Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2016. 01. 28 - 2016. 02. 23

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016. (I.28.) számú önkormányzati rendelete

A 2016. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Szabadkígyós Község Képviselő-testülete felhatalmazza Szabadkígyós Község polgármesterét, hogy Szabadkígyós Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.


  1. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2016. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2015. évi eredeti kiadási előirányzatokhoz viszonyítva időarányosan teljesülhet.


  1. A 2016. január 1-től esedékes, jogszabályban elrendelt bérintézkedések a költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.


  1. § A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a Képviselő-testület által meghatározott feladatok kivételével.


  1. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.


  1. § A 2016. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.


  1. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Szabadkígyós, 2016. január 28.


Balogh József                                                           Balog Gábor

 polgármester                                                                 aljegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2016. január 29-én.

Balog Gábor aljegyző