Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(IV.21.) számú rendelete Szabadkígyós Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kimutatások tartalmi meghatározásáról

Hatályos: 2011. 04. 22

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(IV.21.) számú rendelete Szabadkígyós Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kimutatások tartalmi meghatározásáról

2011.04.22.

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva Szabadkígyós Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kimutatások tartalmi meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott az önkormányzat éves költségvetéséről, költségvetés módosításáról, és az éves költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletek tartalmára.

2. § Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, módosításakor és a zárszámadáskor a képviselő-testület részére be kell mutatni az Áht. 118. § -ban felsorolt mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással együtt.

3. § 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell bemutatni.

2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell az előző évi teljesítési adatokat, a tárgyévi eredeti előirányzatot, a tárgyévi módosított előirányzatot és a tárgy évi teljesítést.

4. § 1. Az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak szakfeladatok szerinti alakulásának tartalmi meghatározását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell a tárgyévi eredeti előirányzatot, a tárgyévi módosított előirányzatot és a tárgy évi teljesítést.

3. A 2. számú melléklet tartalmát folyamatosan az egyes költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott szakfeladat rendhez kell igazítani.

5. § 1. Az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak szakfeladatok szerinti alakulásának tartalmi meghatározását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell a tárgyévi eredeti előirányzatot, a tárgyévi módosított előirányzatot és a tárgy évi teljesítést.

3. A 3. számú melléklet tartalmát folyamatosan az egyes költségvetési szervek alapító okiratában meghatározott szakfeladat rendhez kell igazítani.

6. § 1. A felújítások és beruházások részletezését költségvetési szervenként a 4. számú melléklet szerinti tartalommal kell bemutatni.

2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, a tárgy évi teljesítést ezer forintban és százalékban.

7. § 1. Az önkormányzat pénzeszköz átadási kötelezettségeit az 5. számú mellékletnek megfelelően működési és felhalmozási cél szerinti, államháztartáson belüli (támogatásértékű) és államháztartáson kívüli részletezésben kell bemutatni.

2. Zárszámadáskor a kimutatásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, a tárgy évi teljesítést ezer forintban és százalékban.

8. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolójának részeként a zárszámadási rendeletben

a) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet, pénzmaradvány felosztását a 6/a melléklet,
b) eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 7. számú melléklet,
c) egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a 8. számú melléklet
szerinti tartalommal kell elkészíteni.
(2) A 6., 7. és 8. számú mellékleteknek mindig igazodnia kell az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2009.(XII.24.) Korm. rendelet által meghatározott tagolás szerinti tartalomhoz.

9. § (1) A zárszámadási rendeletben az önkormányzat vagyonának 2010. december 31-i értékét a 9. számú melléklet szerinti összevont költségvetési mérlegnek megfelelően a 10. számú és 10/a. számú mellékletben foglalt részletezettséggel kell bemutatni.

(2) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szabadkígyós költségvetési mérlegét külön is be kell mutatni.

(3) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza:

1. a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,

2. az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotásokat, kulturális javakat)

3. a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve a garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

10. § 1. A 11. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni az önkormányzat dolgozói létszámának bemutatását tartalmazó kimutatást, külön kiemelve a közfoglalkoztatottak létszámát.

2. Zárszámadáskor be kell mutatni a nyitó és záró engedélyezett létszám-előirányzatot és az átlagos statisztikai állományi létszámot.

11. § (1) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleget a 12. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni.

(2) Zárszámadáskor be kell mutatni az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot és a tárgy évi teljesítést.

12. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek tárgy évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásainak számszerűsítését döntésenkénti éves bontásban és összesítve a 13. számú melléklet szerint tartalommal kell bemutatni.

13. § 1. Az önkormányzat hitelállományát és egyéb adósságállományát lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban kell bemutatni a 14. számú mellékletnek megfelelően.

2. A hitelállományról szóló kimutatásnak tartalmaznia kell a hitel törlesztését évenkénti bontásban.

14. § Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokról támogatási jogcímenként a 15. számú melléklet szerinti kimutatást kell készíteni.

