Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 01 - 2020. 08. 02

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2020. (VII. 31.) Ör. rendelete


az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének módosításáról


Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 92. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

A 20/2005. (VI.23.) számú az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Szociális helyzete alapján lakásbérlésre jogosult az a család, személy, személyek, akiknél a családban, vagy az együtt költöző személyek esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 175. 000 Forintot nem haladja meg.


Záró rendelkezés

2. §.

E rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.
          Balogh József                                                                        Zatykó Katalin

            polgármester                                                                               jegyző
HATÁSVIZSGÁLAT


A „20/2005. (VI.23.) számú az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról” szóló rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezethez


A rendelet módosítása a szociális jellegű bérlakásra jogosult pályázók 1 főre jutó jövedelmének emelésére tesz javaslatot.


Részletes indokolás:

A szociális jellegű bérlakásra jogosult pályázók 1 főre jutó jövedelmének emelésével bővülhet a pályázók köre.

Társadalmi hatása: A szociális jellegű bérlakásra jogosult pályázók 1 főre jutó jövedelmének emelésével bővülhet a pályázók köre.


Gazdasági hatása: A magasabb jövedelműek beköltözésével javulhat az önkormányzat gazdasági, költségvetési biztonsága azzal, hogy csökken az esély arra, hogy a lakó nem tudja fizetni a bérleti díjat.


Költségvetési hatása: A magasabb jövedelműek beköltözésével javulhat az önkormányzat gazdasági, költségvetési biztonsága azzal, hogy csökken az esély arra, hogy a lakó nem tudja fizetni a bérleti díjat.


Környezeti és egészségügyi következmények: nincs


Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális


A jogszabály megalkotásának szükségessége: önkéntes


A jogalkotás elmaradásának következményei: nincs


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség


Véleményeztetés: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata alapján a szociális bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.