Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1999.(IX.3.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1999. (IX. 3.) Ör. számú R E N D E L E T E a belvíz okozta személyi tulajdonban keletkezett lakáskárok enyhítésére nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Hatályos: 2000. 07. 17

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1999.(IX.3.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1999. (IX. 3.) Ör. számú R E N D E L E T E a belvíz okozta személyi tulajdonban keletkezett lakáskárok enyhítésére nyújtandó önkormányzati támogatásokról

2000.07.17.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a Szociális igazgatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv-ben kapott felhatalmazás alapján a személyi tulajdonban lévő lakóépületekben keletkezett belvíz okozta károk enyhítése céljából a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja és hatálya

1. § E rendelet célja Szabadkígyós Község közigazgatási területén az 1999. június-július havi rendkívüli esőzések okozta belvíz, valamint az 1999. november és 2000. május hónapok között kialakult ár- és belvíz következtében megsemmisült, lakhatatlanná, életveszélyessé vált, súlyosan károsodott személyi tulajdonú lakóépületekben keletkezett károk enyhítése, a lakhatás elemi feltételeinek megteremtésére jóváhagyott központi támogatás felhasználásával átmeneti anyagi és természetbeni segítségnyújtás feltételeinek és formáinak meghatározása.”

2. § E rendelet hatálya Szabadkígyós Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező azon állampolgárokra terjed ki, akik a község területén személyi tulajdonú lakással rendelkeznek.

A támogatás feltételei és formája

3. § (1) A belvíz okozta károk támogatásáról a képviselőtestület dönt.

(2) Ezen támogatásra kérelmet nyújthat be és támogatásban részesíthető az a kárt szenvedett tulajdonos, haszonélvező, akinek saját magának, élettárásnak és kiskorú gyermekének –a kárt szenvedett lakóépületen túlmenően- lakható lakástulajdona, állandó használati joga, vagy bérleti jogviszonya nincs.

(3) A támogatást a képviselő-testület a megsemmisült, lakhatatlanná, életveszélyessé vált, vagy súlyosan károsodott személyi tulajdonú lakóépületek tulajdonosai, haszonélvezői részére a kárt szenvedett lakás nagyságára, valamint a szociális rászorultságra való figyelemmel határozhatja meg.

(4) A megállapítható támogatás lehet:

1. pénzbeli,

2. természetbeni, vagy

3. mindkettő.

(5) A pénzbeli támogatás lehet:

1. vissza nem térítendő,

2. visszatérítendő kamatmentes hitel, vagy

3. az előző két támogatás kombinációja.

4. § (1) Pénzbeli támogatás nyújtható új lakás építésére, lakás vásárlására, valamint a meglévő lakás helyreállítására.

(2) A pénzbeli támogatás kifizetésének módjáról (károsultaknak, pénzintézetnek stb.) a támogatás odaítélésekor a képviselő-testület dönt.

(3) A támogatás akkor fizethető ki, ha

1. lakásépítés esetén az építési munkálatok elkezdődtek,

2. lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést bemutatták, valamint

3. lakás helyreállításakor a munkálatok a 30 %-os készültségi fokot elérik.

(4) Természetbeni támogatás nyújtható azon személyeknek, akiknek életvitele és anyagi körülményei alapján a képviselő-testület nem látja biztosítottnak a pénzbeli támogatás célszerű felhasználását.

5. § A támogatások összegénél alsó és felső határ nincs.

6. § (1) A támogatás felhasználásának feltételeit az önkormányzat és a károsult közötti megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodást a polgármester köti meg a képviselő-testületi felhatalmazás alapján.

(2) A céltól eltérő felhasználás esetére ki kell kötni a támogatás visszafizetésének kötelezettségét.

(3) A támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal és a helyi polgármesteri hivatal dolgozója ellenőrzi.

(4) A támogatás nyújtásával egyidejűleg a polgármesteri hivatal jelzálogot jegyeztet be az illetékes földhivatalnál a támogatási összeg erejéig, az önkormányzat javára.

7. § (1) A visszatérítendő kamatmentes hitelt igénybevevő (tulajdonos, haszonélvező) egyetemlegesen köteles a támogatást nyújtó önkormányzatnak visszafizetni.

(2) A kamatmentes hitelt havi egyenlő részletekben kell a kérelmezőnek megfizetnie, maximum 10 év alatt.

(3) A visszafizetési kötelezettség 6 havi elmulasztása esetén a még fennálló tartozás egy összegben esedékessé válik, kivéve, ha a törlesztésre halasztást kért és kapott az igénylő. (Ptk. 232. § (2) bekezdés).

(4) A támogatás teljes összegét a mindenkori jegybanki kamat összegével növelten kell visszatéríteni a támogatást nyújtónak abban az esetben, ha a támogatást nem a megjelölt célra, az önkormányzat félrevezetésével, kijátszásával használták fel.

8. § Nem részesülhet támogatásban az,

1. akinek tulajdonában másik lakható lakóingatlan van,

2. akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,

3. aki nem lakás céljára szolgáló építmény helyreállításához kéri a támogatást.

Eljárási szabályok

9. § (1) A támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalhoz lehet benyújtani.

(2) A központi forrásból nyújtandó támogatás elbírálását a hivatal szociális ügyintézői készítik elő és terjesztik a képviselő-testület elé.

(3) A támogatás megállapításának feltétele:

a) a kárt szenvedett kérelme,

b) a tulajdonjog, illetőleg a haszonélvezeti jog igazolása az illetékes földhivatal által,

c) a kár tényét és mértékét igazoló adatlap (hivatalból csatolandó),

d) építési engedély,

e) adásvételi szerződés,

f) lakás helyreállításával kapcsolatos kiadások számlái,

g) jövedelemnyilatkozat a 32/199. (II. 17.) Korm. rendelet szerint.

10. § A visszatérítendő támogatásokból befolyó összeget Szabadkígyós Község Polgármesteri Hivatala köteles elkülönített számlán kezelni azzal, hogy az így keletkezett alapot az önkormányzat csak a belvízből még esetlegesen adódó lakóházas ingatlanokban bekövetkezett károk elhárítására használja fel.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.