Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 21/2004.(X.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 02 - 2018. 06. 03

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2018. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló

21/2004. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 151. § (2) és (2/a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


  1. Szabadkígyós Község Önkormányzata 21/2004. (X.26.) számú rendeletének 15. § (1) bekezdés a, b, c, pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


/„(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díja (Ft/adag)/


  1. óvodai napközi otthon

aa. tízórai                            54.-

ab. ebéd                               186.-

ac. uzsonna                         54.-


                    a. összesen:                 294.-


  1. általános iskola napközi


ba. tízórai                            78.-

bb. ebéd                                  224.-

bc. uzsonna                           77.-


                    b. összesen:                 380.-   


  1. bölcsődei napközi otthon


ca. tízórai                              54.-

cb. ebéd                              186.-

cc. uzsonna                            54.-


                    c. összesen:                 294.-


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és kihirdetését követő második napon hatályát veszti. A rendelkezéseit a Szolgáltató júliusi számlázásakor kell először alkalmazni.


Szabadkígyós, 2018. május 28.


      Balogh József                                                            Zatykó Katalin

      polgármester                                                                  jegyző