Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 29 - 2016. 09. 30

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2016. (IX.29.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós Község 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetését:600.656.703 Ft

Költségvetési bevétellel

600.656.703 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                 

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                    

 1. Működési Kiadások                                                                                          433 572 001

Személyi juttatások összesen: 192 465 174

 1. Önkormányzat                                                                              102 360 000
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                    30 049 000
 3. Általános Művelődési Központ                                                     47 128 060
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            12 928 114 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                       40 114 354
  1. Önkormányzat                                                                               16 869 776
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       7 075 180
  3. Általános Művelődési Központ                                                                  12 654 736
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                               3 514 662


 1. Dologi kiadások összesen:                                                               182 985 794
  1. Önkormányzat                                                                            130 945 649
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                      8 718 642
  3. Általános Művelődési Központ                                                     37 277 000
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                              6 044 503


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                              5 890 800
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre              5 890 800

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                     4 983 050

5.1 Önkormányzat4 983 050

6. Megelőlegezések visszafizetése7.132.829


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                              17 873 000
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             17 873 000
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                             17 775 000
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                            98 000


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0

1.1. Önkormányzat0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:149 211 702
 1. Költségvetési kiadások összesen:                                        600 656 703


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                                  433 572 001


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                          215 513 408

1.1. Önkormányzat működési támogatásai204 363 063

1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása11 150 345


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                       20 500 000

2.1 Közhatalmi bevételek20 500 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                                  52 884 040

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 37 141 398

3.2 Polgármesteri Hivatal40 642

3.3 Általános Művelődési Központ12 112 000

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ3 590 000


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:85 000 000

4.1. Önkormányzat 85 000 000

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                               59 674 553
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                          59 674 553


II. Felhalmozási bevételek:6 310 000


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:6 200 000

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele6 200 000


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:110 000

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel110 000


3.Finanszírozási bevételek összesen:11 563 000

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási11 563 000


III. Intézményfinanszírozás összesen:149 211 702

3.1 Polgármesteri hivatal45 774 180

3.2 Általános Művelődési Központ84 598 796

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ18 838 726


B. Költségvetési bevételek összesen                                       600 656 703
3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2016. szeptember 29.

                        Balogh József                                                Balog Gábor

                        polgármester                                                       aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2016. szeptember 29.


                       Balog Gábor

                                                                                       aljegyző


1. melléklet a 8/2016.(IX.29.) Ör. rendelethezA 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2016. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2016. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     204 363 063

Személyi juttatások

             192 465 174


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

       11 150 345

Munkaadókat terhelő járulékok

               40 114 354


Közhatalmi bevételek

       20 500 000

Dologi kiadások

             182 985 794


Egyéb műk.c. támogatások

       85 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

                 4 983 050
Egyéb műk.c. kiadások

                 5 890 800


Működési bevételek

       52 884 040

 Megelőlegezések visszafizetése

                 7 132 829 


Működési c. átvett pénzeszközök

                -     
Maradvány igénybevétele

       59 674 553
Intézményfinanszírozás

     149 211 702

Intézményfinanszírozás

             149 211 702


Működési célú bevételek összesen

    582 783 703

Működési célú kiadások összesen

            582 783 703Felhalmozási c. támogatás

       6 200 000

Beruházások

               17 873 000


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás

          110 000

Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      6 310 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

              17 873 000  


 Maradvány igénybevétel

     11 563 000

 Fejlesztési célú tartalék

               


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

   600 656 703  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

            600 656 703  

2. melléklet a 8/2016.(IX.29.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

       40642   

           45774180   

126000 

              45940822   

Önkormányzat

            204363063

11150345               

   20500000  

      85000000     

       37141398  


          6200000

             

                 110000   


 70704000

435168806 

Általános Művelődési Központ

     12112000   

            84598796  

 349000

               97059796  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       3590000   

            18838726   

 58553

               22487279   

ÖSSZESEN:

            204363063 

           11150345   

    20500000   

      85000000   

     52884040   

              -     

          6200000   

                 

                110000 

         149211702   

                    -  71237553

             600656703  

3. melléklet a 8/2016.(IX.29.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

       30049000 

       7075180   

       8718642   
 98000         45940822   

Önkormányzat

       102360000   

      16869776   

       130945649   

     4983050   

       5890800   

        149211702   

 17775000

    

    7132829   

       435168806  

Általános Művelődési Központ

       47128060   

    12654736   

       37277000             97059796   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       12928114   

       3514662   

       6044503             22487279   

ÖSSZESEN:

     192465174   

     40114354

     182985794   

     4983050  

       5890800   

       149211702   

          17873000   

          

     7132829  

        600656703   


4. melléklet az 8/2016.(IX.29.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezés                                                                                                 Adatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       4 600 000   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
          240 000   

Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          160 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      5 600 000   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       5 600 000   


5. melléklet az 8/2016.(IX.29.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2016. évi felhalmozási kiadásai                                                                                              Adatok: forintban!
Beruházások


2015. évben megkezdett járda építése


 9 782 000   


Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai

 1 700 000   


(tenyészállat vásárlása és gépbeszerzés)

egyéb beruházás
2 093 000


Beruházások összesen:13 575 000

              -     

Kastély-kocsimúzeum 4 200 000  

Informatikai eszköz98 000
Mindösszesen:
17 873 000