Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete a szociális alapszolgáltatások igénybevételéről és a térítési díjakról

Hatályos: 2019. 12. 01 - 2020. 09. 30

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete


a szociális alapszolgáltatások igénybevételéről és a térítési díjakról


Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 132. § (4) bekezdés d) pontja szerint kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §


E rendelet hatálya Szabadkígyós község közigazgatási területén lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Sztv. 3. § (1)-(3) (a) pontjában, bekezdéseiben meghatározott személyekre, valamint az Szt. 7. § szerinti személyekre terjed ki.


2. §


Az önkormányzat az Sztv. 58/B § (2) bekezdése alapján helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, melynek tagjai:

1.) a képviselőtestület szociális bizottságának elnöke

            2.) a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője

            3.) a gyermekjóléti szolgálat munkatársa

            4.) a településen működő nyugdíjas klub által delegált személy.


3. §


(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodás körében az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:


 1. étkeztetés
 2. házi segítségnyújtás
 3. család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

(3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az ehhez szükséges nyomtatványt az intézményvezető bocsátja a kérelmező rendelkezésére.

(4) A kérelmet az intézményvezető bírálja el, az ellátás igénybevételét az ő intézkedése alapozza meg, döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

(5) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntésével nem ért egyet, úgy 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.


(6) Az önkormányzat az (1) bekezdés a.)-c.) pontjában felsorolt feladatokat az általa működtetett Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: SZAK), a d.) pontban meghatározott feladatot pedig a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumával kötött megállapodása alapján látja el.

4.§


A szociális étkeztetést az önkormányzat az SZAK keretében biztosítja.


5. §


Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

(1) koruk miatt

 1. 55 év feletti személyek, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek,
 2. 55 év feletti személyek, akik saját, vagy hozzátartozójuk jogcímén nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek,

(2) egészségi állapotuk miatt

 1. aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő,
 2. akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 40 %-os

(3) fogyatékosságuk vagy pszichiátriai betegségük miatt,

 1. külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban,
 2. vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülnek,
 3. pszichiátriai betegségben szenvednek (pszichiáter, vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolva),

(4) szenvedélybetegségük miatt (pszichiáter, illetve addiktológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolva),

(5) hajléktalanság miatt,

ha életkörülményük indokolja a szolgáltatás folyamatos, vagy időszakos biztosítását.


6. §


(1) A házi segítségnyújtást a SZAK tevékenysége keretében biztosítja.

(2) Az igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében a házi segítségnyújtás keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§ (2) bekezdésében meghatározott ellátást kell nyújtani. A szolgáltatás iránti kérelem alapján, a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

(3) Házi segítségnyújtás keretében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a 2. számú mellékletben meghatározott személyi térítési díj megfizetését. Ha az ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükséglet vizsgálata.

(4) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(5) A házi gondozási körzetek határait az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


7. §


A gyermekjóléti szolgálat alapvető célja a gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése. A család- és gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Ellátja az 1997. évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 39. § (2)–(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §-a szerinti feladatokat.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

8. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjakat a képviselőtestület minden év április 1. napjáig állapítja meg, és azt év közben legfeljebb egy alkalommal módosíthatja. A térítési díj számításának módját e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza

(3)A térítési díjat a szociális étkeztetés esetén ellátási napra, a házi segítségnyújtás esetén pedig gondozási órában kell megállapítani, és összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

(4) A személyi térítési díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

9. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra a kérelmet a SZAK intézményvezetőjénél, az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Ez alól kivételt képez, amikor az intézményvezető a krízishelyzetben lévőt külön eljárás nélkül köteles ellátásban részesíteni

Záró rendelkezések

10. §

(1) E rendelet 2019. december 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 8/2008. (III.18.) Ör. számú rendelet hatályát veszti.

Szabadkígyós 2019. november 28.


Balogh József                                                            Zatykó Katalin

polgármester                                                                  jegyző

Záradék: Kihirdetve 2019. november 29.          

Zatykó Katalin

jegyző


1. számú melléklet


Szabadkígyós község házi gondozási körzetei


 1. körzet

      1. Rákóczi utca

      2. Munkácsy utca

3. Medgyesi út

      4. Gorkij utca

      5. Táncsics utca

      6. Dózsa utca

      7. Jókai utca

      8. Bartók utca

      9. Zrínyi utca 35-85.; 2-74

      10. Ókígyósi út 103-171 és 106-186.

      11. Arany J. utca

      12. Vörösmarty utca

      13. Vágóhíd utca

      14. Kölcsey utca

      15. Árpád utca

      16. Bem utca

      17. Deák utca

      18. Lehel utca

      19. Batthyány utca


 1. körzet

      1. József A. utca

      2. Ady E. utca

      3. Virág utca

      4. Nefelejcs utca

      5. Tulipán utca

      6. Petőfi utca

      7. Iskola utca

      8. Széchenyi utca

      9. Kastély utca

      10. Áchim utca

      11. Tangazdaság

      12. Ókígyósi út  2-104 és 1-101.

