Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1999.(III.22.) önkormányzati rendelete

a közművelés fejlesztése érdekében szükséges feladatokról

Hatályos: 2009. 09. 17 - 2009. 09. 18

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1999.(III.22.) önkormányzati rendelete

a közművelés fejlesztése érdekében szükséges feladatokról[1]

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, figyelemmel a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (továbbiakban: tv.) 77. §-ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület által működtetett művelődési házra, könyvtárra, valamint azon szervezetekre, amelyekkel a képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátása érdekében –szükség szerint- megállapodást köt.

A rendelet célja

2. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenység támogatása közcél, az ehhez szükséges feltételek biztosítása alapvetően állami és önkormányzati feladat.

(2) A rendelet célja, hogy mindenki megismerhesse a kulturális örökség javait, feltárja, megóvja és közkinccsé tegye, igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait, műveltségét gyarapítsa és kulturális jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, tájékozódjon a kulturális intézmények programjáról, művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon, fejlessze és alakíthassa az intézmények feladatát és azok tevékenységét.

Közművelődési feladatok

3. § (1) A művelődési jogok minden polgárt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint megkülönböztetés nélkül.

(2) A képviselő-testület által fenntartott közművelődési intézmény vallás, világnézet vagy politikai irányzattól függetlenül működik.

(3) A képviselő-testület a kulturális életben támaszkodni kíván minden civil szervezet, szerveződés, gazdasági vállalkozás kezdeményezésére és feladatvállalására, amely a helyi kulturális életet gazdagítja.

(4) A képviselő-testület gondoskodik intézményei fenntartásáról és működtetéséről anyagi lehetőségei függvényében folyamatos fejlesztéséről.

4. § (1) A képviselő-testület a törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében kötelező közművelődési feladatokként az alábbiakat határozza meg a község történetének, hagyományainak feltárása, feldolgozása az anyagi lehetőségek függvényében, a települési hagyományok ápolása, felelevenítése, amatőr alkotó, a községben élő és a községhez kötődő alkotók bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása kiállítások, találkozók szervezésével, kulturális csoportok létesítése, működésük folyamatos támogatása, a testvértelepülés kulturális csoportjainak fogadása, azokhoz való eljutás elősegítése, öntevékeny, önképző és szakképző tanfolyamok, tanulási, felnőttoktatási képzésekben rejlő lehetőségek kihasználása –igény szerint, a helyi újság rendszeres megjelentetése.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a képviselő-testület anyagi lehetőségeihez mérten támogat minden kezdeményezést, amely közösségi közművelődési feladatokat jelent.

Szervezeti keretek, finanszírozás

5. § (1) A település közművelődési feladatainak ellátása a Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti keretei között történik.

(2) A megvalósításba az (1) bekezdésben megjelölt intézményen kívül más szervezet is bevonható, ennek során támaszkodni kell a meglévő civil szervezetekre, szerveződésekre.

(3) A képviselő-testület az éves költségvetésben biztosít forrást a rendeletben szereplő feladatok ellátására. Ezen összeget saját bevételekkel, támogatásokkal, reklámokkal és pályázati pénzeszközökkel kell kiegészíteni.

(4) A feladatok ellátását az évek költségvetésben meghatározott személyi állománnyal rész- vagy teljes foglalkozatási keretben kell megoldani.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon (kifüggesztéssel) gondoskodik.

(2) A rendelet 1-1 példányát az érintett intézményeknek, civil szervezeteknek is meg kell küldeni.

(3) „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2009. szeptember 18. napjával.