Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(III.18.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2018. 03. 31

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2008. (III. 18.) számú önkormányzati rendelete


a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásárólSzabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:


 1. fejezet


Általános rendelkezések


1. §


E rendelet célja, hogy - a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében az Sztv. rendelkezéseinek megfelelően – meghatározza Szabadkígyós községben az egyes szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, az önkormányzati pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának, igénybe vételének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.


2. §


(1) E rendelet hatálya Szabadkígyós község közigazgatási területén élő az Sztv. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


(2) A Képviselőtestület szociális alapellátás keretében személyes gondoskodást nyújtó – szociális rászorultságtól függő - pénzbeli és természetbeni ellátásban részesíti az e rendelet hatálya alá tartozó személyeket.


 1. fejezet


A szociális ügyekben eljáró önkormányzati szervek


3. §[1] 1. fejezet


Az egyes szociális ellátásokra vonatkozó szabályok


Rendszeres szociális segély


4. §[2]

(1)[3]


(2) [4]


(5)[5] [6]


5. §[7]


(1)[8]


Lakásfenntartási támogatás


6. § [9]Ápolási díj


7. §[10]


Átmeneti segély


8. §[11]


9. §[12]


10. §[13]


10/A. § [14] [15]


(3) [16]

(5)[17]


11. §[18]


Temetési segély


12. §[19]Közgyógyellátás


13. §[20]Szociálpolitikai kerekasztal


14. §


Az önkormányzat az Sztv. 58/B § (2) bekezdése alapján helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, melynek tagjai:

1.) a képviselőtestület szociális bizottságának elnöke

            2.) a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője

            3.) a gyermekjóléti szolgálat munkatársa

            4.) a településen működő nyugdíjas klub által delegált személy.


IV. fejezet


Alapszolgáltatások


15. §


(1)[21] [22] Az önkormányzat a személyes gondoskodás körében az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:


 1. étkezés
 2. házi segítségnyújtás
 3. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
 4. nappali ellátás
 5. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.


(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.


(3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az ehhez szükséges nyomtatványt az intézményvezető bocsátja a kérelmező rendelkezésére, melyhez csatolni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolásait.


(4) A kérelmet az intézményvezető bírálja el, az ellátás igénybevételét az ő intézkedése alapozza meg, döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

(5) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntésével nem ért egyet, úgy 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.


(6) Az önkormányzat az (1) bekezdés a.)-e.) pontjában felsorolt feladatokat a az általa működtetett Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: SZAK) keretében az f.) pontban meghatározott feladatot pedig a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény keretében biztosítja.


Szociális étkeztetés


16. §


(1) A szociális étkeztetést az önkormányzat az SZAK keretében biztosítja.


(2) Napi egyszeri étkeztetésre jogosult az, aki:


 1. nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában részesül, vagy nyugdíjkorhatáron túli, illetve egyedül élő és önmaguk részére átmenetileg vagy tartósan nem tudják az étkeztetést biztosítani;
 2. egészségi állapota miatt maga és családja átmenetileg rászorul, feltéve, hogy az egynapi egyszeri meleg étkeztetés más módon nem biztosítható.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott étkeztetés iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A vezető a kérelmezőt nyilvántartásba veszi, az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.


Házi segítségnyújtás


17. §


(1) A házi segítségnyújtást a SZAK tevékenysége keretében biztosítja az önkormányzat társadalmi és hivatásos gondozók bevonásával.


(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.


(3) A házi gondozási körzetek határait az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás[23]


18. §


A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.


A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.


Nappali ellátás


19. §


(1) Nappali ellátásban az a 18. életévét betöltött személy részesíthető, aki:

 1. egészségi állapotára figyelemmel szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes,
 2. nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában részesül, vagy nyugdíjkoron túli, egyedül élő,
 3. egészségi állapota miatt napközbeni gondozásra szorul feltéve, hogy gondozása, ellátása más módon nem biztosítható.


(2) A nappali ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki a gondozást kérőt nyilvántartásba veszi. Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg. A felvételt kérő a gondozásra csak az intézményvezető által megküldött értesítés kézhezvétele után válik jogosulttá.


Tanyagondnoki szolgálat


20. §[24]Térítési díj

21. §[25]


(1) Az önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért térítési díjat kell fizetni.


(2) Az intézményi térítési díjakat a képviselőtestület évente két alkalommal állapítja meg. A térítési díjat ellátási napra kell megállapítani.


(3) A személyi térítési díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(4) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.


V. fejezet

Eljárási szabályok


22. §


A szociális támogatásokra irányuló kérelmeket a polgármesteri hivatalnál, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra az idősek klubja vezetőjénél, az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Ez alól kivételt képez, amikor az intézményvezető a krízishelyzetben lévőt külön eljárás nélkül köteles ellátásban részesíteni.


Záró rendelkezések


23. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 20/2004. (IX. 21.) Ör valamint az azt módosító 3/2005. (I. 18.) Ör. a 13/2005. (IV. 18.) Ör. a 23/2005. (VII. 22.) Ör. a 29/2005. (XI. 22.) Ör. a 31/2005. (XII. 13.) Ör. a 3/2006. (I. 24.) Ör. a 19/2006. (VII. 18.) Ör. a 3/2007. (I. 16.) a 12/2007. (V. 22.) Ör. a 13/2007. (VI. 19.) Ör. a 26/2007. (XII. 20.) Ör és a 3/2008. (I. 29.) Ör. számú rendeletek hatályát vesztik.


