Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 30 - 2016. 07. 01

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2016. (VI.30.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati  rendeletének módosításáról



Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:



 1. §



Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetését:



600.626.221 Ft

Költségvetési bevétellel

600.626.221 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


        

állapítja meg.”



2. §



Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:





„(1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                 

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                    

 1. Működési Kiadások                                                                                          435 634 519

Személyi juttatások összesen: 210 665 211

 1. Önkormányzat                                                                              123 038 037
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                    27 751 000
 3. Általános Művelődési Központ                                                     46 948 060
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            12 928 114



 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                       40 114 354
  1. Önkormányzat                                                                               16 869 776
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       7 075 180
  3. Általános Művelődési Központ                                                                  12 654 736
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                               3 514 662


 1. Dologi kiadások összesen:                                                               161 252 125
  1. Önkormányzat                                                                              106 764 462
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                    10 986 160
  3. Általános Művelődési Központ                                                     37 457 000
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                              6 044 503


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                              5 600 000
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre               5 600 000

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                  10 870 000

5.1 Önkormányzat 10 870 000

6. Megelőlegezések visszafizetése7.132.829


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                              15 780 000
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             15 780 000
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                             15 682 000
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                            98 000


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0

1.1. Önkormányzat0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:149 211 702




 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        600 626 221


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                                  435 634 519


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                          207 555 922

1.1. Önkormányzat működési támogatásai196 405 577

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása11 150 345


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                       20 500 000

2.1 Közhatalmi bevételek20 500 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                                  53 059 389

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 37 347 229

3.2 Polgármesteri Hivatal10 160

3.3 Általános Művelődési Központ12 112 000

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ3 590 000


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:94 805 655

4.1. Önkormányzat 94 805 655

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                               59 713 553
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                          59 713 553


II. Felhalmozási bevételek:4 256 000


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:4 200 000

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele4 200 000


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:56 000

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel56 000


3.Finanszírozási bevételek összesen:11 524 000

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási11 524 000


III. Intézményfinanszírozás összesen:149 211 702

3.1 Polgármesteri hivatal45 774 180

3.2 Általános Művelődési Központ84 598 796

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ18 838 726


B. Költségvetési bevételek összesen                                       600 626 221




3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép




ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §



(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Szabadkígyós, 2016. június 30.





                        Balogh József                                                Balog Gábor

                        polgármester                                                       aljegyző





Záradék: Kihirdetve 2016. június 30.


                       Balog Gábor

                                                                                       aljegyző














1. melléklet a 7/2016.(VI.30.) Ör. rendelethez







A 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG























adatok  Ft-ban






Megnevezés

2016. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2016. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     196 405 577

Személyi juttatások

             210 665 211


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

       11 150 345

Munkaadókat terhelő járulékok

               40 114 354


Közhatalmi bevételek

       20 500 000

Dologi kiadások

             161 252 125


Egyéb műk.c. támogatások

       94 805 655

Ellátottak pénzbeli juttatásai

               10 870 000




Egyéb műk.c. kiadások

                 5 600 000


Működési bevételek

       53 059 389

 Megelőlegezések visszafizetése

                 7 132 829 


Működési c. átvett pénzeszközök

                -     




Maradvány igénybevétele

       59 713 553




Intézményfinanszírozás

     149 211 702

Intézményfinanszírozás

             149 211 702


Működési célú bevételek összesen

    584 846 221

Működési célú kiadások összesen

            584 846 221







Felhalmozási c. támogatás

       4 200 000

Beruházások

               15 780 000


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás

             56 000

Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      4 256 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

              15 780 000  


 Maradvány igénybevétel

     11 524 000 

 Fejlesztési célú tartalék

               


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

   600 626 221  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

            600 626 221  









































2. melléklet a 7/2016.(VI.30.) Ör. rendelethez








SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

























SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal





       10160   





           45774180   

126000 

              45910340   

Önkormányzat

            196405577   

11150345               

   20500000  

      94805655     

       37347229  


          4200000

             

                 56000   


 70704000

435168806   

Általános Művelődési Központ





     12112000   





            84598796  

 349000

               97059796  

Szociális Alapszolgáltató Központ





       3590000   





            18838726   

 58553

               22487279   

ÖSSZESEN:

            196405577 

           11150345   

    20500000   

      94805655   

     53059389   

              -     

          4200000   

                 

                56000   

         149211702   

                    -  71237553

             600626221  

































3. melléklet a 7/2016.(VI.30.) Ör. rendelethez



SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA








































adatok E Ft-ban







Szakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

       27751000  

       7075180   

       10986160   




 98000



         45910340   

Önkormányzat

       123038037   

      16869776   

       106764462   

     10870000   

       5600000   

        149211702   

 15682000

    

    7132829   

       435168806  

Általános Művelődési Központ

       46948060   

    12654736   

       37457000   







          97059796   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       12928114   

       3514662   

       6044503   







          22487279   

ÖSSZESEN:

     210665211    

     40114354  

     161252125   

     10870000   

       5600000   

       149211702   

          15780000   

          

     7132829  

        600626221   






























4. melléklet az 7/2016.(VI.30.) Ör. rendelethez



Szabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségei



MegnevezésAdatok Ft-ban




















Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belül











Civil szervezeteknek támogatás




       4 600 000   

Nonprofit Kft megállapodás alapján




          240 000   

Körösvölgyi hulladék Kondoros





            50 000   

Dareh hozzájárulás






          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj





          330 000

TDM







            50 000   

Egyéb működési célú





          160 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      5 600 000   

















Pénzeszköz átadás mindösszesen:




       5 600 000   


5. melléklet az 7/2016.(VI.30.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2016. évi felhalmozási kiadásai



                                                                                              Adatok: forintban!




Beruházások














2015. évben megkezdett járda építése


 9 782 000   


Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai

 1 700 000   


(tenyészállat vásárlása és gépbeszerzés)











Beruházások összesen:



11 482 000





















              -     









Kastély-kocsimúzeum



 4 200 000  









Informatikai eszköz



98 000
















Mindösszesen:




15 780 000