Szabadkígyós Önkormányzat Polgármesterének 3/2020.(V.13.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 14- 2020. 05. 14

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK


3/2020. (V.13.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §.  (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A  Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését:660 810 794 Ft

Költségvetési bevétellel

660 810 794 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                       

 1. Működési Kiadások                                                                                            382 776 265

Személyi juttatások összesen:                                                           197 807 753

 1. Önkormányzat                                                                                 82 125 805
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                      28 786 040
 3. Általános Művelődési Központ                                                        65 859 000
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                   21 036 908 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                           31 315 246
  1. Önkormányzat                                                                                 11 017 509
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         4 649 703
  3. Általános Művelődési Központ                                                         11 975 325 
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3 672 709


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 140 186 715
  1. Önkormányzat                                                                                79 450 230
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       3 465 200
  3. Általános Művelődési Központ                                                       46 922 249
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  10 349 036


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                     5 796 551
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre          4 300 000
  2. Tartalékok                                                                                        1 496 551

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                        7.670.000

5.1 Önkormányzat                                                                                             7.670.000


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                               91 557 718
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                               91 557 718
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                      6 889 521
  2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                       84 668 197

III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                                 0

1.1. Önkormányzat                                                                                           0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                               0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                    0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                              0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                              178 249 175

Önkormányzat                                                                                                 178 249 175


VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése                                8 227 633

 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        660 810 791

 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        391 003 901


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               205 690 929

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                 205 690 929

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                       0


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                31 850 000

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                 31 850 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                          74 736 250

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                            59 972 500

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                                 0

3.3 Általános Művelődési Központ                                                     9 048 750

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                5 715 000


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                        33 499 698

4.1.  Önkormányzat                                                                          30 292 698

4.2. Általános Művelődési Központ                                                    3 207 000

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                    45 227 024
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                      45 227 024


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                     91 557 718


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                                      0

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                                            0


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                                 0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                                 0


      3.Finanszírozási bevételek összesen:                                                     91 557 718

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                          91 557 718


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                   178 249 175

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                        36 862 203

3.2 Általános Művelődési Központ                                                        112 121 695

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     29 265 277


B. Költségvetési bevételek összese                                           660 810 794
3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2020. május 13.

                        Balogh József                                                 Zatykó Katalin

                        polgármester                                                       jegyző

Záradék: Kihirdetve 2020. május 13. 


                        Zatykó Katalin

                                                                                       jegyző


1. melléklet a 3/2020.(V.13.) Ör. rendelethezA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2020. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2020. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

205 690 929

Személyi juttatások

197 807 753


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési


Munkaadókat terhelő járulékok

31 315 246


Közhatalmi bevételek

31 850 000

Dologi kiadások

140 186 715


Egyéb műk.c. támogatások

33 499 698

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 670 000
Egyéb műk.c. kiadások

5 796 551


Működési bevételek

74 736 250

 Megelőlegezések visszafizetése

                 8 227 636


Működési c. átvett pénzeszközök

                -      
Maradvány igénybevétele

45 227 024
Intézményfinanszírozás

178 249 175

Intézményfinanszírozás

178 249 175


Működési célú bevételek összesen

569 253 076

Működési célú kiadások összesen

569 253 076Felhalmozási c. támogatás

      

Beruházások

91 557 718


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      

Felhalmozási célú kiadások összesen

91 557 718


 Maradvány igénybevétel

91 557 718

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

   660 810 794  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

660 810 794    

2. melléklet a 3/2020.(V.13.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal


36 862 203

38 740

36 900 943

Önkormányzat

205 690 929

0

31 850 000

30 292 698

59 972 500


         

             

                


136 288 497

464 094 624

Általános Művelődési Központ
3 207 000

9 048 750

112 121 695

379 129

124 756 574

Szociális Alapszolgáltató Központ

5 715 000

29 265 277

78 376

35 058 653

ÖSSZESEN:

205 690 929


31 850 000

33 499 698

74 736 250

              -     

              

                 

                 

178 249 175

136 784 742

660 810 7943. melléklet a 3/2020.(V.13.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok  Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

28 786 040

4 649 703

3 465 20036 900 943

Önkormányzat

82 125 805   

11 017 509

79 450 230

7 670 000

5 796 551

186 476 811

91 557 718

    

        

464 094 624

Általános Művelődési Központ

65 859 000   

11 975 325

46 922 249124 756 574

Szociális Alapszolgáltató Központ

21 036 908   

3 672 709

10 349 03635 058 653

ÖSSZESEN:

197 807 753  

31 315 246

140 186 715

  7 670 000  

5 796 551

186 476 811

91 557 718

          

       

660 810 794  


4. melléklet az 3./2020.(V.13.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségei 2020. éviMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       3 300 000   


Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          400 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      4 300 000   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       4 300 000   


5. melléklet az 3/2020.(V.13.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat

2020. évi felhalmozási kiadásai
adatok: forintban
Beruházásokorvosi rendelő építési FAD

                   60 901   
Magyar Falu program:

Művelődési Ház korszerűsítése

             2 115 167   
Orvosi eszközök beszerzése

                 319 253   
Járda építés

             4 394 200   
Beruházások összesen:

             6 889 521   


                            -     FelújításInkubátorház

           84 668 197   

           84 668 197   
Felújítások összesen:Mindösszesen:

           91 557 718   
                            -