Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997.(X.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 11/1997. (X. 28.) számú R E N D E L E T E a parlagfű visszaszorításáról

Hatályos: 2000. 03. 27 - 2020. 12. 31

Szabadkígyós Község Önkormányzatának


11/1997. (X. 28.) számú


R E N D E L E T E


a parlagfű visszaszorításáról


Szabadkígyós Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a parlagfű visszaszorításáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja a parlagfű és különböző fűfélék, gyomok okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében Szabadkígyós közigazgatási területén elszaporodott különböző fűfélék, gyomok, különös tekintettel a parlagfű visszaszorítására.


2. §


E rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.


3. §


A rendelet hatálya a község közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.


A parlagfű visszaszorítás szabályai


4.§


(1) A település közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban) a bérlők a bérleményükben lévő területeket kötelesek a virágzó parlagfűtől és túlérzékenységi megbetegedést előidéző gyomoktól mentesen tartani.


(2) Az ingatlan, a beépítetlen telekingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kövesút (kocsiút) közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, gyom-mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni.


5.§


  1. A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függően szükséges gyakorisággal kell gondoskodni.


  1. A területen található parlagfű gyomirtását mechanikus eszközök, illetve szakhatóságok által engedélyezett készítmények (peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.


  1. A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat szórólapok útján gondoskodik.


  1. A parlagfű visszaszorítással kapcsolatos tájékoztatásokhoz igénybe kell venni a kommunikációs eszközöket.


SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK


6. §


(1)[1] Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket megszegi, illetve a parlagfű visszaszorítás szabályainak a jegyző felszólítására sem tesz eleget és amennyiben a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el és a hatályos szabálysértési törvényben előírt pénzbírsággal sújtható.

A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.


(2) Azokon a területeken, ahol a parlagfű irtási kötelezettségeknek a szabálysértési eljárás lefolytatásától számított 8 napon belül sem tesznek eleget, a terület tulajdonosa (kezelője, használója) költségére a jegyző elvégeztetheti.


(3) A parlagfű visszaszorításával kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzéséről – a parlagfű fertőzöttségi térkép, illetve kimutatás felhasználásával – a jegyző a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.


Hatályba lépő rendelkezés


7. §


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Szabadkígyós, 1997. október 20.

                        Hocz István sk.                                              Dr. Juhász Márta sk.

                        polgármester                                                              jegyző


[1]

Módosította a 6/2000 (III. 27.) számú rendelet