Szabadkígyós Önkormányzat Polgármesterének 9/2020.(XI.23.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 24 - 2020. 11. 25

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK


9/2020. (XI.23.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A  Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését:783 246 962 Ft

Költségvetési bevétellel

783 246 962 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                       

 1. Működési Kiadások                                                                                            395 071 838

Személyi juttatások összesen:                                                           214 662 357

 1. Önkormányzat                                                                                 98 980 409
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                      28 786 040
 3. Általános Művelődési Központ                                                        65 859 000
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                   21 036 908 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                           32 562 887
  1. Önkormányzat                                                                                 12 265 150
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         4 649 703
  3. Általános Művelődési Központ                                                         11 975 325 
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3 672 709


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 134 186 715
  1. Önkormányzat                                                                                79 450 230
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       3 465 200
  3. Általános Művelődési Központ                                                       40 922 249
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  10 349 036


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                     5 989 879
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre          4 493 328
  2. Tartalékok                                                                                        1 496 551

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                        7.670.000

5.1 Önkormányzat                                                                                             7.670.000


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                             207 698 313
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             207 698 313
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                    98 121 292
  2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                      109 577 021

III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                                 0

1.1. Önkormányzat                                                                                           0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                               0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                    0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                              0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                              172 249 175

Önkormányzat                                                                                                 172 249 175


VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése                                8 227 636

 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        783 246 962

 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        403 299 474


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               205 690 929

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                 205 690 929

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                       0


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                25 850 000

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                 25 850 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                          74 736 250

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                            59 972 500

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                                 0

3.3 Általános Művelődési Központ                                                     9 048 750

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                5 715 000


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                        51 795 271

4.1.  Önkormányzat                                                                          48 588 271

4.2. Általános Művelődési Központ                                                    3 207 000

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                    45 227 024
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                      45 227 024


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                   207 698 313


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                     116 140 595

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                           116 140 595


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                                 0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                                 0


      3.Finanszírozási bevételek összesen:                                                     91 557 718

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                          91 557 718


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                   172 249 175

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                        36 862 203

3.2 Általános Művelődési Központ                                                        106 121 695

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     29 265 277


B. Költségvetési bevételek összese                                           783 246 962
3. §


3. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


4. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2020. november 23.

                        Balogh József                                                 Zatykó Katalin

                        polgármester                                                       jegyző

Záradék: Kihirdetve 2020. november 23.


                        Zatykó Katalin

                                                                                       jegyző


1. melléklet a 9/2020.(XI.23.) Ör. rendelethezA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2020. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2020. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

205 690 929

Személyi juttatások

214 662 357


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési


Munkaadókat terhelő járulékok

32 562 887


Közhatalmi bevételek

25 850 000

Dologi kiadások

134 186 715


Egyéb műk.c. támogatások

51 795 271

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 670 000
Egyéb műk.c. kiadások

5 989 879


Működési bevételek

74 736 250

 Megelőlegezések visszafizetése

                 8 227 636


Működési c. átvett pénzeszközök

                -     
Maradvány igénybevétele

45 227 024
Intézményfinanszírozás

172 249 175

Intézményfinanszírozás

172 249 175


Működési célú bevételek összesen

575 548 649

Működési célú kiadások összesen

575 548 649Felhalmozási c. támogatás

116 140 595

Beruházások

207 698 313


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                 


Felhalmozási célú bevételek összesen

     

Felhalmozási célú kiadások összesen

207 698 313


 Maradvány igénybevétel

91 557 718

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

783 246 962  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

783 246 962   

2. melléklet a 9/2020.(XI.23.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal


36 862 203

38 740

36 900 943

Önkormányzat

205 690 929

0

25 850 000

48 588 271

59 972 500


   116 140 595      

             

                


136 288 497

592 530 792

Általános Művelődési Központ
3 207 000

8 898 750

 150 000
106 121 695

379 129

118 756 574

Szociális Alapszolgáltató Központ

5 715 000

29 265 277

78 376

35 058 653

ÖSSZESEN:

205 690 929

0

25 850 000

51 795 271

74 586 250

150 000

  116 140 595          

                

                

172 249 175

136 784 742

783 246 9623. melléklet a 9/2020.(XI.23.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok  Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

28 786 040

4 649 703

3 465 20036 900 943

Önkormányzat

98 980 409

12 265 150

79 450 230

7 670 000

5 989 879

172 249 175

207 698 313

    

  8 227 636  

592 530 792

Általános Művelődési Központ

65 859 000   

11 975 325

40 922 249118 756 574

Szociális Alapszolgáltató Központ

21 036 908   

3 672 709

10 349 03635 058 653

ÖSSZESEN:

214 662 357  

32 562 887

134 186 715

  7 670 000  

5 989 879

172 249 175

207 698 313

         

 8 227 636     

783 246 962  


4. melléklet az 9/2020.(XI.23.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségei 2020. éviMegnevezés                                                                                                  Adatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       3 300 000

   


Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          400 000   

Egyéb átcsoportosítás (utcanévtáblákhoz)

          193 328

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      4 493 328   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       4 493 328   


5. melléklet az 9/2020.(XI.23.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat

2020. évi felhalmozási kiadásai
adatok: forintban
Beruházások

Óvoda udvar pályázat

             4 000 000
Közösségi tér kialakítás civil ház

             9 881 783
orvosi rendelő építési FAD

                   60 901   
Magyar Falu program:

Művelődési Ház korszerűsítése

             2 115 167   
Orvosi eszközök beszerzése

             1 428 788   
Járda építés/MFP/Rákóczi u.

Bölcsőde bővítés

             8 734 653

           71 900 000
Beruházások összesen:

           98 121 292   


                            -     FelújításInkubátorház

         109 577 021   

         109 577 021   
Felújítások összesen:Mindösszesen:

        207 698 313   
                            -