Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26 - 2019. 04. 27

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2019. (IV.26.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetését:784 050 823 Ft

Költségvetési bevétellel

784 050 823 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                   

 1. Működési Kiadások                                                                                            456 065 874

Személyi juttatások összesen:217 913 262

 1. Önkormányzat                                                                              108 721 181
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                     33 036 279
 3. Általános Művelődési Központ                                                       58 366 286
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  17 789 516


 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                          39 267 262
  1. Önkormányzat                                                                                 17 587 274
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         6 597 804
  3. Általános Művelődési Központ                                                         11 603 798
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3 478 386


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 179 080 797
  1. Önkormányzat                                                                              115 126 037
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                        3 638 148
  3. Általános Művelődési Központ                                                      49 403 262
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                   10 913 350


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                      5 211 379
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre           5 211 379

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                         6 801 320

5.1 Önkormányzat6 801 320

6. Megelőlegezések visszafizetése7.791.854


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                              158 545 456
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                              158 545 456
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                   158 151 421
  2. Általános Művelődési Központ                                                                   394 035


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0

1.1. Önkormányzat0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:169 439 493
 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         784 050 823


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        456 065 874


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               219 457 022

1.1. Önkormányzat működési támogatásai219 457 022 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                               28 560 000

2.1 Közhatalmi bevételek28 560 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                         59 531 000

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 41 756 000

3.2 Polgármesteri Hivatal0

3.3 Általános Művelődési Központ12 112 000

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ5 663 000


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:85 178 780

4.1. Önkormányzat 78 229 063

4.2 Általános Művelődési központ6 000 000

4.2 Polgármesteri Hivatal949 717

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                  63 339 072
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                     55 706 080
  2. Megelőlegezés következő évre                                                                 7 632 992


II. Felhalmozási bevételek:158 545 456


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:91 201 390

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele91 201 390


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel0


3.Finanszírozási bevételek összesen:67 344 066

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási67 344 066


III. Intézményfinanszírozás összesen:169 439 493

3.1 Polgármesteri hivatal42 292 917

3.2 Általános Művelődési Központ100 657 736

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ26 488 840


B. Költségvetési bevételek összesen                                         784 050 823
3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2019. április 25.

                        Balogh József                                                 Zatykó Katalin

                        polgármester                                                       jegyző

Záradék: Kihirdetve 2019. április 26.


                        Zatykó Katalin

                                                                                       jegyző


1. melléklet a 7/2019.(IV.26.) Ör. rendelethezA 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2018. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2018. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

219 457 022

Személyi juttatások

217 913 262


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési


Munkaadókat terhelő járulékok

39 267 262


Közhatalmi bevételek

28 560 000

Dologi kiadások

179 080 797


Egyéb műk.c. támogatások

85 178 780

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 801 320
Egyéb műk.c. kiadások

5 211 379


Működési bevételek

59 531 000

 Megelőlegezések visszafizetése

7 791 854


Megelőlegezések következő évre

7 632 992                 
Maradvány igénybevétele

55 706 080
Intézményfinanszírozás

169 439 493

Intézményfinanszírozás

169 439 493


Működési célú bevételek összesen

625 505 367

Működési célú kiadások összesen

625 505 367Felhalmozási c. támogatás

      91 201 390

Beruházások

158 545 456


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      

Felhalmozási célú kiadások összesen

158 545 456  


 Maradvány igénybevétel

67 344 066

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

748 050 823

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

748 050 823    

2. melléklet a 7/2019.(IV.26.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

megelőlegezések

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal
949 717


42 292 917   

           29 597 

43 272 231   

Önkormányzat

219 457 022


28 560 000

78 229 063

41 756 000


91 201 390

             

7 632 992


 121 993 492

  588 829 959

Általános Művelődési Központ
 6 000 000

       12 112 000

100 657 736  

         997 645

119 767 381  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       5 663 000   

26 488 840   

           29 412

    32 181 252  

ÖSSZESEN:

219 457 022


 28 560 000   

85 178 780   

59 531 000   

           

       91 201 390

                 

    7 632 992             

169 439 493  

                    123 050 146

784 050 8233. melléklet a 7/2019.(IV.26.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

       33 036 279

6 597 804

3 638 148         43 272 231   

Önkormányzat

108 721 181     

17 587 274

115 126 037

6 801 320

5 211 379

169 439 493

158 151 421

    

 7 791 854       

588 829 959

Általános Művelődési Központ

58 366 286   

11 603 798

49 403 262
394 035119 767 381

Szociális Alapszolgáltató Központ

17 789 516   

3 478 386

10 913 35032 181 252

ÖSSZESEN:

215 670 240  

38 663 778

181 927 303

6 801 320

5 211 379

169 439 493

158 545 456

          

 7 791 854      

784 050 823


4. melléklet az 7/2019.(IV.26.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       2 212 000   


Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

       2 399 379   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      5 211 379   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       5 211 379   


5. melléklet az 7/2019.(IV.26.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2018. évi felhalmozási kiadásai                                                                                               Adatok: forintban!Beruházások


Beruházások (TOP pályázat: piactér kialakítás és

           85 802 340   


orvosi rendelő építés előleg)Kossuth szobor készítés

             2 000 000   


Tenyészállat vásárlás

                 700 000   


Wenckheim kerékpárút terület vásárlás

             5 000 000   


Beruházások összesen:

           93 502 340   


                            -     

Felújítás                            -     


Felújítások összesen:           93 502 340   


Mindösszesen: