Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2020. (VI.26.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Szabadkígyós község 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 27 - 2020. 06. 28

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2020. (VI.26.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Szabadkígyós község 2019. évi zárszámadásáról1

2020.06.27.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község Önkormányzatára, annak költségvetési szerveire.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) Általános Művelődési Központ
a) Szociális Alapszolgáltatási Központ

3. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

(3) Szabadkígyós Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2019. (II. 28.) számú rendelet végrehajtását
a) 801 841 351 Ft bevétellel és
b) 665 056 609 Ft kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a rovatrendnek megfelelően 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a rovatrendnek megfelelően 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által megvalósított felhalmozási kiadásokat 80 409 985 Ft összeggel a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2019. évi működési célú pénzeszköz átadásokat 3 252 408 Ft összeggel, 5. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

8. §

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 8. melléklet szerint 136 784 742 Ft-tal hagyja jóvá.

9. §

1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2019. december 31-i értékét a 4. melléklet szerinti konszolidált költségvetési mérlegnek megfelelően a 10. mellékletben foglalt részletezettséggel, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el. A 11.mellékletben a mezőgazdasági tevékenység kimutatása szerepel.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beszámolójának részeként

- konszolidált eredménykimutatás 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület 2019. évre az önkormányzat együttes záró létszám előirányzatát 89 főben a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2019. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei adósságállományának lejárat és eszközök szerinti bontását tartalmazó kimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

14. §

a) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
b) Az önkormányzat 2019. évben nem biztosított közvetett támogatásokat

15. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 9/2014.(IX.25.) 1-3. mellékletei helyébe az e rendelet 10. mellékletével megállapított melléklet lép.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 28. napjával.