Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatások igénybevételéről és a térítési díjakról szóló 13/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

SZABADKÍGYÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2020.(IX.25.)


ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


a szociális alapszolgáltatások igénybevételéről és a térítési díjakról szóló

13/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális alapszolgáltatások igénybevételéről és a térítési díjakról szóló 13/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


  1. § A Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális alapszolgáltatások igénybevételéről és a térítési díjakról szóló 13/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

Záró rendelkezések


  1. §. E rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabadkígyós, 2020.09.24.                                   Balogh József                                    Zatykó Katalin

          polgármester                                           jegyző

1.melléklet

Az intézményi térítési díjak mértéke:

685 Ft + Áfa, azaz összesen 870 Ft.


  1. Étkeztetésért fizetendő térítési díjak


Ellátási forma

Térítési díj napi összege

(nettó)

Térítési díj napi összege

(bruttó=nettó+27%ÁFA)

Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást igénybe vevők esetén

512 Ft

650 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele helyben fogyasztás és elvitel esetén

512 Ft

650 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele házhoz történő kiszállítással

559 Ft

710 Ft  1. Házi segítségnyújtásért fizetendő személyes térítési díjak

Az intézményi térítési díjak mértéke:

500 Ft + Áfa, azaz összesen 635 Ft/óra.

Ellátási forma

Térítési díj napi összege (nettó)

Térítési díj napi összege (bruttó=nettó+27%ÁFA)

Házi segítségnyújtás személyi gondozás esetén

0 Ft

0 Ft

Házi segítségnyújtás szociális segítés esetén

315  Ft

400 Ft

Házi segítségnyújtás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetén

787  Ft

1000 Ft

2.melléklet


A térítési díjak számítási módja


Szociális étkeztetés esetén:


A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint:

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

Intézményi működési költség adott évben:  ……………… Ft/év

Az évi ellátási napok száma:………………………nap/év

Éves szinten:             

Intézményi működési költség / éves ellátási napok száma:…………Ft/fő/év 

            Ellátási napra:

Intézményi működési költség / éves ellátási napok száma:…Ft/fő/év  / 249=…… Ft/fő/nap

Feladatfinanszírozás:  

Az éves állami normatíva Ft/fő/év:              Ft/év/fő

Az éves feladatfinanszírozás Ft/fő/nap (…………/249) = ……….. Ft/fő/nap

(Egy ellátási napra jutó állami támogatás 249 nap figyelembe vételével)

Étkeztetés díja (szállítás nélkül)

Éves tervezett 2000. évi C tv. 78-80. § sz. költségek szállítási díj nélkül (nettó összeg Ft/év)


  Ft/év

Éves ellátási napok száma (nap/év)


  nap/év

Év, egy napra vetített számított önköltség (Ft/nap)


  Ft/nap

Éves állami támogatás összege egy ellátott után (Ft/fő/év)


  Ft/fő/év

Éves tervezett állami támogatás (Ft/év)

(Évre tervezett igénybe vevők száma  fő/év)


  Ft/év

Éves étkezési napok száma (nap/év)


251 nap/év

Év, egy napra vetített állami támogatás összege (Ft/fő/nap)


  Ft/fő/nap

Éves számított intézményi térítési díj nettó összege szállítási díj nélkül (Ft/nap)


  Ft/nap

Éves számított intézményi térítési díj ÁFA-val növelt összege (Ft/nap)


  Ft/nap

Megállapítható adott évi intézményi térítési díj (Ft/nap) ÁFA-val növelt  kerekített összege


  Ft/nap

Javasolt adott évre  intézményi térítési díj (Ft/nap) ÁFA-val növelt  összege

  Ft/nap


Személyi gondozás és Szociális segítés


A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat gondozási órára vetítve kell meghatározni.

Intézményi működési költség személyi gondozásban adott évben: ……………. Ft/év 

Évi tervezett gondozási órák száma (óra/év)

Éves szinten:

Évi tervezett intézményi összköltség: ……Ft/év

Évi tervezett gondozási órák száma: …..óra /év

Számított évi önköltség ellátási órára:……..Ft/fő/óra

(évi intézményi működési költség / tervezett éves gondozási órák száma:  ……  Ft/fő/óra)

Feladatfinanszírozás:


Éves szinten:

Az adott évre tervezett állami támogatás…………….. Ft/fő/év

Az adott évre tervezett ellátotti létszám: …….Fő/év

Számított évi állami támogatás összesen: ………….Ft/év

   ( Tervezett állami támogatás (főre) X  tervezett ellátotti létszámmal)

Gondozási órára:

Az adott évre tervezett állami támogatás:………..Ft/ év

Az adott évre tervezett gondozási órák száma:……..óra/év

Számított intézményi térítési díj összege: ……….Ft/óra

 (Tervezett éves állami támogatás/ tervezett évi gondozási órák száma:…..óra/év)


Házi segítségnyújtás


2019. évi személyi gondozás

2019. évi szociális segítés

…évi tervezett 2000. évi C tv. 78-80. § sz. költségek (Ft/év)

  Ft/év

  Ft/év

…évi tervezett gondozási órák száma (óra/év)


  óra/év


 óra/év

….évi egy gondozási órára vetített számított önköltség (Ft/óra)


  Ft/óra


  Ft/év

…évre az állami támogatás egy főre (Ft/év)

  Ft/év

  Ft/év

…évi tervezett ellátotti létszám (fő/év)

  fő/év

-

…évi tervezett állami támogatás összege (Ft/év)

  Ft/év

-

…évi tervezett gondozási órák száma (óra/év)


  óra/év


  óra/év

Egy gondozási órára vetített állami támogatás összege (Ft/óra)


  Ft/óra


-Ft/óra

….évi számított intézményi térítési díj összege (Ft/óra) (az óradíj ÁFA mentes)


  Ft/óra


  Ft/óra

…Évre az  intézményi térítési díj összege (Ft/óra) kerekített összeg


 Ft/óra


  Ft/óra

Javasolt … évi intézményi térítési díj (Ft/nap) összege

  Ft/óra

  Ft/óra

…. évi tervezett intézményi bevételek (Ft/év)

  Ft/év

-

…. évi tervezett önkormányzatok hozzájárulása (Ft/év)


  Ft/év


  Ft/év


HATÁSVIZSGÁLAT


a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2008  önk.-i rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez


A rendelet módosítása az étkeztetés intézményi térítési díjának emelésére tesz javaslatot.


Részletes indokolás:

. §-hoz: A mellékletek cseréjével az étkeztetés intézményi térítési díjának emelésére kerül sor.

. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.


Társadalmi hatása: nincs


Gazdasági hatása: nincs


Költségvetési hatása: az intézményi térítési díj emelése befolyásolja az önkormányzatok feladatellátáshoz történő hozzájárulásának mértékét


Környezeti és egészségügyi következmények: nincs


Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális


A jogszabály megalkotásának szükségessége: önkéntes


A jogalkotás elmaradásának következményei: nincs


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség


Véleményeztetés: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata alapján a szociális bizottság, valamint a pénzügyi bizottság