Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28 - 2017. 04. 29

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2017. (IV.28.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetését:686.175.778 Ft

Költségvetési bevétellel

686.175.778 Ft

Költségvetési kiadással

 0  Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:             

                                                                                                            adatok:  Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                   

 1. Működési Kiadások                                                                                            496 275 539

Személyi juttatások összesen: 272 992 171

 1. Önkormányzat                                                                                178 144 895
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                       34 603 184
 3. Általános Művelődési Központ                                                         45 058 164
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                    15 185 928


 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                          54 261 318
  1. Önkormányzat                                                                                 25 161 318
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                         8 800 000
  3. Általános Művelődési Központ                                                         16 000 000
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                      4 300 000


 1. Dologi kiadások összesen:                                                                 143 744 991
  1. Önkormányzat                                                                                85 645 582
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       6 183 501
  3. Általános Művelődési Központ                                                      43 665 836
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                     8 250 072


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                     7 171 720
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre         7 171 720

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                       10 972 510

5.1 Önkormányzat10 972 510

6. Megelőlegezések visszafizetése7.132.829


 1. Felhalmozási kiadások:                                                                                29 850 514
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                                29 850 514
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                     29 752 514
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                             98 000


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:0

1.1. Önkormányzat0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék0

VI.Intézményfinanszírozás összesen:160 049 725
 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         686 175 778


 1. Bevételek bontása::


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                        489 048 801


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                              206 316 423

1.1. Önkormányzat működési támogatásai206 316 423


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                               22 843 969

2.1 Közhatalmi bevételek22 843 969


 1. Működési bevételek összesen:                                                       65 072 071

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 44 157 611

3.2 Polgármesteri Hivatal3 137 558

3.3 Általános Művelődési Központ12 112 000

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ5 664 902


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:142 677 944

4.1. Önkormányzat 142 030 997

4.2 Polgármesteri hivatal646 947

     

 1. Finanszírozási bevételek összesen:                                                 44 887 044
  1. Előző évi maradvány igénybevétele működési                                   44 887 044


 1. Működési c. átvett pénzeszköz                                                          7 251 350
  1. Önkormányzat                                                                             7 251 350


II. Felhalmozási bevételek:3 500 005


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:3 500 005

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele3 500 005


2.Finanszírozási bevételek összesen:26 350 509

            3.1 Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási26 350 509


III. Intézményfinanszírozás összesen:160 049 725

3.1 Polgármesteri hivatal45 774 180

3.2 Általános Művelődési Központ92 263 000

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ22 012 545


2017. évre központi megelőlegezés7 226 738


B. Költségvetési bevételek összesen                                         686 175 778
3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0  Ft általános, 0  Ft működési célú vállalkozási,   0  Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szabadkígyós, 2017. április 27. 

                        Balogh József                                                 Balog Gábor

                        polgármester                                                       aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2017. április 28.


                        Balog Gábor

                                                                                       aljegyző


1. melléklet a 8/2017.(IV.28.) Ör. rendelethezA 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok  Ft-ban


Megnevezés

2016. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2016. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

     206 316 423

Személyi juttatások

             272 992 171        

Munkaadókat terhelő járulékok

               54 261 318


Közhatalmi bevételek

       22 843 969

Dologi kiadások

             143 744 991


Egyéb műk.c. támogatások

     142 677 944

Ellátottak pénzbeli juttatásai

                 10 972 510


 Megelőlegezés

          7 226 738 

Egyéb műk.c. kiadások

                 7 171 720


Működési bevételek

       65 072 071

 Megelőlegezések visszafizetése

                 7 132 829 


Működési c. átvett pénzeszközök

         7 251 350
Maradvány igénybevétele

        44 887 044
Intézményfinanszírozás

     160 049 725

Intézményfinanszírozás

             160 049 725


Működési célú bevételek összesen

    656 325 264

Működési célú kiadások összesen

            656 325 264

Beruházások

               29 850 514


Felhalmozási bevételek

           500 005        

Felújítások

              


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

        3 000 000        

Felhalmozási c.tám.

                  


Felhalmozási célú bevételek összesen

       3 500 005

Felhalmozási célú kiadások összesen

              29 850 514  


 Maradvány igénybevétel

      26 350 509

 Fejlesztési célú tartalék

               


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

    686 175 778

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

            686 175 778  

2. melléklet a 8/2017.(IV.28.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal
 646947

      3137558  

        45774 180   

126000 

   49684685          

Önkormányzat

            206316423

               

   22843969  

      142030997   

       44157611  

7251350 

        500005

             

   3000000                  


 77930738

504031093

Általános Művelődési Központ

 12112000   

            92263000 

 349000

 104724000  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       5664902   

            22012545  

 58553

               27736000  

ÖSSZESEN:

            206316423 

               

    22843969   

      142677944   

     65072071   

7251350      

          500005   

                 

         3000000        

         160049725   

                     78464291

             686175778  

3. melléklet a 8/2017.(IV.28.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás

Beruházások

Felújítások

Áh-n belüli  megelőlegezések

Kiadások
 összesen

Polgármesteri Hivatal

       34603184 

       8800000   

       6183501   
 98000         49684685   

Önkormányzat

       178144895   

     25161318   

       85645582   

     10972510   

      7171720   

        160049725   

 29752514

    

    7132829   

       504031093  

Általános Művelődési Központ

       45058164   

    16000000   

       43665836             104724000   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       15185928   

       4300000   

       8250072            27736000  

ÖSSZESEN:

     272992171   

     54261318

     143744991   

    10972510  

       7171720   

       160049725   

          29850514   

          

     7132829  

        686175778   


4. melléklet az 8./2017.(IV.28.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  belülCivil szervezeteknek támogatás
       6 171 720   

Nonprofit Kft megállapodás alapján
          240 000   

Körösvölgyi hulladék Kondoros

            50 000   

Dareh hozzájárulás


          170 000   

Közép-békés ivóvíz hj

          330 000

TDM            50 000   

Egyéb működési célú

          160 000   

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

      7 171 720   

Pénzeszköz átadás mindösszesen:
       7 171 720   


5. melléklet az 8/2017.(IV.28.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2016. évi felhalmozási kiadásai                                                                                               Adatok: forintban!
Beruházások


2015. évben megkezdett járda építése


 9 782 000   


Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai

 1 700 000   


(tenyészállat vásárlása és gépbeszerzés)

egyéb beruházás
14070514


Beruházások összesen:25 552 514

              -     

Kastély-kocsimúzeum 4 200 000  

Informatikai eszköz98 000
Mindösszesen:
32 818 000