Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01 - 2018. 06. 02

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2018. (VI.1.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetését:669.512.614 Ft

Költségvetési bevétellel

669.512.614 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                   

 1. Működési Kiadások                                                                                            403 426 514

Személyi juttatások összesen:223 009 300

 1. Önkormányzat                                                                              111 313 500
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                     30 014 800
 3. Általános Művelődési Központ                                                       62 352 000
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  19 329 000 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                          38 475 160
  1. Önkormányzat                                                                                 16 441 000
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         5 823 060
  3. Általános Művelődési Központ                                                         12 448 100
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3 763 000


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 131 060 054
  1. Önkormányzat                                                                                67 374 600
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                        2 950 597
  3. Általános Művelődési Központ                                                       50 271 445
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  10 463 412


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                      3 212 000
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre           3 212 000

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                         7 670 000

5.1 Önkormányzat7 670 000

6. Megelőlegezések visszafizetése


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                                93 502 340
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                                93 502 340
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                     93 502 340


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0

1.1. Önkormányzat0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:172 583 760
 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         669 512 614


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        403 426 514


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               209 789 708

1.1. Önkormányzat működési támogatásai209 789 708 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                               25 650 000

2.1 Közhatalmi bevételek25 650 000


 1. Működési bevételek összesen:                                                         57 531 000

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 39 756 000

3.2 Polgármesteri Hivatal0

3.3 Általános Művelődési Központ12 112 000

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ5 663 000


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:80 908 000

4.1. Önkormányzat 74 908 000

4.2 Általános Művelődési központ6 000 000

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                  29.547.806
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                    29.547.806


II. Felhalmozási bevételek:93 502 340


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:0

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele0


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel0


3.Finanszírozási bevételek összesen:93 502 340

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási93 502 340


III. Intézményfinanszírozás összesen:172 583 760

3.1 Polgármesteri hivatal38 758 860

3.2 Általános Művelődési Központ105 961 900

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ27 863 000


B. Költségvetési bevételek összesen                                         669 512 614
3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2018. május 31. 

                        Balogh József                                                 Zatykó Katalin

                        polgármester                                                       jegyző

Záradék: Kihirdetve 2018. június 01.


                        Zatykó Katalin

                                                                                       jegyző


1. melléklet a 8/2018.(VI.1.) Ör. rendelethezA 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2018. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2018. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     207 655 181

Személyi juttatások

             223 009 300


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

         2 134 527

Munkaadókat terhelő járulékok

               38 475 160


Közhatalmi bevételek

       25 650 000

Dologi kiadások

             131 060 054


Egyéb műk.c. támogatások

       80 908 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

                  7 670 000
Egyéb műk.c. kiadások

                  3 212 000


Működési bevételek

       57 531 000

 Megelőlegezések visszafizetése

                


Működési c. átvett pénzeszközök

                -     
Maradvány igénybevétele

       29 547 806
Intézményfinanszírozás

     172 583 760

Intézményfinanszírozás

             172 583 760


Működési célú bevételek összesen

    576 010 274

Működési célú kiadások összesen

           576 010 274Felhalmozási c. támogatás

      

Beruházások

               93 502 340


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

              


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

      

Felhalmozási célú kiadások összesen

              93 502 340  


 Maradvány igénybevétel

     93 502 340

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

   669 512 614  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

           669 512 614    

2. melléklet a 8/2018.(VI.1.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal


       38 758 860   

           29 597 

    38 788 457   

Önkormányzat

         207 655 181

2 134 527            

 25 650 000  

74 908 000     

     39 756 000 


         

             

                


 121 993 492

  472 097 200

Általános Művelődési Központ
 6 000 000

      12 112 000

     105 961 900  

         997 645

  125 071 545  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       5 663 000   

       27 863 000   

           29 412

    33 555 412  

ÖSSZESEN:

         207 655 181

 2 134 527              

 25 650 000   

80 908 000   

     57 531 000   

              -     

              

                 

                 

     172 583 760  

                    123 050 146

  669 512 6143. melléklet a 8/2018.(VI.1.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

       30 014 800

       5 823 060   

       2 950 597            38 788 457   

Önkormányzat

     111 313 500   

      16 441 000   

      67 374 600   

  7 670 000   

  3 212 000   

172 583 760   

 93 502 340

    

        

       472 097 200  

Általános Művelődési Központ

       62 352 000   

    12 448 100   

       50 271 445          125 071 545   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       19 329 000   

       3 763 000   

       10 463 412            33 555 412   

ÖSSZESEN:

     223 009 300  

     38 475 160

     131 060 054  

  7 670 000  

  3 212 000   

172 583 760   

  93 502 340   

          

       

        669 512 614   


4. melléklet az 8./2018.(VI.1.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       2 212 000   


Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          400 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      3 212 000   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       3 212 000   


5. melléklet a 8/2018.(VI.1.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2018. évi felhalmozási kiadásai                                                                                               Adatok: forintban!Beruházások


Beruházások (TOP pályázat: piactér kialakítás és

           85 802 340   


orvosi rendelő építés előleg)Kossuth szobor készítés

             2 000 000   


Tenyészállat vásárlás

                 700 000   


Wenckheim kerékpárút terület vásárlás

             5 000 000   


Beruházások összesen:

           93 502 340   


                            -     

Felújítás                            -     


Felújítások összesen:           93 502 340   


Mindösszesen: