Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2019. 03. 18

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.1.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2019.03.18.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata által meghatározott egészségügyi körzetek:

1. I. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi körzet

2. II. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi körzet

3. Fogorvosi körzet

4. Védőnői körzet

5. Iskola-egészségügyi ellátási terület

6. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

2. § a) I. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi körzet részletes leírását, székhelyét, a körzetnek a település érintett részének közterületek általi lehatárolását az 1. melléklet,

b) II. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi körzet részletes leírását, székhelyét, a körzetnek a település érintett részének közterületek általi lehatárolását a 2. melléklet,

c) A fogorvosi körzet részletes leírását, székhelyét, a körzetnek a település érintett részének közterületek általi lehatárolását a 3. melléklet,
d) A védőnői körzet részletes leírását, székhelyét, a körzetnek a település érintett részének közterületek általi lehatárolását a 4. melléklet,
e) Iskola-egészségügyi ellátási terület leírását az 5. melléklet tartalmazza,
- Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási terület leírását a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) E rendelet 2019. március 18. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Szabadkígyós Község Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI.18.) számú rendelete.

a) Záradék: Megalkotta Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 28-án megtartott ülésén.

a) Kihirdetve: helyben szokásos módon 2019. március 1-jén.

1. melléklet

I. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi körzet
Egészségügyi feladat-ellátó:
telephelye: Szabadkígyós Kossuth tér 1.
Képviselője:
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó háziorvos
Rendelési helye:
Orvosi Rendelő 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1. 1. számú rendelő
A körzet részletes leírása:
Szabadkígyós Község közigazgatási területén az alábbi utcák tartoznak a körzethez:
- Ókígyósi út páratlan oldal
- Fenyő sor
- Áchim utca
- Kastély utca
- Széchenyi utca
- Iskola utca
- Vörösmarty utca
- Árpád utca
- Bem utca
- Deák utca
- Batthyány utca
- Lehel utca
- Arany János utca
- Kölcsey utca
- Vágóhíd utca
- Medgyesi utca
- Bartók Béla utca
- Jókai utca

2. melléklet

II. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi körzet
Egészségügyi feladat-ellátó:
telephelye: Szabadkígyós Kossuth tér 1.
Képviselője:
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó háziorvos
Rendelési helye:
Orvosi Rendelő 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1. 2. számú rendelő
A körzet részletes leírása:
Szabadkígyós Község közigazgatási területén az alábbi utcák tartoznak a körzethez:
- Ókígyósi út páros oldal
- MÁV tanyák
- Makkoshát tanya
- Dózsa György utca
- Táncsics utca
- Rákóczi utca
- Gorkij utca
- József Attila utca
- Tessedik utca
- Ady Endre utca
- Virág utca
- Nefelejcs utca
- Petőfi Sándor utca
- Tulipán utca
- Zrínyi Miklós utca
- Eötvös utca
- Munkácsy Mihály utca

3. melléklet

Fogorvosi körzet:
A körzet részletes leírása:
Szabadkígyós teljes közigazgatási területe.
Rendelési helye:
Fogorvosi Rendelő 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1.
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó fogorvos

4. melléklet

Védőnői körzet:
A körzet részletes leírása:
Szabadkígyós teljes közigazgatási területe.
Rendelési helye:
Orvosi Rendelő 5712 Szabadkígyós Iskola utca 4.
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó védőnő

5. melléklet

Iskola-egészségügyi ellátási terület
Egészségügyi feladat-ellátó:
feladat ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó háziorvos
telephelye: Orvosi Rendelő 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1.
Rendelési helye:
Általános Iskola 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1.
Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 2.
A körzet részletes leírása:
Szabadkígyósi Általános Iskola tanulói és a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központ (Óvoda és Bölcsődei Intézmény) ellátottjai.

6. melléklet

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási terület
Ügyeleti feladatot ellátó:
feladat ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti körzet:
Szabadkígyós közigazgatási területe.