, 046/17, 046/18, 046/19, 046/20, 046/21, 046/22, 046/23, 046/24, 046/25, 046/26

804266

140667

173

60249

Békés

Újkígyós

97

Apáti út, Gajdacsi-tanya V.

050/54, 050/28, 0121

804489

138199

174

60473

Békés

Újkígyós

165

Iskola-tábla I.

065/2, 065/5, 0119/2

806408

137096

3.3. Helyi jelentőségű védett érték terület: a 2. számú melléklet térképen megjelölt, alábbi lehatárolású területei:
- a településkép védelme szempontjából a történeti településrész ( Ókígyós ) területei:
- a településkép védelme szempontjából 2.1. melléklet szerint lehatárolt kisvárosias beépítésű területei;
- a falusias településrész területei,
3.4 Az országos ökológiai hálózat területei és a NATURA 2000 területek, ( az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján),

3.4.1. Az országos ökológiai hálózat területei a 3.6. térképi lehatárolás szerinti területek

3.4.2. NATURA 2000 területek:
KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLETEK
Kígyósi-puszta (HUKM10001)
Szabadkígyós
066, 067, 068/1, 068/10, 068/11, 068/12, 068/13, 068/14, 068/15, 068/16, 068/17, 068/18, 068/19, 068/2, 068/20, 068/21, 068/22, 068/23, 068/24, 068/29, 068/3, 068/31, 068/32, 068/4, 069/1, 069/2, 069/3, 072/2, 072/3, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 073/1, 073/10, 073/11, 073/12, 073/13, 073/14, 073/15, 073/16, 073/17, 073/18, 073/19, 073/20, 073/21, 073/22, 073/23, 073/24, 073/25, 073/26, 073/27, 073/28, 073/29, 073/3, 073/30, 073/31, 073/32, 073/33, 073/34, 073/35, 073/36, 073/37, 073/38, 073/39, 073/4, 073/40, 073/41, 073/42, 073/43, 073/44, 073/45, 073/46, 073/47, 073/48, 073/49, 073/5, 073/50, 073/51, 073/52, 073/53, 073/54, 073/55, 073/56, 073/57, 073/58, 073/59, 073/6, 073/60, 073/61, 073/62, 073/63, 073/64, 073/65, 073/66, 073/67, 073/68, 073/69, 073/7, 073/70, 073/71, 073/72, 073/73, 073/74, 073/8, 073/9, 074, 075/10, 075/25, 075/26, 075/29, 075/3, 075/30, 075/31, 075/32, 075/4, 075/5, 076/1, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5, 076/6, 076/7, 076/8, 076/9, 077/2, 077/3, 077/4, 077/5, 078/10, 078/11, 078/12, 078/13, 078/14, 078/15, 078/16, 078/17, 078/18, 078/2, 078/20, 078/21, 078/22, 078/23, 078/24, 078/25, 078/26, 078/3, 078/30, 078/31, 078/32, 078/33, 078/34, 078/35, 078/36, 078/4, 078/6, 078/7, 078/8, 078/9, 079, 080, 082/1, 082/2, 083, 084/1, 084/10, 084/11, 084/12, 084/13, 084/14, 084/3, 084/4, 084/5, 084/6, 084/7, 084/8, 084/9, 085/1, 085/10, 085/11, 085/12, 085/13, 085/14, 085/15, 085/16, 085/17, 085/18, 085/19, 085/2, 085/20, 085/21, 085/22, 085/23, 085/24, 085/25, 085/26, 085/27, 085/28, 085/29, 085/3, 085/30, 085/31, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 086/1, 086/10, 086/11, 086/12, 086/13, 086/14, 086/15, 086/16, 086/17, 086/18, 086/19, 086/2, 086/20, 086/21, 086/22, 086/23, 086/24, 086/25, 086/26, 086/27, 086/28, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 086/7, 086/8, 086/9, 088/11, 088/12, 088/13, 088/14, 088/15, 088/16, 088/17, 088/18, 088/19, 088/2, 088/20, 088/21, 088/22, 088/23, 088/24, 088/25, 088/26, 088/3, 088/4, 088/5, 088/6, 088/7, 088/8, 088/9, 089, 090, 092, 093, 094, 095, 096/1, 096/2, 096/3, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/1, 0107/2, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113/2, 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119/16, 0119/2, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136/10, 0136/11, 0136/12, 0136/13, 0136/14, 0136/15, 0136/16, 0136/17, 0136/18, 0136/19, 0136/2, 0136/20, 0136/21, 0136/22, 0136/23, 0136/24, 0136/25, 0136/26, 0136/27, 0136/28, 0136/29, 0136/3, 0136/30, 0136/31, 0136/32, 0136/33, 0136/34, 0136/35, 0136/36, 0136/37, 0136/38, 0136/39, 0136/4, 0136/40, 0136/41, 0136/42, 0136/43, 0136/44, 0136/45, 0136/46, 0136/6, 0136/8, 0136/9, 0137
MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK
Gyula–szabadkígyósi gyepek (HUKM20010)
Szabadkígyós