15. § Az önkormányzat tárgy évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban kiemelt előirányzatonként a 16. számú melléklet szerinti tartalommal kell bemutatni.

16. § 1. Az önkormányzat címrendjét és alcímeit a 17. számú melléklet szerint kell elkészíteni.

2. A címrendnek mindig az aktuális szakfeladat rendhez kell igazodnia.

17. § Az önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló vezetői összefoglaló jelentést a 18. számú melléklet szerint kell bemutatni.

18. § A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szabadkígyós költségvetési határozatát és zárszámadási határozatát a 19. számú melléklet szerinti tartalommal kell bemutatni.

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2010. költségvetési évtől kezdődően kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Községi Önkormányzat 25/2005.(IX.20.) számú önkormányzati rendelete a Szabadkígyós Községi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó kimutatások tartalmi meghatározásáról és az azt módosító 17/2006.(V.23.) Ör. számú rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

Szabadkígyós Község 20.... évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
MEGNEVEZÉS 20…. évi 20... évi 20... évi 20... évi
teljesítés eredeti módosított teljesítés adatok E Ft-ban!
BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bev.

2. Sajátos bevételek

3. Felhalmozási és tőke jell. bev.

- ebből sajátos felh.bev.

4. Költségvetési támogatás

5. Átvett pénzeszközök

ebből: műk.célú tám.ért.bev. műk.célú Áh-on kívülről felh.célú tám.ért.bev. felh.célú Áh-on kívülről előző évi ktgv.visszatér., kieg.

6. Támogatási kölcsön visszatér.

7. Hitelek, értékpapírok bev.

8. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel

9. Kiegy., függő, átfutó bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelő járulékok

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

4. Felhalmozási célú pénzeszk. átad.

- ebből tám. értékű felh. peszk.átad.

5. Működési célú pénzeszk. átad

- ebből tám. értékű műk.peszk.átad.

6. Társadalom és szocpol. juttatások

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8. Felújítások

9. Felhalmozási kiadások

10. Támogatási kölcsönök nyújtása

11. Hitelek, értékpapírok kiadásai

12. Tartalékok

13. Kiegy., függő, átfutó kiadások

2. melléklet

Szabadkígyós Önkormányzat és Intézményei 20…. évi bevételei szakfeladatonként

Adatok E Ft-ban

Megnevezés

Intézményi működési
bevételek

Sajátos bevételek

Felhalmozási és
tőkejellegű bevételek

Állami
támogatások

Átvett pénzeszközök

működési célú

fejlesztési célú
.

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Telje-sítés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellát.

852011 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt.(1-4)

852012 SNI ált.isk.tan. nappali r. nev.,okt. (1-4)

852021 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt (5-8)

852022 SNI ált.isk.tan. nappali r.nev.,okt. (5-8)

855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közműv.int., közösségi színterek műk.

841354 Területpolitikai támogatás és tev. IKSZT

889101 Bölcsődei ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

ÁMK bevételei összesen:

SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI TÁRSULÁS

611020 Vez. műsoreloszt
városi és kábel TV

Szélessávú bev. Össz.:

Megnevezés

Intézményi működési
Bevételek

Sajátos bevételek

Felhalmozási és
tőkejellegű bevételek

Állami
támogatások

Átvett pénzeszközök

működési célú

fejlesztési célú
.

