Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IV.21.) számú rendelete a szociális földprogramról

Hatályos: 2011. 04. 24

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IV.21.) számú rendelete a szociális földprogramról

2011.04.24.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, melyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak a Szociális Földprogramban való részvételhez.

2. Csökkentse a munkanélküli családok megélhetési gondjait, enyhítse a szociális feszültséget, a szociálisan hátrányos helyzetű, de munkaképes réteg anyagi gondjait.

3. Közreműködjön a foglalkoztatás megoldásában, segítse a lakosság önszerveződő közösségeit.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Szabadkígyós községben állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak közül a Szabadkígyóson tartózkodó személyekre.

Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az önkormányzat a pályázati forrásokat saját forrásaival és egyéb szervektől kapott támogatással kiegészítve, Szociális Földprogramot (a továbbiakban: program) valósít meg, amely növénytermesztési tevékenységből áll.

(2) A programban résztvevők részére személyenként legfeljebb 1 ha földterület, családonként legfeljebb 2 ha földterület biztosítható

4. § (1) A program meghirdetéséről a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület döntését követően a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé, amely tartalmazza a programra jelentkezés határidejét, amely legfeljebb a megjelenéstől számított 15 nap lehet.

(3) A programra a szociálisan rászoruló személyek, valamint családok a képviselő-testülethez benyújtott kérelemmel jelentkezhetnek.

5. § Szociálisan rászorulónak kell tekinteni azokat a személyeket, illetve családokat, akik:

a) jövedelemmel nem rendelkeznek;

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 százalékát,

c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 százalékát,

d) pályakezdő munkanélküliek.

6. § (1) A programba bevont személyekkel, valamint családokkal a Polgármester együttműködési nyilatkozatot, vagy munkaszerződést köt, amely tartalmazza:

a) a munkavégzésben résztvevők ez irányú jogait és kötelezettségeit,

b) a munkavégzés sajátos körülményeit, feladatait,

c) a munkavégzés során támasztott követelményeket,

d) a munkavégzéssel kapcsolatos szándékos károkozás megtérítésének kötelezettségét, illetve a programból való kizárás szankcióját,

e) az elszámolás szabályait.

(2) A programba bevont személlyel kötött munkaszerződéssel történő foglalkoztatás során a 6. § (1) bekezdésben foglaltakat és a Munkatörvénykönyve előírásait értelem szerint alkalmazni kell. Az együttműködési nyilatkozatot e rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza.

(3) A program növénytermesztési költségei önkormányzati forrásokból megelőlegezésre kerülnek, amely az év végi bevételekből kerülnek elszámolásra.

(4) A munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkabérének és járulékának pénzügyi fedezetét a saját forrás, illetve az aktuális pályázatok alapján igényelt foglalkoztatási támogatás biztosítja.

7. § A program feltételeinek betartását a hatósági ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) általános szabályai szerint kell lefolytatni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2011. a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott ügyintézési, valamint jogorvoslati határidők esetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény általános szabályai szerint kell eljárni.

1. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT
mely létrejött alulírott napon és helyen a Szabadkígyós Község Önkormányzat képviseletében Balogh József polgármester és
…………………………………………../név/ …………………………………………………./szül./
…………………………………………./an./ Szabadkígyós …………………………………………..
szám alatti lakos – a szociális földprogramban résztvevő - között az alábbi feltételek mellett:
1./ Szabadkígyós Község Önkormányzata a szociális földprogramra kijelölt területből …………… ha területet térítés nélkül átad a programban résztvevő részére …………………………. növénnyel bevetve.
2./ A programban résztvevő köteles a rábízott területet az előírt termelési technológiának megfelelően megmunkálni a betakarítással bezárólag.
3./ A technológiai előírást, annak sajátos követelményeit a mindenkori munkavezető irányítja, ellenőrzi, amely külön, a növényre jellemző módon kerül elvégzésre.
4./ A technológiai követelményeknek megfelelő gépi bemunkálást, növényvédelmet az önkormányzat biztosítja.
5./ A program a betakarítással ér végett. A pénzügyi elszámolás a termelt növény értékesítésének kifizetését követő 15 napon belül történik meg úgy, hogy az önkormányzat a megelőlegezett költségeket levonja.
6./ A programban résztvevő vállalja, hogy amennyiben munkája során szándékosan kárt okoz, azt megtéríti, súlyosabb esetben a programból azonnali kizárásra kerül.
7./ A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul veszik, azt magukra kötelezőnek elismerve aláírják.
8./ Egyéb kikötések: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Szabadkígyós, ..…… év ……………. hó …….. nap.
…………………………………… ………………………………
programban résztvevő Balogh József
polgármester