Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete

Cím nélküli

Hatályos: 2019. 03. 02 - 2019. 12. 31

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete

2019.03.02.

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2019.(III.1.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Szabadkígyós Község 2019. évi költségvetéséről

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

1. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei

(1)

Szabadkígyós Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Általános Művelődési Központ

Szociális Alapszolgáltató Központ

Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás

1. §

1. A képviselő-testület a 2019. évi eredeti költségvetés kiadási fő összegét 628.558.624 Ft-ban, azaz Hatszázhuszonnyolcmillió-ötszázötvennyolcezer-hatszázhuszonnégy forintban, bevételi fő összegét 628.558.624 Ft-ban Hatszázhuszonnyolcmillió-ötszázötvennyolcezer-hatszázhuszonnégy forintban állapítja meg.
1. Kiadások bontása:
adatok: forintban
A Költségvetési kiadások:
1. Működési Kiadások 362.800.707
Személyi juttatások összesen: 206.323.030
1. Önkormányzat 95.346.030
2. Polgármesteri Hivatal 31.131.000
3. Általános Művelődési Központ 59.759.000
4. Szociális Alapszolgáltató Központ 20.087.000
1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 29.758.827
1. Önkormányzat 8.493.877
2. Polgármesteri Hivatal 5.450.000
3. Általános Művelődési Központ 11,902,950
4. Szociális Alapszolgáltató Központ 3.912,000
1. Dologi kiadások összesen: 115.836.850
1. Önkormányzat 58.295.630
2. Polgármesteri Hivatal 3.282.000
3. Általános Művelődési Központ 42.773.220
4. Szociális Alapszolgáltató Központ 11.486.000
1. Egyéb működési kiadások összesen: 3.212.000
1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 3.212.000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 7.670.000
5.1 Önkormányzat 7.670.000
1. Felhalmozási kiadások: 93.688.947
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen: 93.688.947
1. Önkormányzat beruházási kiadásai 93.688.947
2. Önkormányzat felújítási kiadásai
III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0
1.1. Önkormányzat 0
IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0
V.Pénzforgalom nélküli kiadások0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0
VI.Intézményfinanszírozás összesen:172.068.970
1. Költségvetési kiadások összesen: 628.558.624
1. A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési egyenleget O EFt-ban, azaz Nulla forintban állapítja meg.
1. Bevételek bontása::
1. Működési bevételek:
1. Működési bevételek összesen: 367.800.707
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 229.180.007
1.1. Önkormányzat működési támogatásai204.562.650
1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása24.617.357
1. Önkormányzat közhatalmi bevétele 25 300.000
2.1 Közhatalmi bevételek25 300.000
1. Működési bevételek összesen: 64.002.700
3.1. Önkormányzat működési bevétele: 46.288.500
3.2 Polgármesteri Hivatal0
3.3 Általános Művelődési Központ10.744.200
3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ6.970.000
4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:49.318.000
4.1. Önkormányzat 49.318.000
1. Finanszírozási bevételek összesen: 0
1. Előző évi maradvány igénybevétele működési 0
II. Felhalmozási bevételek:88.688.947
1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:0
1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele0
2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:0
2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel0
3.Finanszírozási bevételek összesen: 88.688.947
3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási88.688.947
III. Intézményfinanszírozás összesen:172.068.970
3.1 Polgármesteri hivatal39.863.000
3.2 Általános Művelődési Központ103.690.970
3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ28.515.000
B. Költségvetési bevételek összese 628.558.624

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(2) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. § (1) Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 3.212.000 Ft – ebből 3.212.000 Ft működési célú és 0 Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 4. melléklet mutatja.

8. § (1) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 93.688.947 Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

99 §
(1) A Képviselő-testület 2019. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 55 főben(közfoglalkoztatottak létszámát 28 főben) a 11. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási fő összeget tekintve a 7. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 628.558.624 Ft-tal jóváhagyja.

11. § (1) Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

14. § A Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás költségvetését 50 000 Ft összeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.(2/2019.(I.24.) Kt.határozat)

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2019. évben 200.000 Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2019. évben legfeljebb egyszer, a 2019. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2019. július 1-től kezdődően módosíthatja.

16. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő a központi költségvetés által biztosított fejezeti tartalékból megpályázható helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Az előirányzatok módosítása

19. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivitelével – negyedévenként, de lekésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A gazdálkodás szabályai

20. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

22. § Mellékletek:

1. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,

2. sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,

3. sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,

4. sz. melléklet: Mezőgazdasági tevékenység pénzügyi terve,

5. sz. melléklet: Pénzeszköz átadási kötelezettség,

6. sz. melléklet: Felhalmozási kiadásokról,

7. sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv,

8. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése,

9. sz. melléklet: Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekről,

10. sz. melléklet: Kötelező-önként vállalt feladatok,

11. sz. melléklet: Létszám kimutatás

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezésit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

1. melléklet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-archiv-csatolmany/d4c191e99c4020c924130ab380e8f1e4_405694