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Telje-sítés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

881011 Idősek nappali szociális ellátása

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

SZAK bevételei össz.:

ÖNÁLLÓAN MŰK. INTÉZM. EGYÜTT

POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó

552110 Közutak üzem., fenntartása

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Orsz.gyűlési képviselő választás

841115 Helyi önk. vál. lebonyolítása

841116 Helyi kisebbségi vál. lebonyolítása

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841127 Szlovák Nemz. Önkormányzat Szkígyós

841129 Önkorm. pénzügyi igazgatása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése

841402 Közvilágítás

841403 Város- és községgazdálkodás mns.

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés

Intézményi működési
bevételek

Sajátos bevételek

Felhalmozási és
tőkejellegű bevételek

Állami támogatások
támogatások

Átvett pénzeszközök

működési célú

fejlesztési célú

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Telje-sítés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111 Rendszeres szociális segély

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

882125 Mozgáskorl. tám

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

890302 Civil szervezetek program és egyéb tám.

890441 Közcélú fogl.

890442 Közhasznú fogl.

931102 Sportlétesítmény működtetése

960302 Köztemető fenntartás és műk.

841901 Önkormányzatok elszámolásai

841908 Fejezeti és általános tart. elszám.

016200 Állattenyésztési szolgáltatás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzemelt.

PH bevételei össz.

841906 Finansz.műv.

Kiegy.,függő, átfutó bev

BEV.MINDÖSSZESEN

Megnevezés

Hitelek, értékpapírok bevételei
kölcsönök visszatérülése

Pénzforgalom nélküli bevételek


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

működési célú

fejlesztési célú

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesítés

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellát.

852011 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt.(1-4)

852012 SNI ált.isk.tan. nappali r. nev.,okt. (1-4)

852021 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt (5-8)

852022 SNI ált.isk.tan. nappali r.nev.,okt. (5-8)

855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közműv.int., közösségi színterek műk.

841354 Területpolitikai támogatás és tev. IKSZT

889101 Bölcsődei ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

ÁMK bevételei összesen:

SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI TÁRSULÁS

611020 Vez. műsoreloszt
városi és kábel TV

Szélessávú bev. Össz.:

Megnevezés

Hitelek, értékpapírok bevételei
kölcsönök visszatérülése

Pénzforgalom nélküli bevételek


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

működési célú

fejlesztési célú

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesítés

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

881011 Idősek nappali szociális ellátása

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

SZAK bevételei össz.:

ÖNÁLLÓAN MŰK. INTÉZM. EGYÜTT

POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó

552110 Közutak üzem., fenntartása

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Orsz.gyűlési képviselő választás

841115 Helyi önk. vál. lebonyolítása

841116 Helyi kisebbségi vál. lebonyolítása

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841127 Szlovák Nemz. Önkormányzat Szkígyós

841129 Önkorm. pénzügyi igazgatása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése

841402 Közvilágítás

841403 Város- és községgazdálkodás mns.

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés

Hitelek, értékpapírok bevételei
kölcsönök visszatérülése

Pénzforgalom nélküli bevételek


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

működési célú

fejlesztési célú

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesítés

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111 Rendszeres szociális segély

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

882125 Mozgáskorl. tám

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

890302 Civil szervezetek program és egyéb tám.

890441 Közcélú fogl.

890442 Közhasznú fogl.

931102 Sportlétesítmény működtetése

960302 Köztemető fenntartás és műk.

841901 Önkormányzatok elszámolásai

841908 Fejezeti és általános tart. elszám.

016200 Állattenyésztési szolgáltatás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzemelt.

PH bevételei össz.

841906 Finansz.műv.

Kiegy.,függő, átfutó bev.

BEV.MINDÖSSZESEN

3. melléklet

Szabadkígyós Önkormányzat és Intézményei 20…. évi kiadásai szakfeladatonként

Adatok E Ft-ban

Megnevezés

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó
kiadások

Pénzeszközátadások

Szociális ellátások/

működési célú

fejlesztési célú
.

Ellátottak pénzbeli jutt.
.

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Telje-sítés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí- tés

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellát.

852011 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt.(1-4)

852012 SNI ált.isk.tan. nappali r. nev.,okt. (1-4)

852021 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt (5-8)

852022 SNI ált.isk.tan. nappali r.nev.,okt. (5-8)

855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közműv.int., közösségi színterek műk.

