Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesterének 10/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 21/2004.(X.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 26 - 2020. 11. 27

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK


10/2020. (XI. 25.) számú


önkormányzati rendelete


a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló

21/2004. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításárólSzabadkígyós Község Polgármestere – Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 151. § (2) és (2/a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


  1. Szabadkígyós Község Önkormányzata 21/2004. (X.26.) számú rendeletének 15. § (1) bekezdés a, b, c, pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


/„(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díja (Ft/adag)/


  1. óvodai napközi otthon

aa. tízórai                              74 Ft

ab. ebéd                              206 Ft

ac. uzsonna                           74 Ft


a. összesen:                        354 Ft


  1. általános iskola napközi

ba. tízórai                              98 Ft

bb. ebéd                              276 Ft

bc. uzsonna                           98 Ft


b. összesen:                        472 Ft


  1. bölcsődei napközi otthon

ca. tízórai                              64 Ft

cb. ebéd                              255 Ft

cc. uzsonna                           64 Ft


c. összesen:                         383 Ft


  1. A térítési díjak 2021. január 1. napjától érvényesek.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Szabadkígyós, 2020. november 25.
                  Balogh József                                                            Zatykó Katalin

                  polgármester                                                                     jegyző