Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1996.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 14/1996 (VIII. 30.) R E N D E L E T E a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Hatályos: 1996. 08. 30 - 2020. 12. 31

Szabadkígyós Község Önkormányzatának


14/1996 (VIII. 30.)


R E N D E L E T E


a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről
Szabadkígyós község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadkígyós község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről a következő rendeletet alkotja:


A jelképek


 1. §


(1)Szabadkígyós község lakosságát, területét, javait, szellemiségét, történelmi hagyományait szabatos jelek szimbolizálják.


(2)Szabadkígyós község hivatalos jelképei:


(3)Szabadkígyós község hivatalos jelképeinek tekintetében a község színei.A címer leírása


2.§


(1)Szabadkígyós címerének történeti hűségű leírása:


Szabadkígyós címerpajzsa összetett. Az álló csücsköstalpú öregpajzs vörös mezejében arany és zöld mintázatú kígyó lebeg, feje a pajzsfő közepén szembenéz, tátott szájában balról jobbra kinyúló aranyos markolatú, ezüst pengéjű szablyát tart, teste bal-jobb-bal-jobb irányban tekereg. A pajzsköldök magasságában helyezkedik el a boglárpajzs, melynek kék mezejében a Wenckheim kastély stilizált, aranyos épülete vörös tetőzettel lebeg. A pajzson kilencágú grófi korona (öt ágán arany, a közbensőkön kék gyöngyökkel) helyezkedik el, abroncsán három türkizkő között két rubin virít. A korona hármas osztású vörös béléséből arany latinkereszt növekszik.

A foszlányok jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst.


(2)A címer uralkodó színei az arany, vörös, kék, ezüst és a zöld.


 1. A címer első hivatalos példányát a község polgármesterének hivatalos helyiségében kell kifüggeszteni. További hivatalos példányok helyezendők el a jegyző hivatalos helyiségében, a községháza nagytermében.A zászló leírása


 1. §


(1)Szabadkígyós község zászlaja rövidebb oldalára állított 1:2 oldalirányú, szabályos téglalap alakú fehér színű anyag, melynek két oldalát (10 cm szélességben) balról kék, jobbról arany szín szegélyezi. A zászló 2/3-ának mértani középpontjában helyezkedik el a község címere.

 1. A zászló rövidebb alsó oldala a fenti színekkel rojtozott díszítéssel van ellátva. A zászló 3/3-ának kezdetén a címer átmérőjének megfelelő méretben SZABADKÍGYÓS felírat látható.
 2. Szabadkígyós község díszzászlaja két példányban készül.


 1. Egyik díszzászlót a községháza épületén a Képviselőtestület ülésein, a nemzeti ünnepek és más, jelentős események alkalmával ki kell tűzni.
 2. A másik díszzászlót a község polgármesterének hivatali helyiségében kell védett, de látható módon elhelyezni.


 1. A község zászlajának használati példányait az (1) bekezdésben szabályozott módon, de a (2)  bekezdésben leírt rojtok nélkül kell elkészíttetni.A pecsét leírása


 1. §


(1)Szabadkígyós községpecsétje rézből, negatív dombornyomással, a 2. § (1) bekezdésében leírt rajzolattal készül, rajta a felsőközéptől kiindulva jobbról balra „Szabadkígyós község 1950” körfelírat található.


 1. A pecsétnyomás helyett alkalmazható gumibélyegző az (1) bekezdés szerinti lenyomat pozitív képével készül.A jelképek használata


 1. §


(1)A község jelképeinek használata nem sértheti a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét. 1. A község címere a Magyar Köztársaság címerének, a község zászlaja a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti. 1. A község címere az alábbi esetekben használandó:
  1. a község zászlaján
  2. a község pecsétjén
  3. a Képviselőtestület által alapított  és kiadott emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, meghívókon
  4. a községháza tanácskozó termében, a tisztségviselők hivatalos helyiségében, valamint a község intézményeiben
  5. díszítő elemként középületeken.


 1. A község címere az alábbi esetekben használható:


 1. a Képviselőtestület és bizottságai, a tisztségviselők felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken
 2. a Képviselőtestület bizottságainak, továbbá a tisztségviselőknek a Képviselőtestület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron,
 3. a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, és a községre utaló emléktárgyakon,
 4. a község nemzetközi kapcsolatai ünnepségei, rendezvényei során, a községben tartott bemutatókon, kiállításokon,
 5. idegenforgalmi propaganda kiadványokon, továbbá a községben működő üzemek, vállalkozások egyes jellegzetes termékein,
 6. a községi képviselőtestület intézményeinek, vállalkozásainak emblémájaként,
 7. egyéb állami, közigazgatási szerveknél, vállalkozóknál a külön engedélyben meghatározott formában és módon.


