Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2018. (VI.29.) számú önkormányzati rendelete a piac- és vásártartásról

Hatályos: 2018. 08. 01 - 2019. 01. 31

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő- testületének

9/2018. (VI.29.) számú önkormányzati rendelete

a piac- és vásártartásról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról kiadott 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel – a következőt rendeli el:

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság élelmiszerekkel, kisállatokkal, közszükségleti és egyéb árucikkekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően piacot, vásárt rendez és tart fenn.


Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Szabadkígyós Község közigazgatási területén működő piacra, vásárra, alkalmi árusításra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a piac, vásár, és alkalmi árusítás fenntartójára, az ezeken a helyeken értékesítési, szolgáltatási tevékenységet folytató magánszemélyekre, őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és jogi személyekre.

(3) E rendelet szabályait a piacon, vásáron értékesítő, szolgáltató tevékenységet végzők, az alkalmi árusok, valamint a rendező szervek kötelesek betartani.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó piaci és vásári területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelniük a jogszabályokban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állat- és növény-egészségügyi, környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi követelményeknek.

  1. A piac és vásár területén csak olyan tevékenységet szabad folytatni, amelyekkel mások személyi és vagyoni biztonságát nem veszélyeztetik, a környéken lakók nyugalmát nem zavarják.
  2. A piacot, vásárteret – a kijelölt terület kivételével – tilos járműparkolásra használni. A piac és vásár területére csak áruszállító járművel lehet behajtani. A járművet az áru lerakása után a piac és vásár területéről el kell vinni. Ez alól kivétel csak külön engedély alapján lehet, melyek kiadására a jegyző jogosult.
  3. Kerékpárt a piac területére bevinni, fához, falhoz támasztani tilos.


(5) A rendelet alkalmazásában:

  1. Árusító hely: üzlethelyiségnek nem minősülő, árusító vagy szolgáltató tevékenység végzésére alkalmas, az üzemeltető által kijelölt hely.
  2. Piac fenntartója: Szabadkígyós Község Önkormányzata (5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.
  3. Piac üzemeltetője: Szabadkígyós Község Önkormányzata (5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.

(6) A piac fenntartója a piac, vásár üzemeltetését, rendjének folyamatos biztosítását a Polgármesteri Hivatal útján végzi. Ennek felelős hatósági személye a Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt köztisztviselő. A piac és vásár területén – a közterületek rendjének biztosításában – ellenőrzésre, intézkedés megtételére jogosult a Polgármesteri Hivatal Jegyzője.

I. fejezet

A piac

2. §

(1) A piac helyét a fenntartó a szükségleteknek és igényeknek megfelelően jelöli ki.

(2) A szabadkígyósi piac területe az Ókígyósi út és a Gorkij utca által határolt Szabadkígyós belterület 718. helyrajzi szám alatti Piactér.

(3) Nem tartozik a piac területéhez a Vásártér előtti parkoló, a parkoló bejárata, valamint a Piactér épület körülötti zöldterületek, és a vásártér előtti kerékpárút, így ezeken a területeken az árusítás nem megengedett.

(4) Ezeken a területrészeken a parkolásra vonatkozó szabályokat a piac teljes időtartama alatt, folyamatosan be kell tartani.

(5) A piac típusa: élelmiszerpiac, valamint kisállatvásár és helyi kirakodóvásár.

(6) A piac nyitvatartási ideje: minden csütörtökön (ünnepnap kivételével) 7.00 – 12.00 óráig. Amennyiben ettől eltérően a piac más napokon – így különösen munkaszüneti napokon és december 24. napján – is nyitva tart, fenntartó köteles az eltérő nyitvatartási időről a lakosságot – legalább 15 nappal korábban - előzetesen tájékoztatni.

A nyitvatartási időről és a piac működési rendjéről fenntartó a piac területén jól látható helyen közzétett hirdetmény útján tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat.

(7) A helyhasználók a piaci árusító helyeket a nyitási idő előtt egy órával foglalhatják el, és legkésőbb 14 óráig kötelesek azokat tisztán és rendeltetésszerű állapotban hagyva elhagyni. A helyhasználók kötelesek az árusítás helyén keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe helyezni, vagy elszállítani, valamint a nem értékesített árut maradéktalanul elszállítani. Amennyiben a helyhasználó az árusítása befejeztével hulladékot vagy el nem adott árut hagy a helyszínen, első alkalommal figyelmeztetésben részesül, ismétlődés esetén pedig kitiltásra kerülhet a piacról.

(8) Alkalmi árusítás külön kérelem vagy előzetes bejelentés alapján engedélyezhető, a fenntartó által meghatározott időszakokban, a piactér területén.

A piac általános rendje

3.§

(1) A piacon árusításra jogosultak körét a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet, valamint a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet határozza meg.

(2) A mezőgazdasági terményforgalmazás általános szabályai a piaci árusításra is érvényesek. A mezőgazdasági őstermelő kizárólag saját gazdaságában előállított terméket árusíthat.

(3) A piaci árusítók a termékeik árát kötelesek árcédulán vagy összesített árjegyzéken feltüntetni. Az árusítók kötelesek az árusító helyen, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni, a nevüket, címüket, székhelyüket, telefonszámukat.

