Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 28 - 2018. 04. 29

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2018. (IV.27.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetését:903.681.666 Ft

Költségvetési bevétellel

903.681.666 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                   

 1. Működési Kiadások                                                                                            515.905.984

Személyi juttatások összesen:286.439.222

 1. Önkormányzat                                                                              163.408.745
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                     38.476.192
 3. Általános Művelődési Központ                                                       64.326.000
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                  20.228.285 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                          48.245.578
  1. Önkormányzat                                                                                 25.319.655
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         7.397.308
  3. Általános Művelődési Központ                                                         12.048.900
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      3.479.715


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 153.974.633
  1. Önkormányzat                                                                                80.397.873
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                        5.514.320
  3. Általános Művelődési Központ                                                      58.955.440
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     9.107.000


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                      7 428 508
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre           7 428 508

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                       12.591.305

5.1 Önkormányzat12.591.305

6. Megelőlegezések visszafizetése7 226 738


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                             194.840.714
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                             194.840.714
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                     19.931.411
  2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                      174.909.303

III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0

1.1. Önkormányzat0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:192.934.968
 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         903.681.666


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        515.905.984


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               223.932.017

1.1. Önkormányzat működési támogatásai223.932.017 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                29.390.000

2.1 Közhatalmi bevételek29.390.000


 1. Működési bevételek összesen:                                                         86.935.236

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 61.756.236

3.2 Polgármesteri Hivatal880.000

3.3 Általános Művelődési Központ19.080.000

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ5.219.000


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:116.861.441

4.1. Önkormányzat 116.861.441

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                 58.287.290
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                   50.495.436
  2. Megelőlegezés                                                                                   7.791.854


 1. Működési c. átvett pénzeszköz                                                          500.000
  1. Általános Művelődési Központ                                                     500.000


II. Felhalmozási bevételek:194.840.714


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:194.840.714

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele194.840.714


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:0

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel0


3.Finanszírozási bevételek összesen:0

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási0


III. Intézményfinanszírozás összesen:192.934.968

3.1 Polgármesteri hivatal50.631.463

3.2 Általános Művelődési Központ114.982.999

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ27.320.506


B. Költségvetési bevételek összesen                                         903.681.666
3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2018. április 26.

                        Balogh József                                                 Zatykó Katalin

                        polgármester                                                        jegyző

Záradék: Kihirdetve 2018. április 27.


                        Zatykó Katalin

                                                                                        jegyző

1. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethezA 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2017. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2017. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     223 932 017

Személyi juttatások

             286 439 222


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

        

Munkaadókat terhelő járulékok

               48 245 578


Közhatalmi bevételek

       29 390 000

Dologi kiadások

             153 974 633


Egyéb műk.c. támogatások

     116 861 441

Ellátottak pénzbeli juttatásai

               12  591 305


 Megelőlegezés

         7 791 854 

Egyéb műk.c. kiadások

                7 428 508


Működési bevételek

       86 935 236

 Megelőlegezések visszafizetése

                7 226 738


Működési c. átvett pénzeszközök

            500 000  
Maradvány igénybevétele

       50 495 436
Intézményfinanszírozás

     192 934 968

Intézményfinanszírozás

             192 934 968


Működési célú bevételek összesen

    708 840 952

Működési célú kiadások összesen

           708 840 953Felhalmozási c. támogatás

     194 840 714 

Beruházások

               19 931 411


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás


Felújítások

             174 909 303


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

    194 840 714

Felhalmozási célú kiadások összesen

            194 840 714  


 Maradvány igénybevétel

       

 Fejlesztési célú tartalék

          


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

    903 681 666 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

            903 681 666 

2. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

880 000

       50 631 463   

29 357 

    51 540 820  

Önkormányzat

223 932 017

            

 29 390 000  

116 861 441     

  61 756 236 


 194 840 714        

             

                

         7 791 854

 49 423 244

  683 995 506

Általános Művelődési Központ

   19 080 000

 500 000
     114 982 999  

 767 341

  135 330 340  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       5 219 000   

       27 320 506   

 275 494

    32 815 000  

ÖSSZESEN:

    223 932 017

               

 29 390 000   

116 861 441   

 86 935 236   

  500 000         

 194 840 714             

                 

                 

     200 726 822  

                    50 495 436

  903 681 666

3. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

       38 476 192

       7 397 308   

       5 514 320   
 153 000    51 540 820   

Önkormányzat

     163 408 745   

      25 319 655   

     80 397 873   

  12 591 305   

 7 428 508   

192 934 968   

19 778 411

174 909 303    

  7 226 738  

  683 995 506  

Általános Művelődési Központ

       64 326 000   

    12 048 900   

       58 955 440     135 330 340   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       20 228 285   

       3 479 715   

       9 107 000        32 815 000   

ÖSSZESEN:

     286 439 222  

     48 245 578

     153 974 633   

  12 591 305  

  7 428 508   

192 934 968   

 19 931 411   

174 909 303          

  7 226 738   

   903 681 666   


4. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       4 600 000   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
          240 000   

Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          160 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      5 600 000   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       5 600 000   


5. melléklet a 4/2018.(IV.27.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2017. évi felhalmozási kiadásai                                                                                               Adatok: forintban!
BeruházásokASP rendszer kialakítása


 6 000 000   Urnafal kialakítása

2 372 000Székelykapu építés


   500 000
egyéb beruházás (közvilágítás bővítés)
11.059.411


Beruházások összesen:19.931.411FelújÍtások:

TOP beruházások előleg

útfelújítási munkák

                                           

                               174.909.303              -     


Mindösszesen:
194.840.714