 1. A község díszzászlajának használatát a 3. § (3) bekezdése határozza meg.
 2. A község zászlaja a következő esetekben használható:
  1. a községben működő önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak, lakóházak feldíszítésére nemzeti ünnepek és rendezvények alkalmával,
  2. megkülönböztetésként a több település részvételével tartott rendezvényeken,
  3. a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
  4. cserezászlóként.


 1. A pecsét bármilyen formában történő lenyomatát kizárólag a Képviselőtestület és szervei által kiadott iratokon a polgármester előzetes engedélyével lehet alkalmazni.
 2. Méltatlan tárgyakon tilos a címert alkalmazni, vitás esetekben a Képviselőtestület dönt.A jelképek használatának módja


 1. §


(1)A község hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányok, az ábrázolás hűségének, színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos, vagy bővített jelképek használata a hitelesség és a megtévesztés elkerülése érdekében tilos.

 1. Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fa, fém, bőr, műanyag stb) színeiben jelentkezzék. A címer, a zászló és általában a színek nyomdai reprodukálásában, sokszorosításában az egy színben történő kivitelezés esetében a 2. § (2) bekezdésében foglalt színmegjelölés kötelező.


A jelképek használatának engedélyezése[1]


 1. §


(1)A község jelképeinek használatát a nem önkormányzati szerv, továbbá KFT, BT, vállalkozók és magánszemélyek részére – előzetes írásbeli kérelemre, esetenként vagy huzamosabb időtartamra – a polgármester engedélyezi.

 1. A jelképek szakmai, tudományos, közoktatási és nyereséggel nem járó közművelődési célú alkalmazása nem engedélyköteles, de előzetes bejelentési kötelezettség terheli. Az írásos bejelentést a polgármester részére meg kell küldeni.
 2. A községi jelképek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek (bejelentésnek) a következőket kell tartalmazni:
  • a kérelmező nevét, címét
  • a jelképek előállításának módját, használatának célját
  • az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot
  • a terjesztés, forgalomba hozatal módját
  • a jelkép használatának tervezett időtartamát
  • a jelképek használatáért felelős természetes személy megnevezését.

A kérelemhez a terjesztés, forgalmazás megkezdése előtt csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány, tárgy mintáját vagy fénymásolatát egy példányban.


 1. A község jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
  • a jelkép használatáért felelős természetes személy nevét, címét,
  • az engedélyezett használat célját, a használat terjedelmét és az engedély időtartamát,
  • használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket (használat módja,  terjesztési helyek, korlátozások, stb.)


Záró rendelkezések


 1. §


Szabadkígyós község Képviselőtestülete a község területén működő állami, társadalmi vagy gazdálkodó szervezetnek – külön előterjesztés alapján – a község zászlaját ajándékozhatja.


 1. §[2]

Szabálysértést követ el és a hatályos szabálysértési törvényben előírt pénzbírsággal sújtható, aki a község jelképeit engedély nélkül, vagy használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, továbbá a jelképek használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza. 1. §[3]


(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
                        Hocz István sk.         Orvos Hajnalka sk.

                        polgármester                                   jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzatának


14/1996 (VIII. 30.)


R E N D E L E T E


a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről
Szabadkígyós község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadkígyós község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről a következő rendeletet alkotja:


A jelképek


 1. §


(1)Szabadkígyós község lakosságát, területét, javait, szellemiségét, történelmi hagyományait szabatos jelek szimbolizálják.


(2)Szabadkígyós község hivatalos jelképei:


(3)Szabadkígyós község hivatalos jelképeinek tekintetében a község színei.A címer leírása


2.§


(1)Szabadkígyós címerének történeti hűségű leírása:


Szabadkígyós címerpajzsa összetett. Az álló csücsköstalpú öregpajzs vörös mezejében arany és zöld mintázatú kígyó lebeg, feje a pajzsfő közepén szembenéz, tátott szájában balról jobbra kinyúló aranyos markolatú, ezüst pengéjű szablyát tart, teste bal-jobb-bal-jobb irányban tekereg. A pajzsköldök magasságában helyezkedik el a boglárpajzs, melynek kék mezejében a Wenckheim kastély stilizált, aranyos épülete vörös tetőzettel lebeg. A pajzson kilencágú grófi korona (öt ágán arany, a közbensőkön kék gyöngyökkel) helyezkedik el, abroncsán három türkizkő között két rubin virít. A korona hármas osztású vörös béléséből arany latinkereszt növekszik.