(4) A piaci árusítás során kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt szabad használni. Ha az áru mérlegelése külön (kosár, doboz, stb. felhasználásával) történik, azon a mérőedény súlyát maradandó módon, a vásárlók által jól láthatóan fel kell tüntetni.

(5) Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket, közlekedési útvonalakat árubemutatásra vagy árusításra igénybe venni. A piac közlekedőútjait folyamatosan szabadon kell tartani, ezeken a területeken árut, göngyöleget, kézikocsit vagy egyéb tárgyat tárolni tilos.

(6) A gyűjtött, szedett gombát a piacon csak gombaszakértővel történt átvizsgálás után szabad árusítani. A gombaszakértő nevét a piac üzemeltetője köteles a piac területén, jól látható helyen feltüntetni.

(7) A piac teljes területén a nyitvatartási idő alatt csak gyalogosforgalom engedélyezett. A piac területére kutyát (vakvezető és szolgálati rendőrkutya kivételével) és egyéb nem eladásra szánt állatot bevinni tilos.

(8) A piac területén víz és elektromos áram vételezési lehetőségről, a nyilvános WC fenntartásáról az üzemeltető gondoskodik.

(9) A piac területén tüzet rakni vagy tűzrendészetileg nem engedélyezett módon nyílt lángot használni tilos. A tűzrendészeti követelmények betartása a piac területén mindenkire érvényes.

(10) Az üzemeltető által elrendezett piaci árusítóasztalokat elvinni, megbontani vagy más módon mozgatni tilos.

A piacon árusítható termékek köre

4.§

(1) A piacon árusítható termékek köre:

Szabad asztalról:

  1. Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer-nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa, virágföld.
  1. Ruházat, vegyes iparcikk, háztartási cikk, kulturális cikk, kegytárgy, dísztárgy, ajándéktárgy, bazáráru, műszaki cikk – kivéve a (3) bekezdés szerinti áruféleségek.

(2) Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható forgalomba:

 a) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény;

c) kábítószernek és pszichotróp anyagnak minősülő termék;

d) mérgező és veszélyes anyag;

e) látást javító szemüveg, kontaktlencse;

f) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV. vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray;

g) "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;

h) kulturális javak;

i) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma;

j) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.

(3) Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:

a) a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglalt termék

b) növényvédő szer;

c) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;

d) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek);

e) külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék.


A helyhasználat ideje, díja

5.§

(1) A piacon az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani. Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a helyhasználati engedélyt csak az árusításra jogosító engedély bemutatása után szabad kiadni.


(2) A piac területén a helyhasználatot érkezés sorrendjében lehet megszerezni. (3) A tartós helyhasználati engedélyt a tárgyévre lehet kiadni.

(3) A helyhasználati engedélyt az üzemeltető írásban adja ki. Igénylőnek az árusítás megkezdését megelőzően az árusításra vonatkozó jogosultságát igazoló okiratok (cégkivonat, egyéni vállalkozói engedély vagy őstermelői igazolvány) bemutatását követően adható meg a helyhasználati engedély. A bemutatott okiratok másolati példánya a helyfoglalási engedély mellékletét képezi. Őstermelő esetében az engedélyben megjelölt termékeken kívül más termék árusítása nem megengedett. Ennek megsértése esetén első alkalommal figyelmeztetésben, ismétlődés esetén pedig kitiltásra kerül a piacról.

(4) A helyhasználat részletes feltételeit az írásos engedély tartalmazza. A helyhasználó a kijelölt helyet az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat, árut és göngyöleget máshol nem rakhat le. A helyhasználati engedély kifüggesztése az árusító pulton, jól látható helyen kötelező.

(5) A helyhasználat jogának megszerzése díjtalan.

A piacfelügyelet

6.§

(1) A piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző, az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák is ellenőrzik.

(2) A piacfelügyelő, mint a fenntartó megbízottja, a piac rendjét megszegő személy árusítását felfüggesztheti, amelyről a jegyzőt haladéktalanul tájékoztatja. A piacfelügyelő intézkedését az árusítók kötelesek elfogadni. Az intézkedés ellen észrevételt a jegyzőhöz lehet benyújtani.

(3) A fenntartó a piac rendjét felszólítás ellenére, ismételten megszegő személyt – első alkalommal legfeljebb három hónapra, ismételt esetben pedig véglegesen - a piac területéről kitilthatja.

(4) A piacfelügyelő feladatainak ellátásához eseti megbízási szerződéssel rendelkező, rendészeti feladatok ellátására megbízott személy közreműködését kérheti.

(5) A piac rendjére vonatkozó szabályokat és a helyfoglalás menetét az üzemeltető köteles a piac területén jól látható helyen kifüggeszteni.

II. fejezet

Alkalmi vásár

7.§

(1) A piac részére kijelölt területen az üzemeltető, vagy a fenntartó alkalmi vásárt szervezhet, a fenntartó előzetes engedélye alapján (pl. adventi vásár, karácsonyi vásár).

(2) Az alkalmi vásáron a piaci árusítás díjtalan.

(3) Az alkalmi vásár idején a piac nyitvatartási ideje eltérhet a 2. § (6) bekezdésében meghatározottaktól, a fenntartó hozzájárulásának megfelelően.

Záró rendelkezés

8.§

(1) E rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon – a jegyző gondoskodik.


Szabadkígyós, 2018. június 20.Balogh József                                                           Zatykó Katalin

polgármester                                                                          jegyző