Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VII.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 31 - 2015. 08. 01


                                 SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2015. (VII.30.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:I.§Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:651.444 E Ft

Költségvetési bevétellel

651.444 E Ft

Költségvetési kiadással

 0 E Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                

                                                                                                           adatok: E Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                   

 1. Működési Kiadások                                                                                    374.924

Személyi juttatások összesen:                                                                     181.763

 1. Önkormányzat                                                                                92.685
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                      27.091
 3. Általános Művelődési Központ                                                         46.123
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    15.864


 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                        39.164
  1. Önkormányzat                                                                                 16.117
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         6.468
  3. Általános Művelődési Központ                                                                   12.372
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     4.207


 1. Dologi kiadások összesen:                                                              131.195
  1. Önkormányzat                                                                                74.380
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                     10.410
  3. Általános Művelődési Központ                                                         34.949
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    11.456


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                              3.929
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre           3.929

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                  18.873

5.1 Önkormányzat                                                                                          18.873 1. Felhalmozási kiadások:                                                                                     49.046
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             38.500
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                            38.500


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                      10.546

1.1. Önkormányzat                                                                                  10.546

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                                         0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                  0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                      77.528

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                                  149.946

Önkormányzat                                                                                                         149.946 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        651.444 1. Bevételek bontása:


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                                    383.795 


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                                    241.367

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                         170.383

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                70.984


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                     14.616

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                         14.616


 1. Működési bevételek összesen:                                                                      37.072

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                                     18.078

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                               75

3.3 Általános Művelődési Központ                                                            12.112

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                          6.807


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                       90.740

4.1.  Önkormányzat                                                                                 90.740


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                        40.175


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                      39.680

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                                    39.680


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                        495

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                              495


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                      149.946

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                                43.894

3.2 Általános Művelődési Központ                                                                  81.332

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                              24.720


Maradvány igénybevétel                                                                           77.528


B. Költségvetési bevételek összesen                                             651.444

                                                                                                                                3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási,   0 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


1)Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2)Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


3)Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4)Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


5)Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lépZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Szabadkígyós, 2015. július 30.

                        Balogh József                                                  Balog Gábor

                        polgármester                                                        aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2015. július 31-én.


                       Balog Gábor

                                                                                       aljegyző
1. melléklet a 13/2015.(VII.30.) Ör. rendelethezA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok E Ft-ban


Megnevezés

2015. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2015. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     170.383   

Személyi juttatások

             181.763  


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

       62.113

Munkaadókat terhelő járulékok

               39.164   


Közhatalmi bevételek

       14 616   

Dologi kiadások

             131.195   


Egyéb műk.c. támogatások

       90.740   

Ellátottak pénzbeli juttatásai

               18 873   
Egyéb műk.c. kiadások

                 3 929  


Működési bevételek

       37 072   
Működési c. átvett pénzeszközök

                -     

Intézményfinanszírozás

     149.946

Intézményfinanszírozás

             149.946   


Működési célú bevételek összesen

    524.870

Működési célú kiadások összesen

            524.870   Felhalmozási c. támogatás

       39 680   

Beruházások

                 1 500   


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás

             495   

Felújítások

               37 000   


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

         8 871   

Felhalmozási c.tám.

               10 546   


Felhalmozási célú bevételek összesen

      49 046   

Felhalmozási célú kiadások összesen

              49 046   


 Maradvány igénybevétel

       77.528 

 Fejlesztési célú tartalék

                77.528 


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

      651.444   

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

             651.444  

2. melléklet a 13/2015.(VII.30.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány feljesztési célra

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

            75   

            43 894    


                43 969   

Önkormányzat

            170.383   

           62.113   

    14 616   

       64.740   

       9 590   


          39 680   

              8 871   

                 495   


 77.528

              448.016   

Általános Művelődési Központ

     12 112   

            81.332   


                93.444  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       6 807   

            24 .720   


                31 527   

Vállalkozási tevékenység
       26 000   

       8 488                   34 488   

ÖSSZESEN:

            170.383   

           62.113   

    14 616   

       90.740   

     37 072   

              -     

          39 680   

              8 871   

                 495   

          149.946   

                         77.528

              651.444  

3. melléklet a 13/2015.(VII.30.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm.c. kiadások tartalék

Kiadások
 összesen
Polgármesteri Hivatal

       27.091   

       6 468   

       10 410             43 969   

Önkormányzat

       77 500  

      12 017   

       60 677   

     18 873   

       3 929   

        149 946   


       37 000   

     88.074   

        448 016   

Általános Művelődési Központ

       46 123   

     12 372  

       34 949             93 444  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       15 864   

       4 207   

       11 456             31 527 

Vállalkozási tevékenység

       15 185   

       4 100   

       13 703   
          1 500             34 488   

ÖSSZESEN:

     181 763   

      39 164  

     131 195   

     18 873   

       3 929   

        149 946   

          1 500   

       37 000   

     88.074   

        651 444   


4. melléklet a 13/2015.(VII.30.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezés                                                                                                Adatok E Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülCivil szervezeteknek támogatás
            2656   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
                 -     

Körösvölgyi hulladék Kondoros
                50   

Dareh hozzájárulás


              170   

Közép-békés ivóvíz hj

              330   

Arany János Tehetséggondozás támogatás              150   

Kárpátaljai

Kígyós

település

támogatása
               358

Sportolók támogatása                                                                                               215                                                                                     Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

           3 658   


     
Pénzeszköz átadás mindösszesen:
           3929   

5. melléklet a 13/2015.(VII.30.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2015. évi felhalmozási kiadásai                                                                                              Adatok: Ezer forintban!
Beruházások


ivóvízminőségjavító társulás eu önerő alap 2015. évi

     10 546   


Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai

       1 500   


(tenyészállatok vásárlása)
Beruházások összesen:     12 046   Felújítás


              -     

Napközi konyha felújítása     37 000   

Felújítások összesen:     37 000   


jFejlesztési célú tartalék
     77.528


Mindösszesen:
    126.574