Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(III.29.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 8/2008.(III.18.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Hatályos: 2019. 04. 01 - 2019. 04. 02

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2019. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 8/2008.(III.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 8/2008.(III.18.) számú önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

  1. §. E rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


                                   Balogh József                                    Zatykó Katalin

                                   polgármester                                       jegyző


1. számú melléklet

  1. Étkeztetésért fizetendő térítési díjak

Ellátási forma

Térítési díj napi összege (nettó)

Térítési díj napi összege (bruttó=nettó+27%ÁFA)

Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást igénybe vevők esetén

394 Ft

500 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele helyben fogyasztás és elvitel esetén

394 Ft

500 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele házhoz történő kiszállítással

433 Ft

550 Ft


  1. Házi segítségnyújtásért fizetendő személyes térítési díjak

Ellátási forma

Térítési díj napi összege (nettó)

Térítési díj napi összege (bruttó=nettó+27%ÁFA)

Házi segítségnyújtás személyi gondozás esetén

0 Ft

0 Ft

Házi segítségnyújtás szociális segítés esetén

236  Ft

300 Ft

Házi segítségnyújtás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetén

394  Ft

500 Ft


  1. Időskorúak nappali ellátásáért fizetendő személyes térítési díjak

Időskorúak nappali ellátása térítésmentes