Szabadkígyós 2008. március 17.


                        Balogh József sk.                                           Domokos Ferencné sk.

                        Polgármester                                                              jegyzőZáradék: Kihirdetve 2008. március 18.

    

            Domokos Ferencné sk.

                     jegyző
1. számú melléklet


Szabadkígyós község házi gondozási körzetei


 1. körzet

      1. Rákóczi utca

      2. Munkácsy utca

3. Medgyesi út

      4. Gorkij utca

      5. Táncsics utca

      6. Dózsa utca

      7. Jókai utca

      8. Bartók utca

      9. Zrínyi utca 35-85.; 2-74

      10. Ókígyósi út 103-171 és 106-186.

      11. Arany J. utca

      12. Vörösmarty utca

      13. Vágóhíd utca

      14. Kölcsey utca

      15. Árpád utca

      16. Bem utca

      17. Deák utca

      18. Lehel utca

      19. Batthyány utca


 1. körzet

      1. József A. utca

      2. Ady E. utca

      3. Virág utca

      4. Nefelejcs utca

      5. Tulipán utca

      6. Petőfi utca

      7. Iskola utca

      8. Széchenyi utca

      9. Kastély utca

      10. Áchim utca

      11. Tangazdaság

      12. Ókígyósi út  2-104 és 1-101.

      13. Zrínyi utca 1-33.

      14. Tessedik utca3. körzet

      Major


2. számú melléklet[26]

a 8/2008. (III. 18.) Ör. rendelethez.


Melléklet az 5/2013. (III.21.) önkormányzati rendelethez


[27] [28] [29] [30] [31] [32] Étkeztetésért fizetendő térítési díjakEllátási forma

Térítési díj napi összege

(nettó)

Térítési díj napi összege

(bruttó=nettó+27%ÁFA)

Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást igénybe vevők esetén

331 Ft

420 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele helyben fogyasztás és elvitel esetén

331 Ft

420 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele házhoz történő kiszállítással

331 Ft

420 FtHázi segítségnyújtásért fizetendő személyes térítési díjak[33]


Házi segítségnyújtás alap esetben térítésmentes.


Házi segítségnyújtás keretében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ha az ellátott állapota indokolj az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükséglet vizsgálata.


A gondozási szükséglettel nem rendelkező személy ellátása után fizetendő térítési díj összege: bruttó 500 Ft/óra/ellátottIdőskorúak nappali ellátásáért fizetendő személyes térítési díjak


Időskorúak nappali ellátása térítésmentes                        Balogh József sk.                                           Domokos Ferencné sk.

                           polgármester                                                              jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[3]

Módosította a 3/2012.(I.19.) sz.önkorm.rend. Hatályos 2012. január 19. napjától

[4]

Módosította a 3/2012.(I.19.) sz.önkorm.rend. Hatályos 2012. január 19. napjától

[5]

Módosította a 10/2009. (IV.16.) Ör. rendelet. Hatályos 2009. április 16. napjától

[6]

Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (I.19.) sz.önkorm.rend.4.§-a. Hatálytalan 2012. január 19. napjától

[7]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[8]

Módosította a 10/2009. (IV.16.) Ör. rendelet. Hatályos 2009. április 16. napjától

[9]

Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (I.19.) sz.önkorm.rend.4.§-a. Hatálytalan 2012. január 19. napjától

[10]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[14]

Kiegészítette a 3/2012. (I. 19.) sz. önkorm.rend. 3. §-a, hatályos 2012. január 19. napjától.

[15]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[16]

Módosította a 17/2012. (XII.13.) önkorm.rendelet. Hatályos 2012. december 13. napjától

[17]

Kiegészítette a 17/2012. (XII.13.) önkorm.rendelet. Hatályos 2012. december 13. napjától

[18]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[19]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[20]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) Ör. 21.§ (2) a) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1-től.

[21]

Módosította a 2/2017.(I.26.) számú Ör. 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2017. január 27-től.

[22]

Módosította a 2/2017.(I.26.) számú Ör. 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2017. január 27-től.

[23]

Módosította a 2/2017.(I.26.) számú Ör. 2.§-a. Hatályos 2017. január 27-től.

[24]

Hatálytalanította a 2/2017.(I.26.) számú Ör. 3.§-a. Hatályos 2017. január 27-től.

[25]

Kiegészítette a 2/2017.(I.26.) számú Ör. 4.§-a. Hatályos 2017. január 27-től.

[26]

Módosította a 6/2017.(II.23.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2017. március 1-től.

[27]

Módosította a 7/2009. (II. 19.) Ör. rendelet. Hatályos 2009. március 1-től

[28]

Módosította a 10/2009. (IV.16.) Ör. rendelet. Hatályos 2009. május 1-től

[29]

Módosította a 4/2010. (I. 28.) Ör. rendelet. Hatályos 2010. február 1-től

[30]

Módosította a 10/2010. (VI. 17.) rendelet. Hatályos 2010. július 1-től

[31]

Módosította a 8/2012.(IV.19.) rendelet. Hatályos 2012. május hó 1-től.

[32]

Módosította az 5/2013.(III.21.) rend. Rendelkezéseit a kihirdetését követő térítési díj befiz.-kor kell alkalmazni

[33]

Módosította a 2/2017.(I.26.) számú Ör. 4.§-a. Hatályos 2017. január 27-től.