A foszlányok jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst.


(2)A címer uralkodó színei az arany, vörös, kék, ezüst és a zöld.


 1. A címer első hivatalos példányát a község polgármesterének hivatalos helyiségében kell kifüggeszteni. További hivatalos példányok helyezendők el a jegyző hivatalos helyiségében, a községháza nagytermében.A zászló leírása


 1. §


(1)Szabadkígyós község zászlaja rövidebb oldalára állított 1:2 oldalirányú, szabályos téglalap alakú fehér színű anyag, melynek két oldalát (10 cm szélességben) balról kék, jobbról arany szín szegélyezi. A zászló 2/3-ának mértani középpontjában helyezkedik el a község címere.

 1. A zászló rövidebb alsó oldala a fenti színekkel rojtozott díszítéssel van ellátva. A zászló 3/3-ának kezdetén a címer átmérőjének megfelelő méretben SZABADKÍGYÓS felírat látható.
 2. Szabadkígyós község díszzászlaja két példányban készül.


 1. Egyik díszzászlót a községháza épületén a Képviselőtestület ülésein, a nemzeti ünnepek és más, jelentős események alkalmával ki kell tűzni.
 2. A másik díszzászlót a község polgármesterének hivatali helyiségében kell védett, de látható módon elhelyezni.


 1. A község zászlajának használati példányait az (1) bekezdésben szabályozott módon, de a (2)  bekezdésben leírt rojtok nélkül kell elkészíttetni.A pecsét leírása


 1. §


(1)Szabadkígyós községpecsétje rézből, negatív dombornyomással, a 2. § (1) bekezdésében leírt rajzolattal készül, rajta a felsőközéptől kiindulva jobbról balra „Szabadkígyós község 1950” körfelírat található.


 1. A pecsétnyomás helyett alkalmazható gumibélyegző az (1) bekezdés szerinti lenyomat pozitív képével készül.A jelképek használata


 1. §


(1)A község jelképeinek használata nem sértheti a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét. 1. A község címere a Magyar Köztársaság címerének, a község zászlaja a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti. 1. A község címere az alábbi esetekben használandó:
  1. a község zászlaján
  2. a község pecsétjén
  3. a Képviselőtestület által alapított  és kiadott emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, meghívókon
  4. a községháza tanácskozó termében, a tisztségviselők hivatalos helyiségében, valamint a község intézményeiben
  5. díszítő elemként középületeken.


 1. A község címere az alábbi esetekben használható:


 1. a Képviselőtestület és bizottságai, a tisztségviselők felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken
 2. a Képviselőtestület bizottságainak, továbbá a tisztségviselőknek a Képviselőtestület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron,
 3. a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, és a községre utaló emléktárgyakon,
 4. a község nemzetközi kapcsolatai ünnepségei, rendezvényei során, a községben tartott bemutatókon, kiállításokon,
 5. idegenforgalmi propaganda kiadványokon, továbbá a községben működő üzemek, vállalkozások egyes jellegzetes termékein,
 6. a községi képviselőtestület intézményeinek, vállalkozásainak emblémájaként,
 7. egyéb állami, közigazgatási szerveknél, vállalkozóknál a külön engedélyben meghatározott formában és módon.


 1. A község díszzászlajának használatát a 3. § (3) bekezdése határozza meg.
 2. A község zászlaja a következő esetekben használható:
  1. a községben működő önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak, lakóházak feldíszítésére nemzeti ünnepek és rendezvények alkalmával,
  2. megkülönböztetésként a több település részvételével tartott rendezvényeken,
  3. a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
  4. cserezászlóként.


 1. A pecsét bármilyen formában történő lenyomatát kizárólag a Képviselőtestület és szervei által kiadott iratokon a polgármester előzetes engedélyével lehet alkalmazni.
 2. Méltatlan tárgyakon tilos a címert alkalmazni, vitás esetekben a Képviselőtestület dönt.A jelképek használatának módja


 1. §


(1)A község hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányok, az ábrázolás hűségének, színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos, vagy bővített jelképek használata a hitelesség és a megtévesztés elkerülése érdekében tilos.

