Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 21/2004. (X.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 29 - 2016. 01. 29

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete

 a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 21/2004. (X. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról


1. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 21/2004. (X. 26.) önkormányzati rendeletének 9. §-a (1) bekezdése az alábbi 4. ponttal egészül ki:


4. Bölcsőde


2. § Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 21/2004. (X. 26.) önkormányzati rendeletének 6. fejezete az alábbi 6/A fejezettel egészül ki:


6/A fejezet


Bölcsőde


11/A § Az ellátás igénybe vétele


(1) Az ellátás igénybevétele kérelem alapján (kivételesen – jogszabályban meghatározott esetekben - hatósági rendelkezés, vagy együttműködési nyilatkozat alapján) történik. A kérelmet a kérelmező az intézmény vezetőjéhez nyújtja be.

(2) Az intézmény vezetője a kérelem elbírálásáról a kérelmező személyi és életkörülményeinek vizsgálata alapján dönt. A személyi és életkörülmények vizsgálatakor tekintettel kell lenni különösen a családban élő személyek számára, azok egészségi állapotára, a család jövedelmi és vagyoni viszonyaira.

(3) Jogszabály alapján hozott hatósági határozat előírhatja, hogy az ellátást az ellátottnak akkor is igénybe kell vennie, ha azt nem igényli.

(4) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - megállapodást köt, amely tartalmazza:

a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan),

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,

c) térítési díjfizetési kötelezettség esetén a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

d) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat,

e) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját.

(5) Megállapított jogosultság esetén kérelmező 15 napon belül köteles családi és jövedelmi viszonyaiban minden olyan változást az intézményvezető felé írásban bejelenteni, ami az ellátási jogosultságot, valamint a térítési díj mértékét érinti. Családi és jövedelmi viszonyok változása különösen: jövedelmi helyzet-, család létszámának-, lakcím megváltozása, tanulói jogviszony megszűnése, gyermek nagykorúvá válása.

(6) Amennyiben kérelmező bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint az ellátást jogosulatlanul igénybe veszi, akkor a térítési díj különbözetet legfeljebb hat havi különbözet összeg erejéig megfizetni köteles.

(7) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.

(8) A bölcsődébe történő felvétel az indokoltság sorrendjében történik.

(9) A felvételnél előnyt élveznek a Gyvt. 42/A.§ túl azon gyermekek akiknek szüleinek, törvényes képviselőinek a napközbeni ellátás igénylése – igazoltan – munkába állásuk miatt szükséges, illetve szociális körülményeik indokolják.


11/B §


Az ellátás megszűnésének esetei


A Gyvt. 37/A.§-ban foglaltakon túl a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás az ellátott tekintetében  megszűnik ha:

a) azt jogszabály előírja

b) szabadkígyósi lakóhelye, vagy tartózkodási helye megszűnik

c) az ellátást egybefüggően 30 napon keresztül bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe

d) térítési díj fizetési kötelezettség esetén a díjhátralék a 60 napot meghaladja.Záró rendelkezések


3. §. E rendelet 2016. január 29-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                   Balogh József                                    Balog Gábor

                                   polgármester                                         aljegyzőZáradék: Kihirdetve 2016. január 29-én.


Balog Gábor

      aljegyző