Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete

a piac-és vásártartásról szóló 9/2018.(VI.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01 - 2019. 02. 02

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelete

a piac-és vásártartásról szóló 9/2018. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról kiadott 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel – a következőket rendeli el:

1.§

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(VI.29.) a piac-és vásártartásról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a piac- és vásártartásról szóló rendelet) 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyhasználók a piaci árusító helyeket a nyitási idő előtt egy órával foglalhatják el, és legkésőbb 14 óráig kötelesek azokat tisztán és rendeltetésszerű állapotban hagyva elhagyni. A helyhasználók kötelesek az árusítás helyén keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe helyezni, vagy elszállítani, valamint a nem értékesített árut maradéktalanul elszállítani.”

2. §

a piac- és vásártartásról szóló rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A mezőgazdasági terményforgalmazás általános szabályai a piaci árusításra is érvényesek.”

3. §

a piac- és vásártartásról szóló rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az árusítók kötelesek az árusító helyen, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni, a nevüket, címüket, székhelyüket, telefonszámukat.”

4. §

a piac- és vásártartásról szóló rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyhasználati engedélyt az üzemeltető írásban adja ki. Igénylőnek az árusítás megkezdését megelőzően az árusításra vonatkozó jogosultságát igazoló okiratok (cégkivonat, egyéni vállalkozói engedély vagy őstermelői igazolvány) bemutatását követően adható meg a helyhasználati engedély. A bemutatott okiratok másolati példánya a helyfoglalási engedély mellékletét képezi. Őstermelő esetében az engedélyben megjelölt termékeken kívül más termék árusítása nem megengedett.”

Záró rendelkezés

5. §.

(1) E rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a piac- és vásártartásról szóló rendelet alábbi rendelkezései:

  • 1§ (1)-(3); (6)
  • 2.§ (8);
  • 3.§ (4); (6);
  • 4. § (2)-(3);
  • 6. § (1)-(4).
            Balogh József                                                          Zatykó Katalin

              polgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2019. február 1. napján kihirdetésre került.

Záradék: Kihirdetve 2019. február 1-jén