Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 26 - 2020. 09. 27

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2020. (IX.25.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A  Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését:721 160 794 Ft

Költségvetési bevétellel

721 160 794 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                       

 1. Működési Kiadások                                                                                            376 776 265

Személyi juttatások összesen:                                                           197 643 219

 1. Önkormányzat                                                                                 81 961 271
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                      28 786 040
 3. Általános Művelődési Központ                                                        65 859 000
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                   21 036 908 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                           31 286 452
  1. Önkormányzat                                                                                 10 988 715
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         4 649 703
  3. Általános Művelődési Központ                                                         11 975 325 
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3 672 709


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 134 186 715
  1. Önkormányzat                                                                                79 450 230
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       3 465 200
  3. Általános Művelődési Központ                                                       40 922 249
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  10 349 036


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                     5 989 879
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre          4 493 328
  2. Tartalékok                                                                                        1 496 551

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                        7.670.000

5.1 Önkormányzat                                                                                             7.670.000


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                             163 907 718
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             163 907 718
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                    79 239 521
  2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                       84 668 197

III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                                 0

1.1. Önkormányzat                                                                                           0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                               0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                    0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                              0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                              172 249 175

Önkormányzat                                                                                                 172 249 175


VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése                                8 227 636

 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        721 160 794

 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        385 003 901


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               205 690 929

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                 205 690 929

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                       0


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                25 850 000

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                 25 850 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                          74 736 250

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                            59 972 500

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                                 0

3.3 Általános Művelődési Központ                                                     9 048 750

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                5 715 000


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                        33 499 698

4.1.  Önkormányzat                                                                          30 292 698

4.2. Általános Művelődési Központ                                                    3 207 000

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                    45 227 024
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                      45 227 024


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                   163 907 718


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                      72 350 000

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                             72 350 000


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                                 0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                                 0


      3.Finanszírozási bevételek összesen:                                                     91 557 718

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                          91 557 718


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                   172 249 175

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                        36 862 203

3.2 Általános Művelődési Központ                                                        106 121 695

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     29 265 277


B. Költségvetési bevételek összese                                           721 160 794
3. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


4. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2020.09.24.

                        Balogh József                                                 Zatykó Katalin

                        polgármester                                                       jegyző

Záradék: Kihirdetve 2020.09.25.


                        Zatykó Katalin

                                                                                       jegyző


1. melléklet a 7/2020.(IX.25.) Ör. rendelethezA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2020. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2020. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

205 690 929

Személyi juttatások

197 643 219


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési


Munkaadókat terhelő járulékok

31 286 452


Közhatalmi bevételek

25 850 000

Dologi kiadások

134 186 715


Egyéb műk.c. támogatások

33 499 698

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 670 000
Egyéb műk.c. kiadások

5 989 879


Működési bevételek

74 736 250

 Megelőlegezések visszafizetése

                 8 227 636


Működési c. átvett pénzeszközök

                -     
Maradvány igénybevétele

45 227 024
Intézményfinanszírozás

172 249 175

Intézményfinanszírozás

172 249 175


Működési célú bevételek összesen

557 253 076

Működési célú kiadások összesen

557 253 076Felhalmozási c. támogatás

72 350 000      

Beruházások

163 907 718


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                 


Felhalmozási célú bevételek összesen

     

Felhalmozási célú kiadások összesen

163 907 718


 Maradvány igénybevétel

91 557 718

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

721 160 794  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

721 160 794   

2. melléklet a 7/2020.(IX.25.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal


36 862 203

38 740

36 900 943

Önkormányzat

205 690 929

0

25 850 000

30 292 698

59 972 500


   72 350 000      

             

                


136 288 497

530 444 624

Általános Művelődési Központ
3 207 000

9 048 750

106 121 695

379 129

118 756 574

Szociális Alapszolgáltató Központ

5 715 000

29 265 277

78 376

35 058 653

ÖSSZESEN:

205 690 929

0

25 850 000

33 499 698

74 736 250

              -     

  72 350 000           

                

                

172 249 175

136 784 742

721 160 7943. melléklet a 7/2020.(IX.25.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok  Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

28 786 040

4 649 703

3 465 20036 900 943

Önkormányzat

81 961 271 

10 988 715

79 450 230

7 670 000

5 989 879

172 249 175

163 907 718

    

  8 227 636  

530 444 624

Általános Művelődési Központ

65 859 000   

11 975 325

40 922 249118 756 574

Szociális Alapszolgáltató Központ

21 036 908   

3 672 709

10 349 03635 058 653

ÖSSZESEN:

197 643 219  

31 286 452

134 186 715

  7 670 000  

5 989 879

172 249 175

163 907 718

         

 8 227 636     

721 160 794  


4. melléklet az 7/2020.(IX.25.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségei 2020. éviMegnevezés                                                                                                  Adatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       3 300 000

   


Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          400 000   

Egyéb átcsoportosítás (utcanévtáblákhoz)

          193 328

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      4 493 328   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       4 493 328   


5. melléklet az 7/2020.(IX.25.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat

2020. évi felhalmozási kiadásai
adatok: forintban
Beruházásokorvosi rendelő építési FAD

                   60 901   
Magyar Falu program:

Művelődési Ház korszerűsítése

             2 115 167   
Orvosi eszközök beszerzése

                 769 253   
Járda építés

Bölcsőde bővítés

             4 394 200

           71 900 000
Beruházások összesen:

           79 239 521   


                            -     FelújításInkubátorház

           84 668 197   

           84 668 197   
Felújítások összesen:Mindösszesen:

         163 907 718   
                            -