Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2018. (VI.29.) számú önkormányzati rendelete a piac- és vásártartásról

Hatályos: 2019. 02. 01

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2018. (VI.29.) számú önkormányzati rendelete a piac- és vásártartásról

2019.02.01.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról kiadott 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel – a következőt rendeli el: Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság élelmiszerekkel, kisállatokkal, közszükségleti és egyéb árucikkekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően piacot, vásárt rendez és tart fenn.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó piaci és vásári területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelniük a jogszabályokban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állat- és növény-egészségügyi, környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi követelményeknek.

1. A piac és vásár területén csak olyan tevékenységet szabad folytatni, amelyekkel mások személyi és vagyoni biztonságát nem veszélyeztetik, a környéken lakók nyugalmát nem zavarják.

2. A piacot, vásárteret – a kijelölt terület kivételével – tilos járműparkolásra használni. A piac és vásár területére csak áruszállító járművel lehet behajtani. A járművet az áru lerakása után a piac és vásár területéről el kell vinni. Ez alól kivétel csak külön engedély alapján lehet, melyek kiadására a jegyző jogosult.

3. Kerékpárt a piac területére bevinni, fához, falhoz támasztani tilos.

(2) A rendelet alkalmazásában:

1. Árusító hely: üzlethelyiségnek nem minősülő, árusító vagy szolgáltató tevékenység végzésére alkalmas, az üzemeltető által kijelölt hely.
2. Piac fenntartója: Szabadkígyós Község Önkormányzata (5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.
3. Piac üzemeltetője: Szabadkígyós Község Önkormányzata (5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.
II. Fejezet

A piac

2. § (1) A piac helyét a fenntartó a szükségleteknek és igényeknek megfelelően jelöli ki.

(2) A szabadkígyósi piac területe az Ókígyósi út és a Gorkij utca által határolt Szabadkígyós belterület 718. helyrajzi szám alatti Piactér.

(3) Nem tartozik a piac területéhez a Vásártér előtti parkoló, a parkoló bejárata, valamint a Piactér épület körülötti zöldterületek, és a vásártér előtti kerékpárút, így ezeken a területeken az árusítás nem megengedett.

(4) Ezeken a területrészeken a parkolásra vonatkozó szabályokat a piac teljes időtartama alatt, folyamatosan be kell tartani.

(5) A piac típusa: élelmiszerpiac, valamint kisállatvásár és helyi kirakodóvásár.

(6) A piac nyitvatartási ideje: minden csütörtökön (ünnepnap kivételével) 7.00 – 12.00 óráig. Amennyiben ettől eltérően a piac más napokon – így különösen munkaszüneti napokon és december 24. napján – is nyitva tart, fenntartó köteles az eltérő nyitvatartási időről a lakosságot – legalább 15 nappal korábban - előzetesen tájékoztatni.

(7) A nyitvatartási időről és a piac működési rendjéről fenntartó a piac területén jól látható helyen közzétett hirdetmény útján tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat.

(8) [5] A helyhasználók a piaci árusító helyeket a nyitási idő előtt egy órával foglalhatják el, és legkésőbb 14 óráig kötelesek azokat tisztán és rendeltetésszerű állapotban hagyva elhagyni. A helyhasználók kötelesek az árusítás helyén keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe helyezni, vagy elszállítani, valamint a nem értékesített árut maradéktalanul elszállítani.

(9) [6]

A piac általános rendje

3. § (1) A piacon árusításra jogosultak körét a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet, valamint a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet határozza meg.

(2) [7] A mezőgazdasági terményforgalmazás általános szabályai a piaci árusításra is érvényesek.

(3) [8] Az árusítók kötelesek az árusító helyen, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni, a nevüket, címüket, székhelyüket, telefonszámukat.

(4) [9]

(5) Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket, közlekedési útvonalakat árubemutatásra vagy árusításra igénybe venni. A piac közlekedőútjait folyamatosan szabadon kell tartani, ezeken a területeken árut, göngyöleget, kézikocsit vagy egyéb tárgyat tárolni tilos.

(6) [10]

(7) A piac teljes területén a nyitvatartási idő alatt csak gyalogosforgalom engedélyezett. A piac területére kutyát (vakvezető és szolgálati rendőrkutya kivételével) és egyéb nem eladásra szánt állatot bevinni tilos.

(8) A piac területén víz és elektromos áram vételezési lehetőségről, a nyilvános WC fenntartásáról az üzemeltető gondoskodik.

(9) A piac területén tüzet rakni vagy tűzrendészetileg nem engedélyezett módon nyílt lángot használni tilos. A tűzrendészeti követelmények betartása a piac területén mindenkire érvényes.

(10) Az üzemeltető által elrendezett piaci árusítóasztalokat elvinni, megbontani vagy más módon mozgatni tilos.

A piacon árusítható termékek köre

4. § (1) A piacon árusítható termékek köre:

(2) Szabad asztalról:

(3) Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer-nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa, virágföld.

(4) Ruházat, vegyes iparcikk, háztartási cikk, kulturális cikk, kegytárgy, dísztárgy, ajándéktárgy, bazáráru, műszaki cikk – kivéve a (3) bekezdés szerinti áruféleségek.

A helyhasználat ideje, díja

5. § (1) A piacon az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani. Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a helyhasználati engedélyt csak az árusításra jogosító engedély bemutatása után szabad kiadni.

(2) A piac területén a helyhasználatot érkezés sorrendjében lehet megszerezni. (3) A tartós helyhasználati engedélyt a tárgyévre lehet kiadni.

(3) [13] A helyhasználati engedélyt az üzemeltető írásban adja ki. Igénylőnek az árusítás megkezdését megelőzően az árusításra vonatkozó jogosultságát igazoló okiratok (cégkivonat, egyéni vállalkozói engedély vagy őstermelői igazolvány) bemutatását követően adható meg a helyhasználati engedély. A bemutatott okiratok másolati példánya a helyfoglalási engedély mellékletét képezi. Őstermelő esetében az engedélyben megjelölt termékeken kívül más termék árusítása nem megengedett.

(4) A helyhasználat részletes feltételeit az írásos engedély tartalmazza. A helyhasználó a kijelölt helyet az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat, árut és göngyöleget máshol nem rakhat le. A helyhasználati engedély kifüggesztése az árusító pulton, jól látható helyen kötelező.

(5) A helyhasználat jogának megszerzése díjtalan.

A piacfelügyelet

6. § (1) [14]

(2) [15]

(3) [16]

(4) [17]

(5) A piac rendjére vonatkozó szabályokat és a helyfoglalás menetét az üzemeltető köteles a piac területén jól látható helyen kifüggeszteni.

III. Fejezet

Alkalmi vásár

7. § (1) A piac részére kijelölt területen az üzemeltető, vagy a fenntartó alkalmi vásárt szervezhet, a fenntartó előzetes engedélye alapján (pl. adventi vásár, karácsonyi vásár).

(2) Az alkalmi vásáron a piaci árusítás díjtalan.

(3) Az alkalmi vásár idején a piac nyitvatartási ideje eltérhet a 2. § (6) bekezdésében meghatározottaktól, a fenntartó hozzájárulásának megfelelően.

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

8. § (1) E rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon – a jegyző gondoskodik.