064/3, 064/4, 064/5, 064/6, 064/26, 064/27, 064/28, 064/30, 064/31, 064/32, 064/33, 064/34, 064/35, 064/36, 064/37, 064/38, 064/39, 064/40, 064/41, 064/42, 064/43, 064/44, 064/45, 064/47, 064/48, 064/49, 064/50, 064/51, 064/52, 064/53, 064/54, 064/55, 064/56, 064/57, 064/58, 064/59, 066, 067, 068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 068/10, 068/11, 068/12, 068/13, 068/14, 068/15, 068/16, 068/17, 068/18, 068/19, 068/20, 068/21, 068/22, 068/23, 068/24, 068/29, 068/31, 068/32, 069/1, 069/2, 069/3, 070, 071, 072/2, 072/3, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 073/1, 073/3, 073/4, 073/5, 073/6, 073/7, 073/8, 073/9, 073/10, 073/11, 073/12, 073/13, 073/14, 073/15, 073/16, 073/17, 073/18, 073/19, 073/20, 073/21, 073/22, 073/23, 073/24, 073/25, 073/26, 073/27, 073/28, 073/29, 073/30, 073/31, 073/32, 073/33, 073/34, 073/35, 073/36, 073/37, 073/38, 073/39, 073/40, 073/41, 073/42, 073/43, 073/44, 073/45, 073/46, 073/47, 073/48, 073/49, 073/50, 073/51, 073/52, 073/53, 073/54, 073/55, 073/56, 073/57, 073/58, 073/59, 073/60, 073/61, 073/62, 073/63, 073/64, 073/65, 073/66, 073/67, 073/68, 073/69, 073/70, 073/71, 073/72, 073/73, 073/74, 074, 075/3, 075/4, 075/5, 075/10, 075/25, 075/26, 075/29, 075/30, 075/31, 075/32, 076/1, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5, 076/6, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 077/2, 077/3, 077/4, 077/5, 078/2, 078/3, 078/4, 078/6, 078/9, 078/11, 078/35, 078/36, 080, 082/2, 083, 084/1, 084/3, 084/6, 084/8, 084/9, 084/10, 084/11, 084/12, 085/29, 085/31, 088/2, 088/3, 088/4, 088/5, 088/6, 088/23, 088/24, 088/25, 088/26, 089, 090, 092, 093, 094, 095, 096/1, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/1, 0107/2, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113/2, 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119/2, 0119/16, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136/2, 0136/3, 0136/4, 0136/6, 0136/8, 0136/9, 0136/10, 0136/11, 0136/12, 0136/13, 0136/14, 0136/15, 0136/16, 0136/17, 0136/18, 0136/19, 0136/20, 0136/21, 0136/22, 0136/23, 0136/24, 0136/25, 0136/26, 0136/27, 0136/28, 0136/29, 0136/30, 0136/31, 0136/32, 0136/33, 0136/34, 0136/35, 0136/36, 0136/37, 0136/38, 0136/39, 0136/40, 0136/41, 0136/42, 0136/43, 0136/44, 0136/45, 0136/46, 0137
3.5 a helyi jelentőségű természetvédelmi területek:
- az Ókastély területén (hrsz. 053) lévő japánakác (Sophora japonica),
- az Ókastélyhoz vezető út (hrsz. 050) bal oldalán lévő 2 db idős japánakác (Sophora japonica),
- a 055/12 helyrajzi számú ingatlan telkén vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) és japánakác (Sophora japonica) állománya,
- a. 043 helyrajzi számú ingatlan telkén lévő 2 db idős ostorfa (Celtis occidentalis),
- a Nyugdíjas Otthon telkén (hrsz. 031) lévő 2 db idős kocsányos tölgy (Quercus robur),
- a 096/2 hrsz-ú italbolt udvarán 1 db idős japánakác (Sophora japonica)
- a középiskola telkén (hrsz. 029) lévő idős kőris (Fraxinus sp.), illetve
- a temető (hrsz. 425) idős japánakác (Sophora japonica) fasora és akácfája (Robinia pseudoacacia).

3.6. Védett természetvédelmi értékek térképi ábrázolása

null

4. melléklet

BEJELENTÉS
Településképi bejelentési eljáráshoz
Alulírott .......................................................... (név) településképi bejelentést tesz a következők szerint:
A bejelentő adatai:
neve:........................................................................................................
címe/székhelye:.................... (ir.szám)........................................ (település)
.............................................................. (utca)........... (hsz.).......... (em/aj)
A bejelentő elérhetőségei (megadása nem kötelező):
e-mail címe:..................................
telefonszáma:................................
A bejelentéssel érintett ingatlan adatai:
címe: .................................. (ir.szám)........................................ (település)
.............................................................. (utca)........... (hsz.).......... (em/aj)
helyrajzi száma:.............................
A reklámok, ill. reklámhordozók megjelölése (leírása):..............................................................................
.....................................................................................................................................................................
A reklámok, ill. reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartama:.....................................................
Az eljárás illetékmentes.
Mellékletek:

a) A reklámok, ill. reklámhordozók elhelyezésének ábrázolása,

b) egyéb:……………………………………………………………………………

Kelt: ……..………., 20 . …………………
.…………………………