841354 Területpolitikai támogatás és tev. IKSZT

889101 Bölcsődei ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

ÁMK kiadásai összesen:

SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI TÁRSULÁS

611020 Vez. műsoreloszt
városi és kábel TV

Szélessávú kiad. Össz.:

Megnevezés

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó
kiadások

Pénzeszközátadások

Szociális ellátások/

működési célú

fejlesztési célú

Ellátottak pénzbeli jutt.

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Telje-sítés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

881011 Idősek nappali szociális ellátása

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

SZAK kiadásai össz.:

ÖNÁLLÓAN MŰK. INTÉZM. EGYÜTT

POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó

552110 Közutak üzem., fenntartása

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Orsz.gyűlési képviselő választás

841115 Helyi önk. vál. lebonyolítása

841116 Helyi kisebbségi vál. lebonyolítása

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841127 Szlovák Nemz. Önkormányzat Szkígyós

841129 Önkorm. pénzügyi igazg.

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése

841402 Közvilágítás

841403 Város- és községgazdálkodás mns.

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó
kiadások

Pénzeszközátadások

Szociális ellátások/

működési célú

fejlesztési célú

Ellátottak pénzbeli jutt..

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Telje-sítés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí- tés

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111 Rendszeres szociális segély

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

882125 Mozgáskorl. tám

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

890302 Civil szervezetek program és egyéb tám.

890441 Közcélú fogl.

890442 Közhasznú fogl.

931102 Sportlétesítmény működtetése

960302 Köztemető fenntartás és műk.

841901 Önkormányzatok elszámolásai

841908 Fejezeti és általános tart. elszám.

016200 Állattenyésztési szolgáltatás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzemelt.

PH kiadásai össz.

841906 Finansz.műv.

Függő, kiegy,átfutó kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés

Felújítási, felhalmozási
kiadások

Hitelek, értékpapírok
kiadásai
kölcsönök nyújtása

Pénzforgalom nélküli
kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
Ei.

Teljesí-
tés

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellát.

852011 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt.(1-4)

852012 SNI ált.isk.tan. nappali r. nev.,okt. (1-4)

852021 Ált.isk.tanulók nappali r.nev.,okt (5-8)

852022 SNI ált.isk.tan. nappali r.nev.,okt. (5-8)

855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közműv.int., közösségi színterek műk.

841354 Területpolitikai támogatás és tev. IKSZT

889101 Bölcsődei ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

ÁMK kiadásai összesen:

SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI TÁRSULÁS

611020 Vez. műsoreloszt
városi és kábel TV

Szélessávú kiad. Össz.:

Megnevezés

Felújítási, felhalmozási
kiadások

Hitelek, értékpapírok
kiadásai
kölcsönök nyújtása

Pénzforgalom nélküli
kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí-
tés

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

881011 Idősek nappali szociális ellátása

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

SZAK kiadásai össz.:

ÖNÁLLÓAN MŰK. INTÉZM. EGYÜTT

POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó

552110 Közutak üzem., fenntartása

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Orsz.gyűlési képviselő választás

841115 Helyi önk. vál. lebonyolítása

841116 Helyi kisebbségi vál. lebonyolítása

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841127 Szlovák Nemz. Önkormányzat Szkígyós

841129 Önkorm. pénzügyi igazgatása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése

841402 Közvilágítás

841403 Város- és községgazdálkodás mns.

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés

Felújítási, felhalmozási
kiadások

Hitelek, értékpapírok
kiadásai
kölcsönök nyújtása

Pénzforgalom nélküli
kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí-
tés

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesí-
tés

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111 Rendszeres szociális segély

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.

882125 Mozgáskorl. tám

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

890302 Civil szervezetek program és egyéb tám.

890441 Közcélú fogl.

890442 Közhasznú fogl.

931102 Sportlétesítmény működtetése

960302 Köztemető fenntartás és műk.

841901 Önkormányzatok elszámolásai

841908 Fejezeti és általános tart. elszám.

016200 Állattenyésztési szolgáltatás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzemelt.

PH kiadásai össz.