      13. Zrínyi utca 1-33.

      14. Tessedik utca3. körzet

      Major


2. számú melléklet


Az intézményi térítési díjak mértéke:

551 Ft + Áfa, azaz összesen 700 Ft.


 1. Étkeztetésért fizetendő térítési díjak


Ellátási forma

Térítési díj napi összege

(nettó)

Térítési díj napi összege

(bruttó=nettó+27%ÁFA)

Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást igénybe vevők esetén

441 Ft

560 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele helyben fogyasztás és elvitel esetén

441 Ft

560 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele házhoz történő kiszállítással

480 Ft

610 Ft 1. Házi segítségnyújtásért fizetendő személyes térítési díjak

Ellátási forma

Térítési díj napi összege (nettó)

Térítési díj napi összege (bruttó=nettó+27%ÁFA)

Házi segítségnyújtás személyi gondozás esetén

0 Ft

0 Ft

Házi segítségnyújtás szociális segítés esetén

236  Ft

300 Ft

Házi segítségnyújtás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetén

394  Ft

500 Ft
3. számú melléklet

A térítési díjak számítási módja


Szociális étkeztetés esetén:


A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint:

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

Intézményi működési költség adott évben:  ……………… Ft/év

Az évi ellátási napok száma:………………………nap/év

Éves szinten:             

Intézményi működési költség / éves ellátási napok száma:…………Ft/fő/év 

            Ellátási napra:

Intézményi működési költség / éves ellátási napok száma:…Ft/fő/év  / 251=…… Ft/fő/nap

Feladatfinanszírozás:  

Az éves állami normatíva Ft/fő/év:              Ft/év/fő

Az éves feladatfinanszírozás Ft/fő/nap (…………/251) = ……….. Ft/fő/nap

(Egy ellátási napra jutó állami támogatás 251 nap figyelembe vételével)

Étkeztetés díja (szállítás nélkül)

Éves tervezett 2000. évi C tv. 78-80. § sz. költségek szállítási díj nélkül (nettó összeg Ft/év)


  Ft/év

Éves ellátási napok száma (nap/év)


  nap/év

Év, egy napra vetített számított önköltség (Ft/nap)


  Ft/nap

Éves állami támogatás összege egy ellátott után (Ft/fő/év)


  Ft/fő/év

Éves tervezett állami támogatás (Ft/év)

(Évre tervezett igénybe vevők száma  fő/év)


  Ft/év

Éves étkezési napok száma (nap/év)


251 nap/év

Év, egy napra vetített állami támogatás összege (Ft/fő/nap)


  Ft/fő/nap

Éves számított intézményi térítési díj nettó összege szállítási díj nélkül (Ft/nap)


  Ft/nap

Éves számított intézményi térítési díj ÁFA-val növelt összege (Ft/nap)


  Ft/nap

Megállapítható adott évi intézményi térítési díj (Ft/nap) ÁFA-val növelt  kerekített összege


  Ft/nap

Javasolt adott évre  intézményi térítési díj (Ft/nap) ÁFA-val növelt  összege

  Ft/nap


Személyi gondozás és Szociális segítés


A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat gondozási órára vetítve kell meghatározni.

Intézményi működési költség személyi gondozásban adott évben: ……………. Ft/év 

Évi tervezett gondozási órák száma (óra/év)

Éves szinten:

Évi tervezett intézményi összköltség: ……Ft/év

Évi tervezett gondozási órák száma: …..óra /év

Számított évi önköltség ellátási órára:……..Ft/fő/óra

(évi intézményi működési költség / tervezett éves gondozási órák száma:  ……  Ft/fő/óra)

Feladatfinanszírozás:


Éves szinten:

Az adott évre tervezett állami támogatás…………….. Ft/fő/év

Az adott évre tervezett ellátotti létszám: …….Fő/év

Számított évi állami támogatás összesen: ………….Ft/év

   ( Tervezett állami támogatás (főre) X  tervezett ellátotti létszámmal)

Gondozási órára:

Az adott évre tervezett állami támogatás:………..Ft/ év

Az adott évre tervezett gondozási órák száma:……..óra/év

Számított intézményi térítési díj összege: ……….Ft/óra

 (Tervezett éves állami támogatás/ tervezett évi gondozási órák száma:…..óra/év)


Házi segítségnyújtás


2019. évi személyi gondozás

2019. évi szociális segítés

…évi tervezett 2000. évi C tv. 78-80. § sz. költségek (Ft/év)

  Ft/év

  Ft/év

…évi tervezett gondozási órák száma (óra/év)


  óra/év


 óra/év

….évi egy gondozási órára vetített számított önköltség (Ft/óra)


  Ft/óra


  Ft/év

…évre az állami támogatás egy főre (Ft/év)

  Ft/év

  Ft/év

…évi tervezett ellátotti létszám (fő/év)

  fő/év

-

…évi tervezett állami támogatás összege (Ft/év)

  Ft/év

-

…évi tervezett gondozási órák száma (óra/év)


  óra/év


  óra/év

Egy gondozási órára vetített állami támogatás összege (Ft/óra)


  Ft/óra….évi számított intézményi térítési díj összege (Ft/óra) (az óradíj ÁFA mentes)


  Ft/óra


  Ft/óra

…Évre az  intézményi térítési díj összege (Ft/óra) kerekített összeg


 Ft/óra


  Ft/óra

Javasolt … évi intézményi térítési díj (Ft/nap) összege

  Ft/óra

  Ft/óra

…. évi tervezett intézményi bevételek (Ft/év)

  Ft/év

-

…. évi tervezett önkormányzatok hozzájárulása (Ft/év)


  Ft/év


  Ft/év