Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28 - 2017. 04. 29

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


10/2017. (IV.28.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló …/2017. (II. ...) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetését:658.522.717 Ft

Költségvetési bevétellel

658.522.717 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                   

 1. Működési Kiadások                                                                                            473.433.477

Személyi juttatások összesen:249 269 350

 1. Önkormányzat                                                                              151 860 850
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                     28 443 500
 3. Általános Művelődési Központ                                                       53 995 000
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  14 970 000 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                          44 488 555
  1. Önkormányzat                                                                                 23 319 655
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         5 970 000
  3. Általános Művelődési Központ                                                         12 048 900
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3 150 000


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 151 429 632
  1. Önkormányzat                                                                                86 660 000
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       4 969 357
  3. Általános Művelődési Központ                                                      52 078 781
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     7 721 494


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                    17.475 940
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre        17.475 940

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                       10 770 000

5.1 Önkormányzat10 770 000

6. Megelőlegezések visszafizetése


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                                15 136 400
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                                15 136 400
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                     15.136 400


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0

1.1. Önkormányzat0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:169 952 840
 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         658 522 717


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        473 433 477


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                              197 997 691

1.1. Önkormányzat működési támogatásai197 997 691 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                               25 650 000

2.1 Közhatalmi bevételek25 650 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                        62 268 300

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 49 946 300

3.2 Polgármesteri Hivatal0

3.3 Általános Művelődési Központ8 890 000

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ3 432 000


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:152 158 450

4.1. Önkormányzat 152 158 450

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                 35 359 036
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                   35 359 036


II. Felhalmozási bevételek:15 136 400


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:0

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele0


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel0


3.Finanszírozási bevételek összesen:15 136 400

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási15 136 400


III. Intézményfinanszírozás összesen:169 952 840

3.1 Polgármesteri hivatal39 353 500

3.2 Általános Művelődési Központ108 465 340

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ22 134 000


B. Költségvetési bevételek összesen                                         658 522 717
3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2017. április 27.

                        Balogh József                                                 Balog Gábor

                        polgármester                                                       aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2017. április 28.


                        Balog Gábor

                                                                                       aljegyző


1. melléklet a 10/2017.(IV.28.) Ör. rendelethezA 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2017. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2017. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     197 997 691

Személyi juttatások

             249 269 350


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

        

Munkaadókat terhelő járulékok

               44 488 555


Közhatalmi bevételek

       25 650 000

Dologi kiadások

             151 429 632


Egyéb műk.c. támogatások

     152 158 450

Ellátottak pénzbeli juttatásai

                10 770 000
Egyéb műk.c. kiadások

                17 475 940


Működési bevételek

       62 268 300

 Megelőlegezések visszafizetése

                


Működési c. átvett pénzeszközök

                -     
Maradvány igénybevétele

       35 359 036
Intézményfinanszírozás

     169 952 840

Intézményfinanszírozás

             169 952 840


Működési célú bevételek összesen

    643 386 317

Működési célú kiadások összesen

           643 386 317Felhalmozási c. támogatás

      

Beruházások

               15 136 400


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      

Felhalmozási célú kiadások összesen

              15 136 400  


 Maradvány igénybevétel

     15 136 400

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

   658 522 717  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

           658 522 717    

2. melléklet a 10/2017.(IV.28.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal


       39 353 500   

29 357 

    39 382 857   

Önkormányzat

         197 997 691

            

 25 650 000  

152 158 450     

       49 946 300 


         

             

                


 49 423 244

  475 175 685

Általános Művelődési Központ

    8 890 000

     108 465 340  

 767 341

  118 122 681  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       3 432 000   

       22 134 000   

 275 494

    25 841 494  

ÖSSZESEN:

         197 997 691

               

    25 650 000   

  152 158 450   

     62 268 300   

              -     

              

                 

                 

     169 952 840  

                    50 495 436

  658 522 717

3. melléklet a 10/2017.(IV.28.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

       28 443 500

       5 970 000   

       4 969 357            39 382 857   

Önkormányzat

     151 860 850   

      23 319 655   

       86 660 000   

  10 770 000   

  17 475 940   

169 952 840   

 15 136 400

    

        

       475 175 685  

Általános Művelődési Központ

       53 995 000   

    12 048 900   

       52 078 781          118 122 681   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       14 970 000   

       3 150 000   

       7 721 494             25 841 494   

ÖSSZESEN:

     249 269 350  

     44 488 555

     151 429 632   

  10 770 000  

  17 475 940   

169 952 840   

    15 136 400   

          

       

        658 522 717   


4. melléklet az 10./2017.(IV.28.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       4 600 000   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
          240 000   

Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          160 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      5 600 000   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       5 600 000   


5. melléklet az 10/2017.(IV.28.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2017. évi felhalmozási kiadásai                                                                                               Adatok: forintban!
BeruházásokASP rendszer kialakítása


 6 000 000   Urnafal kialakítása

2 372 000Székelykapu építés


   500 000
egyéb beruházás (közvilágítás bővítés)
6 264 400


Beruházások összesen:15 136 400


              -     


Mindösszesen:
15 136 400