Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997.(X.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 11/1997. (X. 28.) számú R E N D E L E T E a parlagfű visszaszorításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997.(X.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 11/1997. (X. 28.) számú R E N D E L E T E a parlagfű visszaszorításáról

2021.01.01.

Szabadkígyós Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján a parlagfű visszaszorításáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja a parlagfű és különböző fűfélék, gyomok okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében Szabadkígyós közigazgatási területén elszaporodott különböző fűfélék, gyomok, különös tekintettel a parlagfű visszaszorítására.

2. § E rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

3. § A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.

II. Fejezet

A parlagfű visszaszorítás szabályai

4. § (1) A település közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban) a bérlők a bérleményükben lévő területeket kötelesek a virágzó parlagfűtől és túlérzékenységi megbetegedést előidéző gyomoktól mentesen tartani.

(2) Az ingatlan, a beépítetlen telekingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kövesút (kocsiút) közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, gyom-mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni.

5. § (1) A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függően szükséges gyakorisággal kell gondoskodni.

(2) A területen található parlagfű gyomirtását mechanikus eszközök, illetve szakhatóságok által engedélyezett készítmények (peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.

(3) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat szórólapok útján gondoskodik.

(4) A parlagfű visszaszorítással kapcsolatos tájékoztatásokhoz igénybe kell venni a kommunikációs eszközöket.

III. Fejezet

SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Hatályba lépő rendelkezés

7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.