Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26 - 2019. 04. 27

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2019. (IV.26.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 01.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetését:648 147 937 Ft

Költségvetési bevétellel

648 147 937 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


        

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                       

 1. Működési Kiadások                                                                                            362.800.707

Személyi juttatások összesen:                                                           206.323.030

 1. Önkormányzat                                                                                 95.346.030
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                      31.131.000
 3. Általános Művelődési Központ                                                        59.759.000
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                   20.087.000 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                           29.758.827
  1. Önkormányzat                                                                                   8.493.877
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         5.450.000
  3. Általános Művelődési Központ                                                         11,902,950 
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3.912,000


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 115.836.850
  1. Önkormányzat                                                                                58.295.630
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       3.282.000
  3. Általános Művelődési Központ                                                       42.773.220
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  11.486.000


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                     3.212.000
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre          3.212.000

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                        7.670.000

5.1 Önkormányzat                                                                                             7.670.000 1. Felhalmozási kiadások:                                                                               93.688.947
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                               93.688.947
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                    93.688.947
  2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                          


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                                 0

1.1. Önkormányzat                                                                                           0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                               0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                    0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                              0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                              172.068.970

Önkormányzat                                                                                                 172.068.970 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        628.558.624

 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        367.800.707


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               229.180.007

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                 204.562.650

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                        24.617.357


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                25 300.000

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                 25 300.000


 1. Működési bevételek összesen:                                                          64.002.700

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                            46.288.500

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                                 0

3.3 Általános Művelődési Központ                                                    10.744.200

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                6.970.000


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                        49.318.000

4.1.  Önkormányzat                                                                          49.318.000

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                                0
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                                  0


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                     88.688.947


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                                      0

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                                            0


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                                 0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                                 0


      3.Finanszírozási bevételek összesen:                                                     88.688.947

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási                          88.688.947


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                   172.068.970

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                        39.863.000

3.2 Általános Művelődési Központ                                                        103.690.970

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     28.515.000


B. Költségvetési bevételek összese                                           628.558.624
3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2018. április 25. 

                        Balogh József                                                 Zatykó Katalin

                        polgármester                                                       jegyző

Záradék: Kihirdetve 2018. április 26.


                        Zatykó Katalin

                                                                                       jegyző


1. melléklet a 9/2019.(IV.26.) Ör. rendelethezA 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2019. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2019. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

204 562 650

Személyi juttatások

206 323 030


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési


Munkaadókat terhelő járulékok

29 758 827


Közhatalmi bevételek

25 300 000

Dologi kiadások

116 676 709


Egyéb műk.c. támogatások

49 318 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 670 000
Egyéb műk.c. kiadások

21 961 454


Működési bevételek

64 002 700

 Megelőlegezések visszafizetése

                


Működési c. átvett pénzeszközök

                -     
Maradvány igénybevétele

39 206 670
Intézményfinanszírozás

172 068 970

Intézményfinanszírozás

172 068 970


Működési célú bevételek összesen

554 458 990

Működési célú kiadások összesen

554 458 990Felhalmozási c. támogatás

      

Beruházások

93 688 947


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      

Felhalmozási célú kiadások összesen

93 688 947  


 Maradvány igénybevétel

     93 688 947

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

   648 147 937  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

648 147 937    

2. melléklet a 9/2019. (IV.26.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal


39 863 000

47 334

39 910 334

Önkormányzat

204 562 650


25 300 000

49 318 000

46 288 500


         

             

                


132 055 758

457 524 908

Általános Művelődési Központ

10 744 200

103 690 970

546 309

114 981 479

Szociális Alapszolgáltató Központ

6 970 000   

28 515 000

246 216

35 731 216

ÖSSZESEN:

204 562 650


25 300 000

49 318 000

64 002 700

              -     

              

                 

                 

172 068 970

132 895 617

648 147 9373. melléklet a 9/2019.(IV.26.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok  Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

31 131 000

5 450 000

3 329 33439 910 334

Önkormányzat

     95 346 030   

8 493 877

58 295 630

  7 670 000   

21 961 454

172 068 970

93 688 947

    

        

457 524 908

Általános Művelődési Központ

59 759 000   

11 902 950

43 319 529114 981 479

Szociális Alapszolgáltató Központ

20 087 000   

3 912 000

11 732 21635 731 216

ÖSSZESEN:

206 323 030  

29 758 827

116 676 709

  7 670 000  

21 961 454

172 068 970

93 688 947

          

       

648 147 937   


4. melléklet az 9./2019.(IV.26.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       2 212 000   


Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          400 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      3 212 000   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       3 212 000   


5. melléklet az 9/2019.(IV.26.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2019. évi felhalmozási kiadásai                                                                                               Adatok: forintban!Beruházások

orvosi rendelő építési FAD

             1 898 650   
Wenckheim kerékpárút terület vásárlás

             5 000 000   


Beruházások összesen:

             6 898 650   


                            -     

FelújításInkubátorház

           86 790 297              86 790 297   


Felújítások összesen:           93 688 947   


Mindösszesen: