Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2015. 05. 02


SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2015. (IV.30.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:I.§Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetését:818.651 E Ft

Költségvetési bevétellel

818.651 E Ft

Költségvetési kiadással

 0 E Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                

                                                                                                                                

                                                                                                                      adatok E Ft-ban

  1. Költségvetési kiadások:


II.Működési kiadások:                                                                                     445.425


1.Személyi juttatások összesen:                                                                            197.402  

1.1. ÁMK személyi juttatásai                                                                                   54 496

1.2. SZAK személyi juttatásai                                                                       14 764

1.3. ÖH személyi juttatásai                                                                                       24 852

1.4. Önkormányzat alaptevékenység személyi juttatásai                                           103.290


2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                                           42.695

2.1. ÁMK munkaadókat terhelő járulékai                                                                 14 683

2.2. SZAK munkaadókat terhelő járulékai                                                               4.005

2.3. ÖH munkaadókat terhelő jár                                                                             6.607

2.4. Önkormányzat alaptevékenység munkaadókat terhelő járulékai                    17.400


3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:                                                          171.436

3.1. ÁMK dologi és egyéb folyó kiadásai                                                              46 652

3.2. SZAK dologi és egyéb folyó kiadásai                                                             10 729

3.3. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai                                                                 10.839

3.4. Önkormányzat alaptevékenység dologi és egyéb folyó kiadásai            103.216


4. Egyéb működési kiadások összesen:                                                                    33.892

      4.1. Önkormányzat támogatásértékű működési kiadások                                         

      4.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre                  13.227

      4.3. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám.                   20.665

II. Felhalmozási kiadások:                                                                                              201.022


1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen:                                                            167.600

1.1. Önkormányzat alaptevékenység beruházási kiadásai                                         166.920

1.2.ÁMK alaptevékenység beruházás                                                                         285

1.3 ÖH alaptevékenység beruházás                                                                            395


2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val összesen:                                                                           0

2.1. Önkormányzat alaptevékenység felújítási kiadásai                                           0                                                                                3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                                33 422

3.1. Önkormányzat alaptevékenység támogatásértékű felhalmozási kiadások      33 422III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                                     0


IV. Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                  

1.1 Önkormányzat alaptevékenység fejlesztési célú tartalék                              

1.2. Önkormányzat vállalkozási tevékenység működési célú tartalék                       0


V. Intézményfinanszírozási kiadások                                                                             166.433

            1.1. ÁMK intézményfinanszírozása                                                                         103.060

            1.2. SZAK intézményfinanszírozása                                                                          23.272

            1.3. ÖH intézményfinanszírozása                                                                               40.101


Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                5.771


A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.                      818.651B. Költségvetési bevételek:                                                                                           385.946


 I. Működési bevételek:                                                                                                  52.464


            1.2.1. ÁMK saját működési bevétele                                                                       11.551

            1.2.2. SZAK saját működési bevétele                                                            6.140

            1.2.3. ÖH saját működési bevétele                                                                                305   1.2.4. Önkormányzat alaptevékenység saját működési bevétele                              34.468

                                                                                 2. Önkormányzatok közhatalmi bevételei                                                                 19.874

     

      2.1. Közhatalmi bevételek                                                                                    19.874


Önkormányzatok működési támogatások összesen:                                                   173.996


     

4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:                                      139.612


            4.1.1 ÁMK saját működési bevétele                                                                            803

            4.1.2 ÖH saját működési bevétele                                                                             2.183    4.1.3 Önkormányzat alaptevékenység saját működési bevétele                            136.626II. Felhalmozási bevételek:                                                                                             30.664                                     


                                  

2. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:                                                             

     

2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:                                   30.664

2.1.1. Önkormányzat alaptevékenység fejezettől                                                       30.664

2.1.2. Önkormányzat vállalkozási tevékenység fejezettől                                                    0  

            2.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                          0

            2.2.1. Önkormányzat alaptevékenység háztartásoktól                                             0III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                  0


            1. Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése                                                                0


IV. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                         0


V. Intézményfinanszírozás bevételei                                                                              166.433

1.1. ÁMK intézményfinanszírozása                                                                         103.060

            1.2. SZAK intézményfinanszírozása                                                                          23.272

            1.3. ÖH intézményfinanszírozása                                                                               40.101


Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                 5.771


B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V.              588.814
A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének

egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. :                                                                    - 229 837

5

C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom

nélküli bevételek összesen:                                                                 229 837V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele                                                       229 837


1.Önkormányzat működési célra                                                                     59 479

2.Önkormányzat fejlesztési célra                                                                    170.358D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének

külső finanszírozására szolgáló bevételek


VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                           0

VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei                                                          0

            1. Működési célú likvid hitel (folyószámlahitel) felvétel                                           0D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII.                                            0

E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási

kiadások


VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai                                                                                  0


VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:                                                            0

            1. Felhalmozási célú hitel törlesztése                                                                                   0

            2. Rövid lejáratú hitel törlesztése                                                                                        0


E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII.                                                    03. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási,   0 EFt fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


1)Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2)Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


3)Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4)Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


5)Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Szabadkígyós, 2015. április 30.
                        Balogh József                                                Balog Gábor

                        polgármester                                                        aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2015. május 4.


                       Balog Gábor

                                                                                       aljegyző
1. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethezA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG
adatok E Ft-banMegnevezés

2014. évi

Megnevezés

2014. évi


eredeti előirányzat


eredeti előirányzat

Intézményi működési bevételek

52464

Személyi juttatások

197402

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


Munkaadókat terhelő járulékok

42695

              Helyi adók és egyéb sajátos bevételek

19874

Dologi kiadások

171436Támogatásértékű működési kiadások

13227ÁH-on kívüli működési célú kiadások


Működési célú költségvetési támogatások

173996

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

20665Ellátottak pénzbeli juttatásai
Intézményfinanszírozás

166433Rövid lejáratú hitel visszafizetés
Működési célú vállalkozási tartalék

0

Támogatásértékű működési bevételek

139612

Államháztartáson belüli megelőlegezés 

5771

Államháztartáson belüli megelőlegezés 

5771


0
0
0

Intézményfinanszírozás

166433


0

Működési célú pénzmaradvány

59479


0

Működési célú bevételek összesen

617629

Működési célú kiadások összesen

617629

0

Felhalmozási célú kamatbevétel


Felújítási kiadások ÁFÁ-val

0Beruházási kiadások ÁFÁ-val

167600Támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzatnak

33 422

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől

30664

Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

0Fejlesztési célú hitel törlesztés

0

Felhalmozási célú pénzmaradvány

170358

Fejlesztési célú tartalék0


0


0Felhalmozási célú bevételek összesen

201022

Felhalmozási célú kiadások összesen

201022

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

818651

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

818651

2. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok E Ft-ban
Int.műk.

Sajátos

Felhalm. és

Int.fin./

Átvett pénzeszközök

Hitel,

Pf.nélküli bevétel

Bevételek

Szakfeladat

bev.

bev.

tőkejell.

Állami

működési

felhalm.

kölcsön

működési

felhalm.

összesen
bev.

tám.

célú

célú

visszatér.

célra

célraEredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti

 ei.

Eredeti ei.

Eredeti

 ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti

ei.

Eredeti

ei.

Eredeti

 ei.

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT


ÁMK bevételei összesen

11551

0

0

103060

803

0

0

702

0

116116

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0


SZAK bevételei összesen

6140

0

0

232720

86

0

29 498


ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó)


Önkormányzati Hivatal bevételei összesen

305

0

0

40101

2183

0

0

104

0

42693


Önkormányzat

34468

19874


173996

136626

30664


59479

175237

630344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

52464

19874


340429

139612

30664

0

60371

175237

818651
3. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethez


SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok E Ft-ban
Személyi

Munkaadót

Dologi

Pénzeszköz átadások

Szoc.ellát/

Felhalmo-

Hitel

Pforg.

Kiadások

Szakfeladat

juttatások

terhelő

kiadások

működési

felhalm.

ellát.pbeli

zási

törlesztés

nélküli

összesenjárulék


célú

célú

juttatásai

kiadások


kiadásokEredeti

ei.

Eredeti

 ei.

Eredeti ei.

Eredeti

 ei.

Eredeti ei.

Eredeti

ei.

Eredeti

 ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Eredeti ei.

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT


ÁMK kiadásai összesen:

54 496

14 683

46652

0

0

0

285

0

0

116116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


SZAK kiadásai összesen

14764

4005

10729

0

0

0

0

0

0

29 498
ÖKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó)


Önkormányzati Hivatal összesen

24852

6607

10839

0

0

0

395

0

0

426930


Önkormányzat

103290

17400

103216

185431

33422

20665

166920

0

0

630344


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

197402

42695

171436

185431

33 422

20665

167600

0


818651
4. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2014. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezés                                                                                                Adatok E Ft-ban


Támogatásértékű működési kiadások  

           

 DAREH működési hozzájárulás                                                                                    300

Egyéb szervezetek számára                                                                                          1.000

Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesületnek                                                                    50


Támogatásértékű működési kiadások összesen                                                     1.550Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             


Civil szervezeteknek                                                                                                      2.653

Arany János Tehetséggondozó támogatás                                                                         150

Szabadkígyósi Közösségi Célú Nonprofit Kft-nek                                                                                                                                                                                                      6.000

Egyéb szervezetek                                                                                                        2.874

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen                 11.677


Intézményfinanszírozás kiadásai

Általános Művelődési Központnak                                                                          103.060

Szociális Alapszolgáltatási Központnak                                                                      23.272

Önkormányzati Hivatalnak                                                                                        40.101


Intézményfinanszírozási kiadások összesen:                                                     166.433


Működési célú pénzeszköz átadás összesen:                                                    179.660Támogatásértékű felhalmozási kiadások„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító ÖT

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízátvezetés önrész és a                                           

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszer önrész                                              33 422Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások összesen                                   33 422


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:                                                 33 422
Pénzeszköz átadás mindösszesen:                                                                     213.0825. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2014. évi felhalmozási kiadásai                                                                                              Adatok: Ezer forintban!Beruházási kiadások az Önkormányzatnál                                           167.600


Mindösszesen:                                                                                             167.600