Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.( II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 25 - 2015. 09. 26

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


15/2015. (IX.24.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:I.§Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:651.501 E Ft

Költségvetési bevétellel

651.501 E Ft

Költségvetési kiadással

 0 E Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                 

                                                                                                         adatok: E Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                    

 1. Működési Kiadások                                                                                          374.924

Személyi juttatások összesen:                                                                     181.627

 1. Önkormányzat                                                                              92.549
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                    27.091
 3. Általános Művelődési Központ                                                     46.123
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            15.864


 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                       39.127
  1. Önkormányzat                                                                               16.080
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       6.468
  3. Általános Művelődési Központ                                                               12.372
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            4.207


 1. Dologi kiadások összesen:                                                               131.252
  1. Önkormányzat                                                                              74.380
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                   10.410
  3. Általános Művelődési Központ                                                     35.006
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            11.456


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                              4.045
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre               4.045

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                  18.873

5.1 Önkormányzat                                                                                        18.873 1. Felhalmozási kiadások:                                                                             49.046
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             38.500
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                             38.500


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:                                                      10.546

1.1. Önkormányzat                                                                               10.546

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                                        0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                 0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                 77.528

VI.Intézményfinanszírozás összesen:                                                                 150.003

Önkormányzat                                                                                                      150.003 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         651.501 1. Bevételek bontása:


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                                      383.795 


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                                  241.367

1.1. Önkormányzat működési támogatásai                                   170.383

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                         70.984


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                               14.616

2.1 Közhatalmi bevételek                                                                     14.616


 1. Működési bevételek összesen:                                                                         37.072

3.1. Önkormányzat működési bevétele:                                               18.078

3.2 Polgármesteri Hivatal                                                                             75

3.3 Általános Művelődési Központ                                                       12.112

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    6.807


4.  Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:                         90.740

4.1.  Önkormányzat                                                                              90.740


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                         40.175


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:                       39.680

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele                                               39.680


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:                                         495

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel                                                         495


III. Intézményfinanszírozás összesen:                                                                      150.003

3.1 Polgármesteri hivatal                                                                             43.894

3.2 Általános Művelődési Központ                                                             81.389

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ                                                        24.720


Maradvány igénybevétel                                                                           77.528


B. Költségvetési bevételek összesen                                              651.501

                                                                                                                                3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási,   0 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


1)Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2)Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


3)Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4)Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


5)Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Szabadkígyós, 2015. szeptember 24.

                        Balogh József                                                Balog Gábor

                        polgármester                                                       aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2015. szeptember 24.


                       Balog Gábor

                                                                                       aljegyző
1. melléklet a 15/2015.(IX.24.) Ör. rendelethezA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok E Ft-ban


Megnevezés

2015. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2015. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     170.383   

Személyi juttatások

             181.627  


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

       62.113

Munkaadókat terhelő járulékok

               39.127   


Közhatalmi bevételek

       14 616   

Dologi kiadások

             131.252   


Egyéb műk.c. támogatások

       90.740   

Ellátottak pénzbeli juttatásai

               18 873   
Egyéb műk.c. kiadások

                 4.045  


Működési bevételek

       37 072   
Működési c. átvett pénzeszközök

                -     

Intézményfinanszírozás

     150.003

Intézményfinanszírozás

             150.003   


Működési célú bevételek összesen

    524.927

Működési célú kiadások összesen

            524.927   Felhalmozási c. támogatás

       39 680   

Beruházások

                 1 500   


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás

             495   

Felújítások

               37 000   


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

         8 871   

Felhalmozási c.tám.

               10 546   


Felhalmozási célú bevételek összesen

      49 046   

Felhalmozási célú kiadások összesen

              49 046   


 Maradvány igénybevétel

       77.528 

 Fejlesztési célú tartalék

                77.528 


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

      651.501   

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

             651.501  

2. melléklet a 15/2015.(IX.24.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány feljesztési célra

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

            75   

            43 894   


                43 969   

Önkormányzat

            170.383   

           62.113   

    14 616   

       64.740   

       9 590   


          39 680   

              8 871   

                 495   


 77.528

              448.016   

Általános Művelődési Központ

     12 112   

            81.389   


                93.501  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       6 807   

            24 .720   


                31 527   

Vállalkozási tevékenység
       26 000   

       8 488                   34 488   

ÖSSZESEN:

            170.383   

           62.113   

    14 616   

       90.740   

     37 072   

              -     

          39 680   

              8 871   

                 495   

          150.003   

                         77.528

              651.501  

3. melléklet a 15/2015.(IX.24.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm.c. kiadások tartalék

Kiadások
 összesen
Polgármesteri Hivatal

       27.091   

       6 468   

       10 410             43 969   

Önkormányzat

       77 364  

      11.980   

       60 677   

     18 873   

       4.045   

        150.003    


       37 000   

     88.074   

        448 016   

Általános Művelődési Központ

       46 123   

     12 372  

       35.006             93 501  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       15 864   

       4 207   

       11 456              31 527 

Vállalkozási tevékenység

       15 185   

       4 100   

       13 703   
          1 500             34 488   

ÖSSZESEN:

     181 627   

      39 127  

     131 252   

     18 873   

       4.045    

        150.003   

          1 500   

       37 000   

     88.074   

        651 501   


4. melléklet a 15/2015.(IX.24.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezés                                                                                                 Adatok E Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülCivil szervezeteknek támogatás
            2772   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
                 -     

Körösvölgyi hulladék Kondoros
                50   

Dareh hozzájárulás


              170   

Közép-békés ivóvíz hj

              330   

Arany János Tehetséggondozás támogatás              150   

Kárpátaljai

Kígyós

település

támogatása
               358

Sportolók támogatása                                                                                               215                                                                                     Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

           3 658   


     
Pénzeszköz átadás mindösszesen:
           4045   

5. melléklet a 15/2015.(IX.24.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2015. évi felhalmozási kiadásai                                                                                              Adatok: Ezer forintban!
Beruházások


ivóvízminőségjavító társulás eu önerő alap 2015. évi

     10 546   


Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai

       1 500   


(tenyészállatok vásárlása)
Beruházások összesen:     12 046   Felújítás


              -     

Napközi konyha felújítása     37 000   

Felújítások összesen:     37 000   


jFejlesztési célú tartalék
     77.528


Mindösszesen:
    126.574