841906 Finansz.műv.

Kiegy., függő, átfutó kiad.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4. melléklet

A 20... ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK RÉSZLETEZÉSE (áfa-val együtt)

adatok E Ft-ban

FELHALMOZÁSOK

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

teljesítés
%-ban

Felújítási kiadások

Általános Művelődési Központ

…..

Általános Művelődési Központ összesen:

Szociális Alapszolgáltatási Központ

...........

Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:

Polgármesteri Hivatal

……..

Polgármesteri Hivatal összesen

EU forrásból megvalósuló felújítási kiadások

………..

EU felújítások összesen:

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

Beruházási kiadások

Általános Művelődési Központ

……….

Általános Művelődési Központ összesen:

Szociális Alapszolgáltatási Központ

............

Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen

Polgármesteri Hivatal

………

Polgármesteri Hivatal összesen

EU forrásból megvalósuló beruházási kiadás

………….

EU beruházási kiadások összesen:

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5. melléklet

Szabadkígyós Községi Önkormányzat 20... évi pénzeszköz átadási kötelezettségei
Eredeti Módosított Teljesítés Adatok E Ft-ban
előir. előirányzat E Ft-ban %-ban
Támogatásértékű működési kiadások
……..
……..
Támogatásértékű működési kiadások összesen:
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
……….
……….
Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre összesen:
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás
……….
…….....
Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás helyi
önkormányzatoknak
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
……….
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre összesen:
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

6. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 20…. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Adatok: E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési
beszámoló záró adatai

Auditálási
eltérések

Előző évi auditált
egyszerűsített besz.
záró adatai

Tárgyévi költségvetési
beszámoló záró adatai

Auditálási
eltérések

Tárgyévi auditált egyszerűsített
beszámoló záró adatai

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi
elszámolások összevont záró egyenlege

4.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok
maradványa

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
vállalkozási maradványa

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1+2+-3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekciók

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások

9.

Költségvetési pénzmaradvány
(6+-7+-8)

10.

Vállalkozási maradványból alaptev.
ellátására felhaszn. összeg

11.

Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel

12.

Módosított pénzmaradvány
(9+-10+-11.)

13.

12.sorból az Egészségbiztosítási

Alapból folyósított pénzmaradvány

14.

12-ből kötelezettségvállalással
Terhelt pénzmaradvány

14.

11-ből szabad pénzmaradvány

6/a. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat
20... évi pénzmaradványának felhasználása
Megnevezés Összeg E Ft-ban
A./ Működési célú
.
.
Polgármesteri Hivatal és intézmények összesen:
…..
Szélessávú Informatikai Társulás összesen:
……..
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szabadkígyós összesen:
Működési célú pénzmaradvány összesen:
B./ Fejlesztési célú
……..
……..
Polgármesteri Hivatal és intézmények összesen:
Fejlesztési célú pénzmaradvány összesen:

7. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 20…. évi egyszerűsített mérlege

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés

Előző évi költségvetési

Auditálási

Előző év auditált

Tárgy évi költségvetési

Auditálási

Tárgy évi egyszerűsített

beszámoló adatai

eltérések

egysz.besz. záró adatai

beszámoló záró adatai

eltérések

beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök összesen

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

B. Forgóeszközök összesen

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK

D. Saját tőke összesen

1. Tartós tőke

2. Tőkeváltozás

3. Értékelési tartalék

E. Tartalékok összesen

I. Költségvetési tartalék

II. Vállalkozási tartalék

F. Kötelezettségek összesen

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

8. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 20... évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Adatok: Ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

4.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

5.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

Felújítás

8.

Felhalmozási kiadások

9.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12)

14.

Hosszú lejáratú hitelek

15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17.)

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:(19+…+22)

24.

Intézményi működési bevételek

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27.

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

29.

28-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

30.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31.

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

32.

Támogatások, kiegészítések

33.

32-ből önkormányzatok. költségvetési támogatása

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+….+28+30+31+32+34+35)

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45.

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45))

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

48.

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49.