 1. Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fa, fém, bőr, műanyag stb) színeiben jelentkezzék. A címer, a zászló és általában a színek nyomdai reprodukálásában, sokszorosításában az egy színben történő kivitelezés esetében a 2. § (2) bekezdésében foglalt színmegjelölés kötelező.


A jelképek használatának engedélyezése[4]


 1. §


(1)A község jelképeinek használatát a nem önkormányzati szerv, továbbá KFT, BT, vállalkozók és magánszemélyek részére – előzetes írásbeli kérelemre, esetenként vagy huzamosabb időtartamra – a polgármester engedélyezi.

 1. A jelképek szakmai, tudományos, közoktatási és nyereséggel nem járó közművelődési célú alkalmazása nem engedélyköteles, de előzetes bejelentési kötelezettség terheli. Az írásos bejelentést a polgármester részére meg kell küldeni.
 2. A községi jelképek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek (bejelentésnek) a következőket kell tartalmazni:
  • a kérelmező nevét, címét
  • a jelképek előállításának módját, használatának célját
  • az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot
  • a terjesztés, forgalomba hozatal módját
  • a jelkép használatának tervezett időtartamát
  • a jelképek használatáért felelős természetes személy megnevezését.

A kérelemhez a terjesztés, forgalmazás megkezdése előtt csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány, tárgy mintáját vagy fénymásolatát egy példányban.


 1. A község jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
  • a jelkép használatáért felelős természetes személy nevét, címét,
  • az engedélyezett használat célját, a használat terjedelmét és az engedély időtartamát,
  • használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket (használat módja,  terjesztési helyek, korlátozások, stb.)


Záró rendelkezések


 1. §


Szabadkígyós község Képviselőtestülete a község területén működő állami, társadalmi vagy gazdálkodó szervezetnek – külön előterjesztés alapján – a község zászlaját ajándékozhatja.


 1. §1

Szabálysértést követ el és a hatályos szabálysértési törvényben előírt pénzbírsággal sújtható, aki a község jelképeit engedély nélkül, vagy használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, továbbá a jelképek használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza. 1. §[2]


(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
                        Hocz István sk.         Orvos Hajnalka sk.

                        polgármester                                   jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzatának


14/1996 (VIII. 30.)


R E N D E L E T E


a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről
Szabadkígyós község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadkígyós község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről a következő rendeletet alkotja:


A jelképek


 1. §


(1)Szabadkígyós község lakosságát, területét, javait, szellemiségét, történelmi hagyományait szabatos jelek szimbolizálják.


(2)Szabadkígyós község hivatalos jelképei:


(3)Szabadkígyós község hivatalos jelképeinek tekintetében a község színei.A címer leírása


2.§


(1)Szabadkígyós címerének történeti hűségű leírása:


Szabadkígyós címerpajzsa összetett. Az álló csücsköstalpú öregpajzs vörös mezejében arany és zöld mintázatú kígyó lebeg, feje a pajzsfő közepén szembenéz, tátott szájában balról jobbra kinyúló aranyos markolatú, ezüst pengéjű szablyát tart, teste bal-jobb-bal-jobb irányban tekereg. A pajzsköldök magasságában helyezkedik el a boglárpajzs, melynek kék mezejében a Wenckheim kastély stilizált, aranyos épülete vörös tetőzettel lebeg. A pajzson kilencágú grófi korona (öt ágán arany, a közbensőkön kék gyöngyökkel) helyezkedik el, abroncsán három türkizkő között két rubin virít. A korona hármas osztású vörös béléséből arany latinkereszt növekszik.

A foszlányok jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst.


(2)A címer uralkodó színei az arany, vörös, kék, ezüst és a zöld.


 1. A címer első hivatalos példányát a község polgármesterének hivatalos helyiségében kell kifüggeszteni. További hivatalos példányok helyezendők el a jegyző hivatalos helyiségében, a községháza nagytermében.A zászló leírása


 1. §


(1)Szabadkígyós község zászlaja rövidebb oldalára állított 1:2 oldalirányú, szabályos téglalap alakú fehér színű anyag, melynek két oldalát (10 cm szélességben) balról kék, jobbról arany szín szegélyezi. A zászló 2/3-ának mértani középpontjában helyezkedik el a község címere.

