Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 9/2017.(IV.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01 - 2017. 07. 02

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

14/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról teljesítésről szóló 9/2017. (IV.28.) önkormányzat rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A 2016. évi költségvetés teljesítésről szóló 9/2017. (IV.28.) önkormányzat rendelet 4. melléklete helyébe az 1 melléklet lép:

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                          Balogh József                                           Balog Gábor

                           polgármester                                               aljegyző


Záradék: Kihirdetve 2017. június 30-án


Balog Gábor

      aljegyző


A 14/2017. (VI.30.) számú rendelethez


1. Melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat

2016. év

K12 Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg (forintban)
 2016. évi nyitó

Tárgyévi költésvetési
beszámoló záró adatai


ESZKÖZÖK

3.

4.


A), NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 631 179 286

1 847 929 192


I. Immateriális javak

819 083

759 644


II.Tárgyi eszközök

1 326 965 449

1 555 297 230


III. Befektetett pénzügyi eszközök

18 726 000

18 726 000


IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

284 668 754

273 146 318


B). NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK

57 103 876

26 036 176


I. Készletek

57 103 876

26 036 176


II. Értékpapirok

0

0


C) PÉNZESZKÖZÖK

48 152 375

45 671 286


C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

358 725

834 040


C/III Forintszámlák

47 793 650

44 837 246


C/V Idegen pénzeszközök

0

0


D) KÖVETELÉSEK

19 956 394

9 750 806


I. Költségvetési évben esedékes követelések

10 648 458

9 450 806


II. Koltségvetési évet követően esedékes

4 176 733

0


III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

5 131 203

300 000


E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ

11 977 147

-191 071


F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

273 044

0


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 768 642 122

1 929 196 389


FORRÁSOK
G)SAJÁT TŐKE

1 560 003 428

1 632 135 484


Nemzeti vagyon induláskori értéke G/1

1 166 938 042

1 166 938 042


Nemzeti vagyon változásai G/II

0

0


Egyéb eszközök intuláskori érték G/III

224 595 330

224 595 330


Felhalmozott eredmény G/IV

76 083 236

168 470 056


Mérleg szerinti eredmény G/VI

92 386 820

72 132 056


H) KÖTELEZETTSÉGEK

187 258 501

15 832 118


H/I költségv.évben esedékes kötelezettség

3 307 000

0


H/II költségv.évet követően esedékes köt.

179 145 305

9 573 244


H/III Kapott előlegek

4 806 196

6 258 874


I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ

0

0


K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

21 380 193

281 228 787


FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 768 642 122

1 929 196 389