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

9. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 20…. évi összevont költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

előző év

tárgyév

előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

3. Vagyoni értékű jogok

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

I. Immateriális javak összesen

I. Tartós tőke

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

2. Gépek, berendezések és felszerelések

II. Tőkeváltozások

3. Járművek

D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

4. Tenyészállatok

1. Költségvetési tartalék elszámolása

5. Beruházások, felújítások

-tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

II. Tárgyi eszközök összesen
1. Tartós részesedés

- előző évek költségvetési tartalékának
elszámolása

3. Tartósan adott kölcsön
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

I. Költségvetési tartalékok összesen:

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

1. Anyagok

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

- likvid hitelek és röv.lej.műk.célú kötvénykib.

I. Készletek összesen

3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.

2. Adósok

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.

4. Egyéb követelések

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

- kölcsönből mérlegforduló napot követő évbeni részlet

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek

II. Követelések összesen

- beruh, fejl. hitelek köv.évi törl.részlete

III. Értékpapírok összesen

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb röv.lej.köt.

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

2. Költségvetési fizetési számlák

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

4. Idegen pénzeszközök

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

IV. Pénzeszközök összesen

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

III. Egyéb passzív elszámolások összesen

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

10. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 20... évi vagyonkimutatása
Ezer Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgy év

Változás
%

állományi érték
(bruttó érték)

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

II/1. Törzsvagyon

a./ Forgalomképtelen ingatlanok

1. Út, járda

2. Parkok, zöldterület

3. Belvízvédelmi műtárgyak

4. Parkolók

5. Egyéb ingatlanok

b./Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1. Középületek és hozzájuk tartozó földek

2. Parkoló, út

3. Egyéb ingatlanok

4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

II/2. Forgalomképes ingatlanok

1. Telkek, földterületek

2. Épületek

3. Egyéb építmények

II./3. Egyéb tárgyi eszközök

1. Gépek, berendezések, felszerelések

2. Járművek

3. Tenyészállatok

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre átadott ingatlanok, eszközök

1. Önkormányzat

2. Szélessávú Informatikai Társulás

A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK

Előző év

Tárgy év

Változás
%

állományi érték

1. Tartós tőke

2. Tőkeváltozások

D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (költségvetési tart.)

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

1. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

2. Beruházási és fejlesztési hitelek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

1. Rövid lejáratú hitelek

2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból

3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

10/a. melléklet

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FORGALOMKÉPTELEN INGATLANAI ÉS VAGYONTÁRGYAI

Sorszám

Ingatlan rövid megnevezése, fekvése, utca, házszám

Ingatlan nyilvántartás adatai

Bruttó érték

Hrsz

E Ft

1

2

3

..

..

Összesen

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANAI ÉS VAGYONTÁRGYAI

Sorszám

Ingatlan rövid megnevezése, fekvése, utca, házszám

Ingatlan nyilvántartás adatai

Bruttó érték

Hrsz

E Ft

1

2

..

..

Összesen

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FORGALOMKÉPES INGATLANAI ÉS VAGYONTÁRGYAI

Sorszám

Ingatlan rövid megnevezése, fekvése, utca, házszám

Ingatlan nyilvántartás adatai

Bruttó érték

Hrsz

E Ft

1

……

2

…...

3

…….

..

Gépek, berendezések és felszerelések

..

Járművek

..

Tenyészállatok

Beruházások, felújítások

Beruházásokra adott előlegek

Állami készletek, tartalékok

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Egyéb tartós részesedés

Tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

Tartósan adott kölcsönök

Hosszú lejáratú bankbetétek

Egyéb hosszú lejáratú követelés

Befektetett pü. eszk. értékh.

Készletek

Követelések

Értékpapírok

Pénzeszközök

Egyéb aktív pü-i elszámolások

Összesen

A megadott vagyontárgyak leltára a Polgármesteri Hivatalban megtalálható.


SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
0-RA LEÍRT HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZEI

sorszám

leltári
szám

Megnevezés

Bruttó érték
E Ft

1.

2.