 1. A zászló rövidebb alsó oldala a fenti színekkel rojtozott díszítéssel van ellátva. A zászló 3/3-ának kezdetén a címer átmérőjének megfelelő méretben SZABADKÍGYÓS felírat látható.
 2. Szabadkígyós község díszzászlaja két példányban készül.


 1. Egyik díszzászlót a községháza épületén a Képviselőtestület ülésein, a nemzeti ünnepek és más, jelentős események alkalmával ki kell tűzni.
 2. A másik díszzászlót a község polgármesterének hivatali helyiségében kell védett, de látható módon elhelyezni.


 1. A község zászlajának használati példányait az (1) bekezdésben szabályozott módon, de a (2)  bekezdésben leírt rojtok nélkül kell elkészíttetni.A pecsét leírása


 1. §


(1)Szabadkígyós községpecsétje rézből, negatív dombornyomással, a 2. § (1) bekezdésében leírt rajzolattal készül, rajta a felsőközéptől kiindulva jobbról balra „Szabadkígyós község 1950” körfelírat található.


 1. A pecsétnyomás helyett alkalmazható gumibélyegző az (1) bekezdés szerinti lenyomat pozitív képével készül.A jelképek használata


 1. §


(1)A község jelképeinek használata nem sértheti a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét. 1. A község címere a Magyar Köztársaság címerének, a község zászlaja a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti. 1. A község címere az alábbi esetekben használandó:
  1. a község zászlaján
  2. a község pecsétjén
  3. a Képviselőtestület által alapított  és kiadott emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, meghívókon
  4. a községháza tanácskozó termében, a tisztségviselők hivatalos helyiségében, valamint a község intézményeiben
  5. díszítő elemként középületeken.


 1. A község címere az alábbi esetekben használható:


 1. a Képviselőtestület és bizottságai, a tisztségviselők felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken
 2. a Képviselőtestület bizottságainak, továbbá a tisztségviselőknek a Képviselőtestület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron,
 3. a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, és a községre utaló emléktárgyakon,
 4. a község nemzetközi kapcsolatai ünnepségei, rendezvényei során, a községben tartott bemutatókon, kiállításokon,
 5. idegenforgalmi propaganda kiadványokon, továbbá a községben működő üzemek, vállalkozások egyes jellegzetes termékein,
 6. a községi képviselőtestület intézményeinek, vállalkozásainak emblémájaként,
 7. egyéb állami, közigazgatási szerveknél, vállalkozóknál a külön engedélyben meghatározott formában és módon.


 1. A község díszzászlajának használatát a 3. § (3) bekezdése határozza meg.
 2. A község zászlaja a következő esetekben használható:
  1. a községben működő önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak, lakóházak feldíszítésére nemzeti ünnepek és rendezvények alkalmával,
  2. megkülönböztetésként a több település részvételével tartott rendezvényeken,
  3. a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
  4. cserezászlóként.


 1. A pecsét bármilyen formában történő lenyomatát kizárólag a Képviselőtestület és szervei által kiadott iratokon a polgármester előzetes engedélyével lehet alkalmazni.
 2. Méltatlan tárgyakon tilos a címert alkalmazni, vitás esetekben a Képviselőtestület dönt.A jelképek használatának módja


 1. §


(1)A község hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányok, az ábrázolás hűségének, színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos, vagy bővített jelképek használata a hitelesség és a megtévesztés elkerülése érdekében tilos.

 1. Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fa, fém, bőr, műanyag stb) színeiben jelentkezzék. A címer, a zászló és általában a színek nyomdai reprodukálásában, sokszorosításában az egy színben történő kivitelezés esetében a 2. § (2) bekezdésében foglalt színmegjelölés kötelező.


A jelképek használatának engedélyezése[1]


 1. §


(1)A község jelképeinek használatát a nem önkormányzati szerv, továbbá KFT, BT, vállalkozók és magánszemélyek részére – előzetes írásbeli kérelemre, esetenként vagy huzamosabb időtartamra – a polgármester engedélyezi.

 1. A jelképek szakmai, tudományos, közoktatási és nyereséggel nem járó közművelődési célú alkalmazása nem engedélyköteles, de előzetes bejelentési kötelezettség terheli. Az írásos bejelentést a polgármester részére meg kell küldeni.
 2. A községi jelképek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek (bejelentésnek) a következőket kell tartalmazni:
  • a kérelmező nevét, címét
  • a jelképek előállításának módját, használatának célját
  • az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot
  • a terjesztés, forgalomba hozatal módját
  • a jelkép használatának tervezett időtartamát
  • a jelképek használatáért felelős természetes személy megnevezését.

