Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016.(II.24.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Szabadkígyós Község 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 24 - 2016. 12. 31

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016.(II.24.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Szabadkígyós Község 2016. évi költségvetéséről

2016.02.24.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

1. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei

(1)

Szabadkígyós Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Általános Művelődési Központ

Szociális Alapszolgáltató Központ

Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás

1. §

1. A képviselő-testület a 2016. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét 529 233 000 Ft-ban, azaz Ötszázhuszonkilencmillió-kettőszázharmincháromezer forintban, bevételi főösszegét 529 233 000 Ft-ban Ötszázhuszonkilencmillió-kettőszázharmincháromezer forintban állapítja meg.
1. Kiadások bontása:
adatok: forintban
A Költségvetési kiadások:
1. Működési Kiadások 365 995 000
Személyi juttatások összesen: 170 669 000
1. Önkormányzat 84 346 000
2. Polgármesteri Hivatal 27 617 000
3. Általános Művelődési Központ 46 232 000
4. Szociális Alapszolgáltató Központ 12 474 000
1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 39 699 000
1. Önkormányzat 16 807 000
2. Polgármesteri Hivatal 7 039 000
3. Általános Művelődési Központ 12 461 000
4. Szociális Alapszolgáltató Központ 3 392 000
1. Dologi kiadások összesen: 139 157 000
1. Önkormányzat 85 114 000
2. Polgármesteri Hivatal 10 948 000
3. Általános Művelődési Központ 37 109 000
4. Szociális Alapszolgáltató Központ 5 986 000
1. Egyéb működési kiadások összesen: 5 600 000
1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 5 600 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 10 870 000
5.1 Önkormányzat 10 870 000
1. Felhalmozási kiadások: 15 682 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen: 15 682 000
1. Önkormányzat beruházási kiadásai 11 482 000
2. Önkormányzat felújítási kiadásai 4 200 000
III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0
1.1. Önkormányzat 0
IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0
V.Pénzforgalom nélküli kiadások0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0
VI.Intézményfinanszírozás összesen:147 556 000
1. Költségvetési kiadások összesen: 529 233 000
1. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési egyenleget O EFt-ban, azaz Nulla forintban állapítja meg.
1. Bevételek bontása::
1. Működési bevételek:
1. Működési bevételek összesen: 365 995 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 205 604 000
1.1. Önkormányzat működési támogatásai194 453 655
1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása11 150 345
1. Önkormányzat közhatalmi bevétele 20 500 000
2.1 Közhatalmi bevételek20 500 000
1. Működési bevételek összesen: 45 917 000
3.1. Önkormányzat működési bevétele: 30 215 000
3.2 Polgármesteri Hivatal0
3.3 Általános Művelődési Központ12 112 000
3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ3 590 000
4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:59 290 000
4.1. Önkormányzat 59 290 000
1. Finanszírozási bevételek összesen: 34 684 000
1. Előző évi maradvány igénybevétele működési 34 684 000
II. Felhalmozási bevételek:4 256 000
1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:4 200 000
1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele4 200 000
2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:56 000
2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel56 000
3.Finanszírozási bevételek összesen:11 426 000
3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási11 426 000
III. Intézményfinanszírozás összesen:147 556 000
3.1 Polgármesteri hivatal45 604 000
3.2 Általános Művelődési Központ83 690 000
3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ18 262 000
B. Költségvetési bevételek összesen 529 233 000

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évben és az azt követő években tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó működési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a működési célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása, adatszolgáltatása szükséges.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(3) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. § (1) Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 5 600 000 Ft – ebből 5 600 000 Ft működési célú és 0 Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételeit és kiadásait mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet mutatja.

8. § (1) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 15 682 000 Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

9 §

(1) A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 134,5 főben a 11. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 7. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 529 233 000 Ft-tal jóváhagyja.

11. § (1) Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

14. § A Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás költségvetését 50 000 Ft összeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2016. évben is 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2016. évben az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2016. évben legfeljebb egyszer, a 2016. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2016. július 1-től kezdődően módosíthatja.

16. § (1) A Képviselő-testület a Szabadkígyós Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005.(VI.23.) számú önkormányzati rendelete 27. § (2) bekezdése szerinti bérleti díj alsó határát 2016. évre a következők szerint állapítja meg:

a)Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiség bérleti díjának alsó határa nettó 13 000 Ft, mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
b) Az inkubátorház üzemcsarnokainak bérleti díja nettó 515 Ft/hó/m², mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
c) Az inkubátorház irodáinak bérleti díja nettó 450 Ft/hó/m², mely összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő a központi költségvetés által biztosított fejezeti tartalékból megpályázható helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Az előirányzatok módosítása

19. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivitelével – negyedévenként, de lekésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A gazdálkodás szabályai

20. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

22. § Mellékletek:

1. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,

2. sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,

3. sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,

4. sz. melléklet: Vállalkozási tevékenység bemutató mérleg

5. sz. melléklet: Pénzeszköz átadási kötelezettség,

6. sz. melléklet: Felhalmozási kiadásokról,

7. sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv,

8. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése,

9. sz. melléklet: Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekről,

10. sz. melléklet: Kötelező-önként vállalt feladatok,

11. sz. melléklet: Létszám kimutatás

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezésit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.) számú önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

1. melléklet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-archiv-csatolmany/bf2030bc4242b8507139c54e74a96d53_405141

2. melléklet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-archiv-csatolmany/ed516af7580299c9dd6fdf2ef1a5109d_405167