Összesen:

11. melléklet

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 20... ÉVBEN

adatok fő

szakfeladat

közalkalmazott
nyitó záró

köztisztviselő
nyitó záró

képviselő
nyitó záró

egyéb bérrendszer
nyitó záró

Közfoglal-koztatott
nyitó záró

összesen
nyitó záró

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

852011 Ált.isk.tanulók nappali r. nev.,okt (1-4)

852021 Ált.isk.tanulók nappali r. nev.,okt (5-8)

852022 SNI ált.isk.tan.nappali r. nev.,okt. (5-8)

855911 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közműv.int.,közösségi színterek műk.

889101 Bölcsődei ellátás

ÁMK ÖSSZESEN

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

881011 Idősek nappali szociális ellátása

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

SZAK ÖSSZESEN

Önállóan működő intézmények összesen

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ

POLGÁRMESTERI HIVATAL

841112 Önkormányzati jogalkotás

841126 Önkormányzatok igazgatási tev.

841129 Önkorm. És TCKT pénzügyi igazgatása

841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.

841403 Város- és községgazdálkodási mns szol.

890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Közhasznú foglalkoztatás

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

016200 Állattenyésztési szolgáltatás

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

Nyitó engedélyezett létszámkeret: fő ebből közfoglalkoztatott: fő
Záró engedélyezett létszámkeret: fő ebből közfoglalkoztatott: fő
Átlagos statisztikai állományi létszám : fő ebből közfoglalkoztatott: fő

12. melléklet

A 20…. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Megnevezés

20... évi
eredeti ei.

20... évi
módosított ei.

20... évi
teljesítés

Megnevezés

20... évi
eredeti ei.

20... évi
módosított ei.

20... évi
teljesítés

Intézményi működési bevételek

Személyi juttatások

Működési célú kamatbevétel

Munkaadókat terhelő járulékok

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Dologi és egyéb folyó kiadások

Helyi adók és egyéb sajátos bevételek

Támogatásértékű működési kiadások

Lakhelyen maradó SZJA bevétel

ÁH-on kívüli működési célú pénzeszk.átad.

Jövedelemkülönbség mérséklés SZJA

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Működési célú költségvetési támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Normatív állami hozzájárulás lakosságszám

Működési célú hiteltörlesztés

Normatív állami hozzájárulás feladatmutató

Működési célú tartalék

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

Központosított előirányzat

Támogatásértékű működési bevételek

Fejezettől

Önkormányzattól és költségvetési szervektől

TB alapoktól

Központi költségvetési szervtől

Elkülönített állami pénzalapoktól

Többcélú kistérségi társulástól

Előző évi kiegészítések, visszatérülések

Működési célú pénzmaradvány

Forrás kiegészítő hitel

Működési célú bevételek összesen

Működési célú kiadások összesen

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

Magánszemélyek kommunális adója

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

Sajátos felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalmozási kiadások önk.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartástól

ÁH-on kívüli felhalmozási célú peszk.átad.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől

Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

Fejlesztési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú pénzmaradvány

Fejlesztési célú tartalék

Felhalmozási célú központosított előirányzat

Felhalm.célú tám.kölcsön nyújtás

Felhalmozási célú bevételek összesen

Felhalmozási célú kiadások összesen

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13. melléklet

Szabadkígyós Községi Önkormányzat
20…. évi és azt követő kötelezettségvállalásai

Megnevezés

20... év

20... év

20... év

20...év

20... év

Együtt

és utáni

Phare hitel

Bérlakáshitel

tőke

kamat

Összesen

Nyugdíjasházhoz felvett hitel

tőke

kamat

Összesen

Kötvény kibocs.

Tőke

Kamat

Árfolyamkockázat

10%tart.