A kérelemhez a terjesztés, forgalmazás megkezdése előtt csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány, tárgy mintáját vagy fénymásolatát egy példányban.


 1. A község jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
  • a jelkép használatáért felelős természetes személy nevét, címét,
  • az engedélyezett használat célját, a használat terjedelmét és az engedély időtartamát,
  • használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket (használat módja,  terjesztési helyek, korlátozások, stb.)


Záró rendelkezések


 1. §


Szabadkígyós község Képviselőtestülete a község területén működő állami, társadalmi vagy gazdálkodó szervezetnek – külön előterjesztés alapján – a község zászlaját ajándékozhatja.


 1. §1

Szabálysértést követ el és a hatályos szabálysértési törvényben előírt pénzbírsággal sújtható, aki a község jelképeit engedély nélkül, vagy használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, továbbá a jelképek használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza. 1. §[2]


(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
                        Hocz István sk.         Orvos Hajnalka sk.

                        polgármester                                   jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzatának


14/1996 (VIII. 30.)


R E N D E L E T E


a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről
Szabadkígyós község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadkígyós község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről a következő rendeletet alkotja:


A jelképek


 1. §


(1)Szabadkígyós község lakosságát, területét, javait, szellemiségét, történelmi hagyományait szabatos jelek szimbolizálják.


(2)Szabadkígyós község hivatalos jelképei:


(3)Szabadkígyós község hivatalos jelképeinek tekintetében a község színei.A címer leírása


2.§


(1)Szabadkígyós címerének történeti hűségű leírása:


Szabadkígyós címerpajzsa összetett. Az álló csücsköstalpú öregpajzs vörös mezejében arany és zöld mintázatú kígyó lebeg, feje a pajzsfő közepén szembenéz, tátott szájában balról jobbra kinyúló aranyos markolatú, ezüst pengéjű szablyát tart, teste bal-jobb-bal-jobb irányban tekereg. A pajzsköldök magasságában helyezkedik el a boglárpajzs, melynek kék mezejében a Wenckheim kastély stilizált, aranyos épülete vörös tetőzettel lebeg. A pajzson kilencágú grófi korona (öt ágán arany, a közbensőkön kék gyöngyökkel) helyezkedik el, abroncsán három türkizkő között két rubin virít. A korona hármas osztású vörös béléséből arany latinkereszt növekszik.

A foszlányok jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst.


(2)A címer uralkodó színei az arany, vörös, kék, ezüst és a zöld.


 1. A címer első hivatalos példányát a község polgármesterének hivatalos helyiségében kell kifüggeszteni. További hivatalos példányok helyezendők el a jegyző hivatalos helyiségében, a községháza nagytermében.A zászló leírása


 1. §


(1)Szabadkígyós község zászlaja rövidebb oldalára állított 1:2 oldalirányú, szabályos téglalap alakú fehér színű anyag, melynek két oldalát (10 cm szélességben) balról kék, jobbról arany szín szegélyezi. A zászló 2/3-ának mértani középpontjában helyezkedik el a község címere.

 1. A zászló rövidebb alsó oldala a fenti színekkel rojtozott díszítéssel van ellátva. A zászló 3/3-ának kezdetén a címer átmérőjének megfelelő méretben SZABADKÍGYÓS felírat látható.
 2. Szabadkígyós község díszzászlaja két példányban készül.


 1. Egyik díszzászlót a községháza épületén a Képviselőtestület ülésein, a nemzeti ünnepek és más, jelentős események alkalmával ki kell tűzni.
 2. A másik díszzászlót a község polgármesterének hivatali helyiségében kell védett, de látható módon elhelyezni.


 1. A község zászlajának használati példányait az (1) bekezdésben szabályozott módon, de a (2)  bekezdésben leírt rojtok nélkül kell elkészíttetni.A pecsét leírása


 1. §


(1)Szabadkígyós községpecsétje rézből, negatív dombornyomással, a 2. § (1) bekezdésében leírt rajzolattal készül, rajta a felsőközéptől kiindulva jobbról balra „Szabadkígyós község 1950” körfelírat található.


