Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30 - 2017. 12. 02

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


17/2017. (IX.29.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetését:


663 774 951 Ft

Költségvetési bevétellel

663 774 951 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                   

 1. Működési Kiadások                                                                                            478 685 711

Személyi juttatások összesen:262 108 912

 1. Önkormányzat                                                                              161 796 170
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                     29 814 979
 3. Általános Művelődési Központ                                                       55 365 000
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  15 132 763 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                          44 488 555
  1. Önkormányzat                                                                                 23 319 655
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         5 970 000
  3. Általános Művelődési Központ                                                         12 048 900
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3 150 000


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 148 491 506
  1. Önkormányzat                                                                                85 279 674
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       4 944 320
  3. Általános Művelődési Központ                                                       50 708 781
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    7 558 731


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                      5 600 000
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre           5 600 000

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                       10 770 000

5.1 Önkormányzat10 770 000

6. Megelőlegezések visszafizetése7 226 738


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                                15 136 400
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                                15 136 400
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                      15.136 400


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0

1.1. Önkormányzat0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:169 952 840 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         663 774 951


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        478 685 711


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                              197 997 691

1.1. Önkormányzat működési támogatásai197 997 691 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                               25 650 000

2.1 Közhatalmi bevételek25 650 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                        67 520 534

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 53 852 092

3.2 Polgármesteri Hivatal1 346 442

3.3 Általános Művelődési Központ8 890 000

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ3 432 000


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:152 158 450

4.1. Önkormányzat 152 158 450

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                 35 359 036
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                   35 359 036


II. Felhalmozási bevételek:15 136 400


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:0

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele0


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel0


3.Finanszírozási bevételek összesen:15 136 400

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási15 136 400


III. Intézményfinanszírozás összesen:169 952 840

3.1 Polgármesteri hivatal39 353 500

3.2 Általános Művelődési Központ108 465 340

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ22 134 000


B. Költségvetési bevételek összesen                                         663 774 951


3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                        Balogh József                                                Zatykó Katalin

                         polgármester                                                       jegyző

Záradék: Kihirdetve 2017. szeptember 29-én.Zatykó Katalin

jegyző


1. melléklet a 17/2017.(IX.29.) Ör. rendelethezA 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2017. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2017. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     197 997 691

Személyi juttatások

             262 108 912


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

        

Munkaadókat terhelő járulékok

               44 488 555


Közhatalmi bevételek

       25 650 000

Dologi kiadások

             148 491 506


Egyéb műk.c. támogatások

     152 158 450

Ellátottak pénzbeli juttatásai

                10 770 000
Egyéb műk.c. kiadások

                5 600 000


Működési bevételek

       67 520 534

 Megelőlegezések visszafizetése

                7 226 738


Működési c. átvett pénzeszközök

                -     
Maradvány igénybevétele

       35 359 036
Intézményfinanszírozás

     169 952 840

Intézményfinanszírozás

             169 952 840


Működési célú bevételek összesen

    648 638 551

Működési célú kiadások összesen

           648 638 551Felhalmozási c. támogatás

      

Beruházások

               15 136 400


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      

Felhalmozási célú kiadások összesen

              15 136 400  


 Maradvány igénybevétel

     15 136 400

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

   663 774 951  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

           663 774 951    

2. melléklet a 17/2017.(IX.29.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

1 346 442

       39 353 500   

29 357 

    40 729 299  

Önkormányzat

         197 997 691

            

 25 650 000  

152 158 450     

  53 852 092 


         

             

                


 49 423 244

  479.081 477

Általános Művelődési Központ

    8 890 000

     108 465 340  

 767 341

  118 122 681  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       3 432 000   

       22 134 000   

 275 494

    25 841 494  

ÖSSZESEN:

         197 997 691

               

    25 650 000   

  152 158 450   

     67 520 534   

              -     

              

                 

                 

     169 952 840  

                    50 495 436

  663 774 951

3. melléklet a 17/2017.(IX.29.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

       29 814 979

       5 970 000   

       4 944 320            40 729 299   

Önkormányzat

     161 796 170   

      23 319 655   

      85 279 674   

  10 770 000   

  5 600 000   

169 952 840   

 15 136 400

    

  7 226 738  

       479 081 477  

Általános Művelődési Központ

       55 365 000   

    12 048 900   

       50 708 781          118 122 681   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       15 132 763   

       3 150 000   

       7 558 731             25 841 494   

ÖSSZESEN:

     262 108 912  

     44 488 555

     148 491 506   

  10 770 000  

  5 600 000   

169 952 840   

    15 136 400   

          

  7 226 738   

        663 774 951   4. melléklet a 17./2017.(IX.29.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       4 600 000   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
          240 000   

Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          160 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      5 600 000   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       5 600 000   


5. melléklet a 17/2017.(IX.29.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2017. évi felhalmozási kiadásai                                                                                               Adatok: forintban!
BeruházásokASP rendszer kialakítása


 6 000 000   Urnafal kialakítása

2 372 000Székelykapu építés


   500 000
egyéb beruházás (közvilágítás bővítés)
6 264 400


Beruházások összesen:15 136 400


              -     


Mindösszesen:
15 136 400