Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesterének 11/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 02. 22

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

11/2020. (XII.14) számú önkormányzati rendelete

A 2021. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL

Szabadkígyós Község Polgármestere – Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


  1. § Szabadkígyós Község Polgármestere elrendeli, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül időarányosan, folytatólagosan teljesítse.


  1. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2021. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2020. évi eredeti kiadási előirányzatokhoz viszonyítva időarányosan teljesülhet.


  1. A 2021. január 1-től esedékes, jogszabályban elrendelt bérintézkedések a költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában időarányosan végrehajthatók.


  1. Önkormányzati támogatások, segélyek, egyéb szociálpolitikai juttatások az átmeneti gazdálkodás ideje alatt időarányosan teljesíthetők.


  1. Az előző év(ek)ről áthúzódó szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések az átmeneti időszak alatt teljesíthetők.


  1. § A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható, az előző évben előkészített, megkezdett pályázatokból eredő kötelezettségek, a rendeltetésszerű működést, megfelelő színvonalú feladatellátást akadályozó hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a Képviselő-testület által meghatározott feladatok kivételével.


  1. § Szabadkígyós Község Polgármestere elrendeli, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.


  1. § A 2021. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.


  1. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.


Szabadkígyós, 2020. december 14.Balogh József                                                      Zatykó Katalin

 polgármester                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetésre kerül: 2020. december 15-én.Zatykó Katalin jegyző