Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01 - 2019. 02. 02

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 04.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.04.) önkormányzati rendeletének a 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A jegyzői tisztég betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén-legfeljebb 6 hónap időtartama- a jegyzői feladatokat a hivatal polgármester által kijelölt köztisztviselője látja el.”


2. § A Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.04.) önkormányzati rendeletének 41. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármesteri hivatal szervezeti egységekre nem tagolódik. A hivatal feladatait az alábbi belső szervezeti tagozódásban és létszámmal látja el:


  • jegyző                                                1 fő
  • gazdálkodási ügyintéző                     1 fő
  • pénzügyi ügyintéző                           2 fő
  • igazgatási ügyintéző                          2 fő
  • adóügyi ügyintéző                             1 fő
  • személyügyi ügyintéző                      1 fő.”


3. §. (1) E rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

        (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII.04.) önkormányzati rendeletének 40. §-a.


                                                    Balogh József                         Zatykó Katalin

                                                     polgármester                                 jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet 2019. február 1. napján kihirdetésre került.


Záradék: Kihirdetve 2019. február 1-jén.