Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 04. 26

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2019. (IV.26.) számú önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2018. évi zárszámadásáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 1. §


 A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község Önkormányzatára, annak költségvetési szerveire.

 1. §


Az Önkormányzat költségvetési szervei


(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


                                               Polgármesteri Hivatal


(2) Önállóan működő költségvetési szervek:


                                               Általános Művelődési Központ 

                                               Szociális Alapszolgáltatási Központ


 1. §


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése


Szabadkígyós Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetésről szóló többször módosított  2/2018. (II. 27.) számú rendelet végrehajtását


    823 041 867 Ft bevétellel és

690 146 250 Ft kiadással,


az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a rovatrendnek megfelelően 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a rovatrendnek megfelelően 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által megvalósított felhalmozási kiadásokat 83 484 524 Ft összeggel a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2018. évi működési célú pénzeszköz átadásokat 3 764 588 Ft összeggel, 5. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.


 1. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 8. melléklet szerint 132 895 617 Ft-tal hagyja jóvá.


 1. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2018. december 31-i értékét a 4. melléklet szerinti konszolidált költségvetési mérlegnek megfelelően a 10.  mellékletben foglalt részletezettséggel, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el. A 11.mellékletben a mezőgazdasági tevékenység kimutatása szerepel.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beszámolójának részeként

 • konszolidált eredménykimutatás 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület 2018. évre az önkormányzat együttes záró létszám előirányzatát 161 főben  a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg. 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2018. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 14. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei adósságállományának lejárat és eszközök szerinti bontását tartalmazó kimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 1. §

a) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

b) Az önkormányzat 2018. évben nem biztosított közvetett támogatásokat 1. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


Záró rendelkezések


 1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 9/2014.(IX.25.) 1-3. mellékletei helyébe az e rendelet 10.  mellékletével megállapított melléklet lép.Szabadkígyós, 2019. április 25.
                    Balogh József                                                   Zatykó Katalin

                                    polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. április 26.
                                                                                   Zatykó Katalin

                                                                                        jegyző