Önkormányzat Képviselő-testületének 03/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27 - 2015. 03. 31

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015.( II.26.) számú önkormányzati

R E N D E L E T E

Szabadkígyós Község 2015. évi költségvetéséről


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

E rendelet hatálya Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

 1. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei

(1)

Szabadkígyós Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Általános Művelődési Központ

Szociális Alapszolgáltató Központ

Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás 1. §
 1. A képviselő-testület a 2015. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét 540 151 E Ft-ban, azaz Ötszáznegyvenmillió-százötvenegyezer forintban, bevételi főösszegét 540 151 E Ft-ban Ötszáznegyvenmillió-százötvenegyezer forintban állapítja meg.
 2. Kiadások bontása:

  adatok: E Ft-ban

A Költségvetési kiadások:       

 1. Működési Kiadások                                           342.771

Személyi juttatások összesen: 153.828

 1. Önkormányzat   66.363
 2. Polgármesteri Hivatal   26.886
 3. Általános Művelődési Központ   45.069
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ   15.510


 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:    35.456
  1. Önkormányzat    12.641
  2. Polgármesteri Hivatal               6.412
  3. Általános Művelődési Központ              12.216
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ      4.187


 1. Dologi kiadások összesen: 125.314
  1. Önkormányzat   68.266
  2. Polgármesteri Hivatal        10.410
  3. Általános Művelődési Központ   34.892
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ   11.746


 1. Egyéb működési kiadások összesen:     9.300
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre     9.300

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                      18.873

5.1 Önkormányzat                                                                                      18.873 1. Felhalmozási kiadások:                                                49.046
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:      38.500
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai      38.500


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                            10.546

1.1. Önkormányzat     10.546

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                        0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                         0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék    0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:     148.334

Önkormányzat  148.334


 1. Költségvetési kiadások összesen:                                      540.151


 1. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési egyenleget O EFt-ban, azaz Nulla forintban állapítja meg.


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:     351.642  


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:    235.395

1.1. Önkormányzat működési támogatásai 168.250

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 67.145


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele      14.616

2.1 Közhatalmi bevételek 14.616


 1. Működési bevételek összesen:       37.072

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 18.078

3.2 Polgármesteri Hivatal 75

3.3 Általános Művelődési Központ 12.112

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ 6.807


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 64.559

4.1.  Önkormányzat 64.559


II. Felhalmozási bevételek:             40.175


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen: 39.680

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele 39.680


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen: 495

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel 495


III. Intézményfinanszírozás összesen:           148.334

3.1 Polgármesteri hivatal 43.633

3.2 Általános Művelődési Központ 80.065

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ 24.636


B. Költségvetési bevételek összesen      540.151

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

(1)A Képviselő-testület a 2015. évben és az azt követő években tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó működési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a működési célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása, adatszolgáltatása szükséges.


(2) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú, 0E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(3) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.


6. §

Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 9.300 E Ft – ebből 9.300 E Ft működési célú és 0 E Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat Vállalkozási tevékenységének bevételeit és kiadásait mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet mutatja. Az állattenyésztésre vonatkozó tervek bemutatása az 5. melléklet tartalmazza. A szántóföldi kultúrák részletes kimutatását a 4. melléklet mutatja be.

8.§

Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 49.046 E Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

9 §

A Képviselő-testület 2015. évre az önkormányzat létszám előirányzatát 153főben, melyből 7 fő választott képviselő, tisztségviselő és 88 fő közfoglalkoztatott létszámban az előterjesztésben bemutatott részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10.§

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 9.  mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 540.151 E Ft-tal jóváhagyja.

11.§

Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

12.§

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13.§

 1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2015. évben is 38.650,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A köztisztviselőket megillető caffetéria-juttatás éves keretösszege 2015. évben az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is. A keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2015. évben legfeljebb egyszer, a 2015. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2015. július 1-től kezdődően módosíthatja.

14. §

A Képviselő-testület a Szabadkígyós Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005.(VI.23.) számú önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése szerinti bérleti díj alsó határát 2014. évre a következők szerint állapítja meg:


a)Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiség bérleti díjának alsó határa nettó 13 000 Ft, mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.


b) Az inkubátorház üzemcsarnokainak bérleti díja nettó 515 Ft/hó/m², mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.


c) Az inkubátorház irodáinak bérleti díja nettó 495 Ft/hó/m², mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

15. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő a központi költségvetés által biztosított fejezeti tartalékból megpályázható helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

16. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Az előirányzatok módosítása

17.§

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivitelével – negyedévenként, de lekésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A gazdálkodás szabályai

18.§

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

20. §

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,
 2. sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,
 3. sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,
 4. sz. melléklet: Szántóföldi kultúrák bemutatása
 5. sz. melléklet: Vállalkozási tevékenység állattenyésztés bemutatása,
 6. sz. melléklet: Vállalkozási tevékenység mérlegszerű bemutatása
 7. sz. melléklet: Pénzeszközátadás bemutatása,
 8. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások bemutatása,
 9. sz. melléklet: Előirányzati ütemterv bemutatása,
 10. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése,
 11.  sz. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek


Záró rendelkezések

21.§


Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba. A költségvetési rendelet hatálybalépésével az 1/2015. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Szabadkígyós, 2015. február 26.Balogh József      Balog Gábor

     polgármester            aljegyzőZáradék:


Kihirdetve 2015. február 27.


Balog Gábor

aljegyző