 1. A pecsétnyomás helyett alkalmazható gumibélyegző az (1) bekezdés szerinti lenyomat pozitív képével készül.A jelképek használata


 1. §


(1)A község jelképeinek használata nem sértheti a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét. 1. A község címere a Magyar Köztársaság címerének, a község zászlaja a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti. 1. A község címere az alábbi esetekben használandó:
  1. a község zászlaján
  2. a község pecsétjén
  3. a Képviselőtestület által alapított  és kiadott emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, meghívókon
  4. a községháza tanácskozó termében, a tisztségviselők hivatalos helyiségében, valamint a község intézményeiben
  5. díszítő elemként középületeken.


 1. A község címere az alábbi esetekben használható:


 1. a Képviselőtestület és bizottságai, a tisztségviselők felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken
 2. a Képviselőtestület bizottságainak, továbbá a tisztségviselőknek a Képviselőtestület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron,
 3. a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, és a községre utaló emléktárgyakon,
 4. a község nemzetközi kapcsolatai ünnepségei, rendezvényei során, a községben tartott bemutatókon, kiállításokon,
 5. idegenforgalmi propaganda kiadványokon, továbbá a községben működő üzemek, vállalkozások egyes jellegzetes termékein,
 6. a községi képviselőtestület intézményeinek, vállalkozásainak emblémájaként,
 7. egyéb állami, közigazgatási szerveknél, vállalkozóknál a külön engedélyben meghatározott formában és módon.


 1. A község díszzászlajának használatát a 3. § (3) bekezdése határozza meg.
 2. A község zászlaja a következő esetekben használható:
  1. a községben működő önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak, lakóházak feldíszítésére nemzeti ünnepek és rendezvények alkalmával,
  2. megkülönböztetésként a több település részvételével tartott rendezvényeken,
  3. a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
  4. cserezászlóként.


 1. A pecsét bármilyen formában történő lenyomatát kizárólag a Képviselőtestület és szervei által kiadott iratokon a polgármester előzetes engedélyével lehet alkalmazni.
 2. Méltatlan tárgyakon tilos a címert alkalmazni, vitás esetekben a Képviselőtestület dönt.A jelképek használatának módja


 1. §


(1)A község hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányok, az ábrázolás hűségének, színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos, vagy bővített jelképek használata a hitelesség és a megtévesztés elkerülése érdekében tilos.

 1. Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fa, fém, bőr, műanyag stb) színeiben jelentkezzék. A címer, a zászló és általában a színek nyomdai reprodukálásában, sokszorosításában az egy színben történő kivitelezés esetében a 2. § (2) bekezdésében foglalt színmegjelölés kötelező.


A jelképek használatának engedélyezése[1]


 1. §


(1)A község jelképeinek használatát a nem önkormányzati szerv, továbbá KFT, BT, vállalkozók és magánszemélyek részére – előzetes írásbeli kérelemre, esetenként vagy huzamosabb időtartamra – a polgármester engedélyezi.

 1. A jelképek szakmai, tudományos, közoktatási és nyereséggel nem járó közművelődési célú alkalmazása nem engedélyköteles, de előzetes bejelentési kötelezettség terheli. Az írásos bejelentést a polgármester részére meg kell küldeni.
 2. A községi jelképek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek (bejelentésnek) a következőket kell tartalmazni:
  • a kérelmező nevét, címét
  • a jelképek előállításának módját, használatának célját
  • az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot
  • a terjesztés, forgalomba hozatal módját
  • a jelkép használatának tervezett időtartamát
  • a jelképek használatáért felelős természetes személy megnevezését.

A kérelemhez a terjesztés, forgalmazás megkezdése előtt csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány, tárgy mintáját vagy fénymásolatát egy példányban.


 1. A község jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
  • a jelkép használatáért felelős természetes személy nevét, címét,
  • az engedélyezett használat célját, a használat terjedelmét és az engedély időtartamát,
  • használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket (használat módja,  terjesztési helyek, korlátozások, stb.)


Záró rendelkezések


 1. §


Szabadkígyós község Képviselőtestülete a község területén működő állami, társadalmi vagy gazdálkodó szervezetnek – külön előterjesztés alapján – a község zászlaját ajándékozhatja.


 1. §1

Szabálysértést követ el és a hatályos szabálysértési törvényben előírt pénzbírsággal sújtható, aki a község jelképeit engedély nélkül, vagy használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, továbbá a jelképek használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza. 1. §[2]


(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
                        Hocz István sk.         Orvos Hajnalka sk.

                        polgármester                                   jegyző