összesen

Természetvédelmi terület bérleti díja

Földhaszonbérlet

Határozatlan időre foglalkoztatott létszám
rendszeres személyi juttatása

Rendszeres személyi jutt. járuléka 27 %

……

……

Összesen:

14. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat
adósságállománya

Hitelt nyújtó bank neve

Felvett hitel összege

Lejárat időtartama

Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban

1999.
-
2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

2020.
év

2021.
év

2022.
év

2023.
év

2024.
év

2025.
év

2026.
év

2027
év

PHARE
hitel

30.167.020

2003.12.10-2012.12.10.
10 év

21 119

3 016

3 016

3 016

OTP Bank Rt.

16.019.000
Ft
Szoc.bérlakás

2003.03.28.-
2022.12.10.
20 év

4 005

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

801

800

OTP Bank Rt.

10.556.059 Ft
Nyugdíjasház

2003.06.28.-
2023.03.28.
20 év

2 474

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

132

OTP Bank Nyrt.

350.000.000 Ft
„Szabadkígyós
2027”
kötvény
2.314.356 CHF

2007. 12.18.
2027. 10.15.
20 év

23.333

23.333

23.333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 338

OTP Bank Nyrt.

40.000.000
Ft
folyószámla-hitelkeret

2009.06.19.-2010.06.18.

40 000

…..

…..

15. mellékletKIMUTATÁS

A Szabadkígyós Község Önkormányzat által ………… évben
biztosított közvetett támogatásokról
A kimutatás tartalmazza:
- A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet alapján adott díj elengedéseket.
- A szociális rendeletekben biztosított étkezési és gondozási díj elengedéseket.
- Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet alapján adott díj elengedéseket, illetve követelésről való lemondást.
- Az adóelengedéseket, adókedvezményeket.
Az adatok E Ft-ban szerepelnek a kimutatásban.

16. melléklet

Szabadkígyós Községi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 20…. évre
Adatok E Ft-ban
M e g n e v e z é s

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen
Bevételek
Intézményi működési bevétel
Felhalm. és tőke jellegű bevétel
Állami támogatás
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.
Fejlesztési célra
Működési célra
Sajátos bevétel
Hitelek, értékpapírok bevételei
Pénzforgalom nélküli bevétel
Fejlesztési célra
Működési célra
Bevételek összesen:
Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás
Fejlesztési célra
Működési célra
Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások
Hitelek, értékpapírok kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
Kiadások összesen:

17. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI
1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAPTEVÉKENYSÉGEI
2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI – ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI
3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK
5./ TARTALÉKOK
6./ HITELEK
1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAPTEVÉKENYSÉGEI

1. Általános Művelődési Központ

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

889101 Bölcsődei ellátás

562917 Munkahelyi étkeztetés

1. Szélessávú Informatikai Társulás

611020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

1. Szociális Alapszolgáltatási Központ

881011 Idősek nappali szociális ellátása

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI – ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAP TEVÉKENYSÉGEI

552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

841112 Önkormányzati jogalkotás

841116 Országos, települési és területi kisebbségi választások lebonyolítása

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841127 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szabadkígyós

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841402 Közvilágítás

841403 Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111 Rendszeres szociális segély, Bérpótló juttatás

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

931102 Sportlétesítmények működtetése

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

016200 Állattenyésztési szolgáltatás

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeletetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

1. Működési célú pénzeszköz átadások

1.1. Támogatásértékű működési kiadások

890302 Civil szervezetek program és egyéb tám.

1.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK

1. Felújítási kiadások

2. Beruházási kiadások

5./ TARTALÉKOK

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

1. Általános tartalék

2. Fejlesztési tartalék

6./ HITELEK

841906 Finanszírozási műveletek

1. Működési célú hitelek

2. Fejlesztési célú hitelek

18. melléklet

A ……….. évi belső ellenőrzésről szóló jelentések
Ez a melléklet minden évben az aktuális belső ellenőrzésről szóló jelentéseket tartalmazza.

19. melléklet

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
20... ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA,
PÉNZMARADVÁNYA
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti
ei.

Módosított
ei.

Teljesítés

Teljesítés
%

Költségvetési bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési kiadások

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Általános működési tartalék

Kiadások összesen

Működési/ felhalmozási célú pénzmaradvány …. E Ft